Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.08.2020, 17:40

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Трудове навчання

Компетентнісно орієнтований підхід до розвитку творчості учнів

Реалізація ідеї  особистiсно орієнтованого навчання на уроках світової літературиФещенко Ольга Павлівна,
вчитель обслуговуючої праці,
спеціаліст першої категорії,
старший вчитель.

Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв №24 Запорiзької мiської ради Запорiзької областi
Директор навчального закладу: Кулик Володимир Юрiйович
м. Запорiжжя, вул.Заднiпровська 12- А , 
тел..286-91-31

Провідна педагогічна ідея досвіду:
В процесі своєї роботи, реалізуючи науково-методичну проблему, виробляю в учнів соціально-трудові компетенції як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, необхідних для продуктивної дії в їх практичній роботі, тобто формую творчу компетентність, через:
-мотивацію навчальної діяльності з домінуванням мотивів її удосконалення;
-розвиток пізнавальної самостійності;
-формування й розвиток творчих здібностей;
-засвоєння узагальнених і раціональних способів діяльності;
-формування досвіду самоосвіти;
-використання на практиці здобутих компетенцій;
-створення умов для розвитку та самореалізації учнів;
-задоволення запитів та потреб школяра;
-засвоєння продуктивних знань, умінь і навичок;
-розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;
-створення простору для фантазії, уяви;-
 -  стимулювання пізнавального інтересу, потреби учнів у творчості. 
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: 
«Компетентнісний підхід» - це спрямованість процесу навчання  на формування та розвиток  ключових (базових) та предметних компетентностей особистості. А тому окреслимо завдання, які має вирішити сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентністного підходу в навчанні. Це зокрема:
-підвищення рівня мотивації учнів;
-використання  суб’єктивного досвіду, набутого учнями;
-ефективне та творче застосування набутих знань та досвіду на практиці;
-формування у учнів навичок отримувати, осмислювати та використовувати інформацію з різних джерел;
-здійснення організаційної чіткості та оптимізації кожного уроку;
-підвищення рівня самоосвітньої та творчої активності учнів;
-створення умов для інтенсифікації навчально-виховного процесу;
-наявність контролю, самоконтролю та взаємоконтролю  за процесом навчання;
-формування моральних цінностей особистості;
-розвиток соціальних та комунікативних здібностей учнів;
-створення ситуації успіху.
  Загальні компетентності повинні сформуватися в процесі навчання та містити знання, навички, досвід співвідносин, досвід діяльності. Всі компетентності взаємозалежні і пов’язані між собою, тому формувати їх ізольовано одну від одної на різних етапах уроку не можливо.
Компетентнісно орієнтоване навчання передбачає виконання учнями та учителем на уроках відповідних дій. Сучасні освітні технології та інтерактивні методи навчання, які формують ключові компетентності, надають навчанню природний характер, сприяють створенню в школі для дитини  комфортного місця для  активного громадського життя, а навчальна діяльність  стає засобом реалізації потенціалу учня та розвитку особистих здібностей від рівня освітнього стандарту до творчості. Керуючись науковими дослідженнями О. Овчарук, О. Пометуна, О. Савченко, І. Єрмакова використовуючи елементи  перспективного передового досвіду роботи учителів міста, особиста практика дає підстави для висновку, що оптимальним для впровадження компетентнісного підходу в трудовому навчанні є сполучення таких взаємодоповнюючих та охоплюючих широкий спектр бажаних змін, елементів технологій: новітні інформаційні технології; технологія формування творчої особистості; проектна технологія.
   У сучасних умовах перед загальноосвітнім навчальним закладом постає важливе завдання, яке полягає у «…створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти». 
Потрібно не просто дати учню базовий рівень освіти, а сформувати компетентності, яких потребує сьогодні суспільство:   креативність, здібність навчатися усе життя, комунікативність, самовдосконалення. 
Тому обрана проблема  «Компетентнісно орієнтований підхід до розвитку творчості учнів» є актуальною та життєво необхідною.
Науково-теоретична база досвіду: 
Розвитком творчих здібностей учнів загальноосвітньої школи займалося багато вчених. Серед них Н.В. Слюсаренко у роботі «Розвиток творчих здібностей учнів 5-9 класів на уроках обслуговуючої праці засобами ігрової діяльності», Барко В.І. і Тютюнников А.М. дослідили питання визначення творчих здібностей дитини, особливої уваги, як на нашу думку, заслуговує робота Музики О.Л. «Цінності обдарованої особистості». 
Ознайомлюючись з думками вчених про особливості  розвитку творчих здібностей учнів у процесі вивчення трудового навчання,  дійшли висновку, що вони  знаходять відображення в новаторських підходах до цього питання в деяких навчальних закладах України.
 Різноманітні аспекти дитячої творчості розглядали В. Дружинін, Я. Пономарьов, І. Семенов; психологічні основи творчої активності вивчали Д. Богоявленська, Л. Виготський, П. Гальперін, Д. Ельконін, В. Крутецький, Г. Костюк, В. Мерлін, Н. Тализіна; педагогічний аспект досліджували Л. Аристова, В. Андрєєв, Ю. Бабанський, М. Данилов, Б. Коротяєв, І. Лернер, Л. Мамот, В. Паламарчук, О. Савченко, М. Скаткин, Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.
Аналіз передового педагогічного досвіду викладання трудового навчання свідчить, що більшість вчителів, які мають великий педагогічний стаж та досвід роботи у загальноосвітніх навчальних закладах, пропонують та використовують різні методи розвитку творчих здібностей та різні підходи до організації навчальної та трудової діяльності учнів. 
Стисла анотація досвіду:
 Я вбачаю завдання учителя, як технолога навчального процесу  в організації його таким чином, щоб отримати найбільшу ефективність кожного уроку. Ефективне керівництво процесом навчання створює оптимальні умови для прояву самостійності, творчої активності, дозволяє здійснювати індивідуальний підхід. Грунтовна підготовка матеріально-технічної бази та дидактичного оснащення, також є неодмінною складовою ефективної організації навчального процесу. З метою впровадження компетентнісно орієнтованої технології, я намагаюся організовувати навчальну роботу так, щоб усі учні самі відкривали нове, а не одержували «готові відповіді». Поступово впроваджую елементи групової роботи, самостійної роботи з підручником, посібниками. роздатковим матеріалом, приділяю велику увагу дослідницькій та творчій роботі. Саме такі заняття спрямовані на те, щоб учні вчилися вести полеміку, обґрунтовувати власну позицію при обговоренні, що важливо для формування аналітичного мислення, розвитку особистості, а відтак —  комунікативної   компетентності.   Уміння дитини самостійно працювати з  інформаційними джерелами – це гарантія того, що усі  виникаючі питання та  отримані завдання  дитина здатна вирішити сама. 
З метою формування та розвитку творчої особистості учня використовуються елементи народознавства та знайомство учнів з різними видами творчості, виробами декоративно-прикладного мистецтва. На заняттях гуртків діти працюють в різних техніках декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва, що сприяє підвищенню інтересу у дітей до самобутньої української культури.
 Для розвитку самостійності та творчих здібностей організовую презентації, виставки робіт. 
Підвищити активність учнів у самостійному отриманні знань, набутті навичок здійснення практичної діяльності можна шляхом впровадження проектної технології, яка основана на використанні проблемних, дослідницьких методів.
Опираюся на головні принципи у реалізації даної технології: самостійність, діяльність, результативність, проектна технологія дозволяє успішно формувати ключові компетентності особистості, необхідні у подальшому житті: комунікативні, інформаційні, соціальні, компетентності,  пов’язані з життям в багатокультурному суспільстві,  з навичками вчитися все життя; а головне, спрямована на реалізацію творчого потенціалу  учнів. Проектні роботи учнів посідали призові місця у   районних конкурсах.
    Трудове навчання — це особливий навчальний предмет, який вимагає засвоєння учнями великої кількості різнобічних  умінь та навичок, без яких неможливе подальше формування, вдосконалення алгоритмів дій та їх творче застосування, а використання комп’ютерних технологій на уроках трудового навчання дозволяє формувати та розвивати в учнів компетентності саморозвитку та самоосвіти, інформаційні, комунікативні, полікультурні, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентності продуктивної творчої діяльності.
Під час проведення уроків я використовую програмні засоби навчання: презентації, відеоролики, фотографії.
Отже,  формування творчих компетентностей дозволяє повною мірою розкрити природні здібності дитини: неординарність думок, спроможність до висловлювання та застосування на практиці різноманітних ідей, можливість здійснювати «свій вибір», знайти себе у світі та відкрити світ у собі. Вчитель  вважає, що робота з розвитку творчих компетентностей має бути систематичною і здійснюватися на кожному уроці. Таким чином , головною метою уроків є формування особистості учня, розвитку його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, тобто формування  і розвиток його життєвих компетентностей.

