Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 24.02.2024, 07:57

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес як чинник розвитку навчальних компетенцій учнів та підвищення рівня їх творчої акт
Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес як чинник розвитку навчальних компетенцій учнів та підвищення рівня їх творчої активності


Сафроненко Олена Львівна, вчитель російської мови та світової літератури, 
категорія: вища
Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької міської ради Запорізької області 

Директор - Зайковська Олена Анатоліївна

Адреса: 169121, м. Запоріжжя, вул.. Чуйкова, 29
тел. (0612)83-60-40

Провідна педагогічна ідея досвіду:
Провідною ідеєю досвіду є те, що проектування життєдіяльності учнів з урахуванням їх вікових особливостей є однієї з основних умов для творчого самовираження особистості. Застосування проектних технологій забезпечує максимально продуктивний розвиток як вчителя-словесника, так і його учнів. Проектне навчання – один із варіантів продуктивного навчання,  метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм,  а реальне використання,  розвиток та збагачення власного досвіду учнів.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Виходячи із суспільних потреб та замовлень, на сучасному етапі переакцентовуються навчальні цілі у мовленнєвій сфері, змінюються стратегія і тактика навчання російської мови і світової літератури, здійснюється якісно новий підхід до технології уроку.
Новий підхід до вибору словесником форм роботи, а саме застосування методу проектів з опорою на інформаційні (комп’ютерні) технології, дає можливість прискорити вирішення актуальних проблем педагогічної теорії, допомагає в подоланні окремих труднощів, що виникають у діяльності вчителів на сучасному етапі реформування школи та, головне, дозволяє реально впливати на розвиток особистості учнів, підвищення їхньої мотивації і навчальних досягнень, на формування в них необхідних компетентностей, і насамперед продуктивних, творчих.

Науково-теоретична база досвіду:
Вивчаючи джерела щодо означеної проблеми, огляд педагогічної літератури дозволяє стверджувати, що деякі автори вважають основою нового освітнього простору ХХI століття метод проектів. Причини такої розстановки акцентів криються у тому, що на сучасному етапі розвитку суспільства педагогіка повернулася до орієнтації на розвиток дитини. І саме метод проектів стає  одним із пріоритетних засобів вирішення проблеми створення школи мислення замість школи навчання, адже характерними  ознаками цього методу є те, що: 
 • Процес набуття знань будується на принципі диференціації навчання в залежності від особистісних рис учнів;
 • Діти в процесі створення освітнього продукту – проекту – навчаються співпрацювати, виховують у собі толерантність, здатність до взаємопорозуміння, вчаться уникати конфліктних ситуацій;
 • Процес навчання будується на засвоєнні учнем досвіду інших під час створення власного проекту;
 • Проектна діяльність стимулює соціальну активність, надає можливість відчути радість творчості;
 • Учнівське проектування можна вписати в традиційну класно-урочну систему навчання, воно допомагає вирішити проблеми виховної роботи і дозвілля (позакласна робота);
Проектна діяльність надає можливості дитині самовдосконалюватися і самостверджуватися.
У чому ж полягає секрет методу проектів? Справа в тому, що в основі технології лежить розвиток основних компетенцій: пізнавальних навичок учнів, уміння орієнтуватися у різних джерелах інформації, застосовувати на практиці  отримані знання, виділяти проблеми і визначати шляхи їх вирішення, планувати, прогнозувати,  аналізувати, зіставляти, порівнювати, оцінювати, робити висновки, виробляти особисту думку, презентувати результати проектної діяльності. Проектна технологія сприяє вихованню толерантності і комунікативності, адже передбачає роботу в групах, у парах, вимагає співробітництва учнів різного віку. Цей метод формує критичне та творче мислення учнів, а отже, відповідає основному завданню школи – вихованню соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення.

