Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.08.2020, 17:59

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Інформатика

Візуальне програмування як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках інформатики
Візуальне програмування як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках інформатики


Стадник Олена Валеріївна, 
вчитель інформатики, вища категорія, вчитель-методист 


 Запорізький ліцей № 34
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Дацінько Євдокія Григорівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Мікояна, 8
Телефон: (0612) 67-04-16


Провідна педагогічна ідея досвіду: Одним з основних завдань розвитку творчих здібностей учнів є створення умов для самореалізації, самовдосконаленні знань та вмінь, розкриття  й  розвитку навчально-пізнавальних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки. Тому ідея досвіду складається з таких напрямків роботи:
  • створення методичних та дидактичних матеріалів завдань для практичного засвоєння основ візуального програмування з максимальним урахуванням програмних вимог до рівня навченості учнів ;
  • заохочення учнів до створення власних авторських програмних продуктів;
  • створення бази творчих завдань для подальшої їх реалізації учнями;
  • популяризація професії програміста.
  В описі досвіду досліджено можливості розвитку творчих здібностей учнів шляхом створення ними авторських навчальних програмних продуктів, вдосконалення запропонованих класичних академічних алгоритмів для виконання практичних робіт, здійснення креативного підходу до оформлення та подання власних проектів.  
  
  Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
       Розвиток творчих здібностей школярів — одна з найактуальніших проблем сьогодення.  Це закономірно, бо розвиваючи нахили й задатки дітей, ми виховуємо їх здатними до критичного аналізу й об’єктивного оцінювання різних явищ і фактів, до творчих пошуків і надбань, до оригінального розв’язання проблем, тобто формуємо повноцінну, інтелектуально розвинену й духовно багату особистість. 
      Сучасний  розвиток  програмного забезпечення,  інформаційно-комунікаційних технологій та загальної інформатизації та комп’ютеризації суспільства обумовлює, що сьогодні і в найближчому майбутньому програміст – це одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних професій у світі. Але щоб бути успішним в цій галузі необхідно мати великий творчий потенціал. Тому завдання школи не тільки надати базові знання з предмету, але дати учням можливість спробувати свої сили у створенні власних продуктів, виявити та розвинути творчі здібності  дитини у цій галузі, спрямувати на правильний та успішний вибір майбутньої професії. 
  
Науково-теоретична база досвіду:
    Одне з найголовніших завдань освіти – зробити людину творчою особистістю. Пріоритет  особистості має стати основою філософії та ідеології навчання й виховання, центральною ціннісною орієнтацією як учителя, так і учня. 
       На початку XX ст. російський дослідник проблем творчості П.K. Енгельмейєр зазначав: " Творчість – це життя, а життя – це творчість”. Під творчістю розуміють діяльність людини, результатом якої є створення індивідуально нового, неповторного, оригінального. Творча активність людини залежить від змісту, характеру і мети діяльності. Вченими досліджено закономірності психічних явищ, на основі яких можливий розвиток творчих здібностей. Серед них: 
* актуалізація здібностей через діяльність (Л.С. Виготський); 
* виділення трьох складових творчої діяльності: процесу, продукту і особистості творця (В.О. Моляко); 
* відповідність індивідуального психічного розвитку дитини певним віковим періодам (Н.С. Лейтес); 
* висвітлення впливу інтуїтивного мислення та уяви на формування і розвиток продуктивного мислення (Я.О. Пономарьов, С.Л. Рубінштейн).
      Таким чином,  на сучасному етапі   в центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна  творча діяльність.  
  