Результативність впровадження досвіду: 
Наведена модель навчання охоплює формування та розвиток всіх ключових компетентностей учня, комплекс яких є центральним в системі компетентнісного підходу.  Творче використання інформаційних технологій дозволило підвищити інформаційну культуру учнів,  активізувати учнів в процесі навчання, що призвело до виникнення стійкого інтересу до предмета. 
Робота на уроках знаходить своє продовження в позаурочний час. Саме позакласна робота дає можливість залучати дітей до поглибленого вивчення і викликає зацікавленість предметом. Учні є активними учасниками гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Майстриня», їхні роботи були представлені на різноманітних фестивалях  і конкурсах. Мої вихованці постійно беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з обслуговуючої праці та займають призові місця.
Результатами роботи є активна участь дітей в різноманітних творчих конкурсах, де вони з успіхом демонструють свої таланти і займають призові місця: «Знай і люби свій край» ( 1 місце), «Таланти твої, Україно», «Таланти міста «Z»( 1та 2 місця).

Моніторинг успішності та якості знань учнів  одного класу за період 2011—2012, 2012—2013 навчальні роки.   
 


Репрезентація досвіду:
 упровадження досвіду здійснюються через шкільні, районні семінари, участь у конкурсі «Вчитель року -2014».

Категорія: Трудове навчання | Додав: Stas (30.01.2014)
Переглядів: 3172 | Теги: компетентність компетентнісно-орієн | Рейтинг: 2.7/34
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2020