Стисла анотація досвіду: за інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним, що передбачає нові конструктивні поєднання відомих ідей та методик навчання.
В процесі впровадження означеної методичної моделі, я дійшла висновків, що саме через проектування власної діяльності і діяльності учнів можна досягти  хороших результатів. У процесі роботи  за проектною технологією звична для вчителя і учнів предметна форма організації знань поступається проблемній, адже саме вирішення певної проблеми, наприклад, мовознавчого характеру, розвиває інтерес учня до такого питання, вимагає залучення міжпредметних знань, збагачує індивідуальний досвід проектної діяльності, сприяє формуванню та розвитку певних компетентностей у дітей. Цей метод формує критичне та творче мислення учнів.
 Проектне навчання – один із варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх програм,  а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учнів та їхнє уявлення про світ.
Таке навчання:
 • розвиває у дітей життєві навички та компетенції;
 • створює умови для творчої реалізації;
 • підвищує мотивацію для отримання знань;
 • сприяє розвитку їхніх інтелектуальних  здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні;
 • метод проектів розвиває пізнавальний інтерес;
 • можливість використання різних форм роботи, дискусій, збір інформації, виконання ролей «керівників» та «підлеглих», діалогів;
 • дозволяє успішно використовувати і реалізовувати дослідницький підхід у навчанні.
Хочеться вказати на переваги методу, які дозволяють результативніше вирішувати деякі навчальні і виховні проблеми.
Колегіанти ідуть на урок, щоб більше дізнатися нового і цікавого, щоб не залишитися  в оточенні однолітків неосвіченою людиною, щоб навчитися  продуктивно працювати і вміти застосовувати свої знання в реальному житті.
Зважте самі: під час проектування діти отримують дуже цінний навик спільної роботи і ділових стосунків у групі – для майбутнього життя досвід безцінний. Крім того, як свідчать психологи, у таких робочих групах часто риси лідера розкриваються у дітей з посереднім рівнем успішності. В умовах вирішення проектних задач ваги набувають не тільки накопичені знання, а й певні риси характеру. Тому цілком можливо, що після завершення проектної роботи,  приміром, аутсайдер змінить свій статус у класі, підвищить власну самооцінку. Проектна технологія – це своєрідний мотиватор  навчання. 
Впроваджуючи  цю технологію  розраховую на підвищення мотивації колегіантів до навчання на уроках російської мови. 
Проектній діяльності в деякій мірі притаманний дух конкуренції: учні прагнуть зробити кращу презентацію, більш досконалу, ніж конкуренти. Невдачі і злети,  конкурентна боротьба за вакантне місце – все це реалії дорослого життя. Під час презентації і захисту своїх проектів учні отримують навички, які допоможуть їм успішно самореалізовуватися в умовах світу дорослих.
Будь-якій людині потрібен досвід  творчості і створення власного продукту у читко визначений термін. У школі перед дитиною такі умови постають рідко. Переглянути і оцінити усі шкільні роботи може тільки вчитель. Але кожний учень хоча б раз у житті хотів оприлюднити результати своєї праці, отримати не лише оцінку вчителя, а й самостійно порівняти свій «витвір» з іншими, почути відгук однолітків тощо. Проектування надає таку можливість.
Сучасний урок повинен забезпечити умови, спрямовані на розкриття  і розвиток творчого, компетентного учня. 
Для мене, як творчої особистості, важливим є практичне застосування проектної технології на уроках, у позакласній роботі, як керівника методичного об’єднання. 
У своїй педагогічної діяльності я використовую окремі типи проектів. Вибір того чи іншого типу зумовлено віковими та особистісними характеристиками учнів,  а також залежить від визначеної проблеми. 
В останні часи дуже актуальною є проблема мовленєвої культури, особливо в дитячих колективах. Тому, на мою думку, чим раніше вчитель розпочне формувати правильне, поважливе ставлення до мови, тим відчутніше буде результат.
Урок –проект «Речь человека и его культура» 
Проект  з російської мови, розрахований  на учнів 5 класу. За домінуючою діяльністю учнів цей проект інформаційний (ознайомлювально-орієнтований). Спрямований на збір інформації на визначену тему з метою аналізу, узагальнення і представлення інформації для широкої аудиторії.
Творчий проект (інтегрований урок з російської мови, літератури та образотворчого мистецтва). 
Цей тип проекту припускає максимально вільний і нетрадиційний підхід до його  виконання і презентацій його результатів. Робота над проектом вимагає творчого підходу: написання власних віршів на задану тему, створенні ілюстративного матеріалу, творча діяльність під час проведення уроку, написання твору-мініатюри. 
Застосування проектної методики в роботі МО вчителів російської мови та світової літератури.
Методична робота заснована на досягненнях науки та перспективного педагогічного   досвіду. Це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності.
Як керівник МО вчителів російської мови і світової літератури  будую свою роботу, впроваджуючи новітні методи, а саме, метод проектів.

Результативність впровадження досвіду:
1. Підвищення рівня успішності з російської мови колегіантів середньої та старшої ланки.
2. Розвинені творчі здібності учнів.
3. Духовно багата мовна особистість, яка володіє вміннями та навичками  вільно комунікативно доцільно користуватися засобами російської мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто забезпечує належний рівень комунікативної  компетенції.
4. Підвищення інтересу до вивчення предмета.
5. Збільшення кількості учнів, що бажають взяти участь у різних конкурсах і предметних олімпіадах. 

Репрезентація досвіду: як частина методичної роботи Запорізького колегіуму «Елінт» досвід увійшов до матеріалів, які брали участь у III Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2012». Виступи на педагогічних радах колегіуму «Елінт», на засіданнях РМО, міських фахових семінарах, на районному етапі конкурсу «Вчитель року», друкування на фахових Internet сайтах.

Категорія: Українська та російська філологія | Додав: LeninRMO (22.01.2014)
Переглядів: 1075 | Коментарі: 5 | Теги: сучасний урок, Леніський мультимедійні технології, учнівська творчість, види проектної діяльності, проектування, компетентнісний підхід | Рейтинг: 3.1/59
Всього коментарів: 5
5 barkojul  
Дякую цінний матеріал!

4 Гість  
Актуальний досвід роботи вчителя

3 Олена  
Метод проектів не тільки розвиває творчість, а й вміння реалізуватися.

2 iren  
Метод проектів - сучасний інструмент для творчого вчителя.

1 now.polina  
Цікавий, сучасний матеріал, який дійсно спрямований на розвиток творчих здібностей учнів

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2024