Стисла анотація досвіду:   Останнім часом тема «Алгоритмізація та програмування» або зовсім вилучалася з державної програми шкільного курсу інформатики, що постійно змінювалася останні чотири роки, або розглядалася в мінімальному обсязі,  де учні отримували знання лише по базовим алгоритмам. Тому, коли в переліку навчальних програм для варіативної складової з’явився спецкурс «Основи візуального програмування», я запропонувала включити його до вивчення в старших класах математичного та економічного профілю нашого ліцею. Потім у державній програмі з інформатики (академічний рівень) при вивченні розділу «Основи алгоритмізації та програмування» автори теж запропонували розглядати візуальне середовище програмування замість середовищ з текстовим інтерфейсом. Це надало змогу заохотити більшу кількість учнів до творчої роботи, тому що програмні продукти створені у сучасних середовищах надають можливість проявляти творчість не тільки у побудові нових чи  вдосконаленні відомих алгоритмів для розв’язання завдань, але і в креативному дизайнерському оформленні продукту, розробці нових форм, візуалізації об’єктів програмування. Тому розвиток творчих здібностей учнів став пріоритетним напрямком у моєї роботі при вивченні даного розділу шкільного курсу інформатики. 
   Для розвитку творчих здібностей на своїх уроках намагаюсь  створювати умови для свідомої і активної участі в творчій діяльності, важливий пошук творчих прийомів, формую  та вдосконалюю  базові  знання, уміння і навички, варіативне  їх використання на уроках. Головне для мене - це створення загальної атмосфери  творчості та радості.
  Процес творчої діяльності можна представити таким чином:
  1) виникнення проблеми;
  2) підготовка до розв’язування проблеми;
  3) формування задуму розв’язання проблеми;
  4) реалізація задуму;
  5) перевірка і доопрацювання.
  Основними методами та прийомами роботи для розвитку творчих здібностей учнів є  самостійна робота, розв’язування творчих завдань, виконання практичних та лабораторних робіт, наукова діяльність.  Організація самостійної роботи учнів має відповідати   основним методичним та дидактичним вимогам.  Зрозуміло, що ефективність самостійної роботи залежить від досвіду вчителя, максимально чіткої організації і контролю, раціонального планування часу і відповідно матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.   Здатність до творчості формується в діяльності і саме через творчість здійснюється самореалізація дитини. Одним із засобів формування та підтримки пізнавального інтересу є створенні у процесі навчання проблемних ситуацій. 
  Учень повинен бути потенціально готовим до розв’язування нової задачі, тобто він повинен володіти певним запасом знань і умінь, без яких неможливо  починати розв’язування задачі.
    Сучасне методичне і технічне забезпечення практичних занять з різних предметів розраховано на абстрактного середнього учня і не відповідає вимогам до організації розвиваючого процесу, перш за все тому, що воно позбавлено варіативності.
    В організації практичних занять я намагаюсь йти  назустріч інтелектуальним силам дитини, викликати їх до діяльності, створити сприятливе педагогічне середовище для їх становлення і одночасно формувати особистість дитини, її знання, світогляд. При організації практичних занять   шукаю  шлях до того, щоб не вкладати знання в голови, а вміння в руки дітей, а щоб діти намагалися самі оволодівати знаннями через пошук, встановлення залежностей, закономірностей. Тобто практичні роботи   спрямовую  не лише на засвоєння того чи іншого матеріалу і на формування найпростіших експериментальних навичок, а й на формування здатності до самостійного пізнання, творчості, перетворення знань.
    За змістом і організацією практичні заняття повинні забезпечувати принцип вільного вибору. Отже, треба дати можливість кожній дитині повірити в свої сили через відчуття вільного вибору з урахуванням свого самооцінювання. У виборі варіантів діяльності прихована не лише можливість для самооцінювання, а простір для самостійної творчої думки, умовиводів, міркувань. У таких педагогічних умовах кожна дитина здатна до подолання труднощів, максимального розкриття своїх здібностей.
    Багаторівневі практичні роботи спрямовані на те, щоб діти оволодівали знаннями в результаті цілеспрямованих пошуків на рівні, який вони обрали для себе, щоб надавати можливість дитині навіть із слабо сформованими навичками навчальної діяльності працювати на будь-якому рівні складності і творчості, якщо вона має відповідне бажання.
  
Результативність впровадження досвіду:
   Досвід може бути визнаний перспективним, оскільки досягнуті  достатньо високі результати навчання та розвитку учнів:
1. За останні роки зросла зацікавленість предметом учнів закладу:
   - відкриття у 2012-2013 н.р.  інформаційно-технологічного профілю;
   - учні ліцею приймають активну участь у позакласних заходах з інформатики (інформаційні декади, тижні інформатики,  учнівські конференції).
2.  Протягом  останніх  років ліцеїсти  займають призові місця у ІІ та ІІІ етапах  Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики, інформаційних технологій та є призерами різноманітних конкурсів з інформатики 
3. Результатом моєї педагогічної діяльності за період 2009-2013  років є 100% успішність і зростаючий відсоток  якості знань учнів з інформатики та інформаційних технологій.
4. У 2012-2013н.р. посіла 1 місце у районному етапі професійного конкурсу «Учитель року» у номінації «Інформатика» та 3 місце в обласному турі.
  
Репрезентація досвіду: Розробки практичних робіт з основ візуального програмування були розглянути на семінарі-практикумі з профільного навчання для вчителів Шевченківського району, який проводився на базі Запорізького ліцею № 34 та були рекомендовані для впровадження   в інших навчальних закладах де є класи інформаційно-технологічного профілю або класи, де викладається інформатика за академічним рівнем.
  
Категорія: Інформатика | Додав: shevchenko (28.01.2014)
Переглядів: 1884 | Коментарі: 1 | Теги: практичні роботи з візуального прог, Шевченківський, розвиток творчих здібностей, основи програмування | Рейтинг: 3.1/89
Всього коментарів: 1
1 tomkovicht   [Матеріал]
Дуже гарний досвід!!!Молодець!!!!!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2020