Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [83]
Історія і правознавство [27]
Математика [32]
Фізика, астрономія [15]
Географія та економіка [29]
Інформатика [16]
Іноземні мови [62]
Хімія, біологія, екологія [38]
Фізичне виховання та основи здоров'я [20]
Музика, образотворче мистецтво [18]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 17.01.2022, 10:02

Головна » Статті » Специфіка навчальних предметів » Географія та економіка

Розвиток інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження інформаційних та інтерактивних технологій на уроках географії

Розвиток інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження інформаційних та інтерактивних технологій на уроках географії

Мазуренко Жанна Георгіївна
вчитель географії та економіки,
категорія – вища,
педагогічне звання – вчитель-методист.

Запорізький загальноосвітній навчально – виховний  комплекс № 108
Запорізької міської ради Запорізької області
Директор навчального закладу Кришталь В.В
вул. Дорошенка 1,м.Запоріжжя, 69124,
тел./факс.:(061)278-84-75, 
Код ЄДРПОУ 20517314

Провідна педагогічна ідея досвіду:
Географія як шкільний предмет, на мій погляд, має бути зорієнтована на формування широкого світогляду, сприяти соціологізації особистості, підготовці іі до життя. На сучасному етапі навчання до географічної освіти в  загальноосвітніх школах необхідно висувати певні вимоги: формувати в учнів особистісне ставлення до навколишнього середовища; забезпечити розвиток в учнів пізнавальних інтересів до географії. Реалізовуючи ці завдання в практиці роботи, організовую навчально-виховний процес таким чином, щоб він був зорієнтований на особистість учня. В цьому допомагає застосування інтерактивних форм і методів навчання.
На сьогодні актуальною проблемою є формування інформаційної компетентності школярів, яким належить жити і працювати в інформаційному суспільстві з розвинутою мережею комунікаційної інфраструктури, яка забезпечує швидкий доступ до інформації, її отримання та використання. Використання ІКТ дає важливість активізувати навчальний процес, зробити його більш соціально спрямованим.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють створення адекватних цим процесом соціально-педагогічних умов і разом із тим обумовлюють необхідність осмисленого реформування освіти. Школа, щоб повноцінно готувати дітей до майбутнього життя (а це основне призначення), повинна реагувати на такі радикальні зміни такою ж радикальною зміною й змістом, і методів навчання. Тим часом, ще дуже часто у школах спрацьовує інерція: суспільні умови змінилися, а методи ті самі, що були десять, двадцять років тому. Зараз перед учителем  стоїть проблема докорінного удосконалення змісту навчання, використання різноманітних методів і форм навчання, впровадження інформаційних та інтерактивних технологій.
Сучасна людина повинна мати не тільки певну суму знань, умінь та навичок, а, що важливіше самостійно здобувати і використовувати на практиці нові знання, уміння співпрацювати, спілкуватися, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем.
Сьогодні саме життя вимагає від сучасної школи формування людини, яка б  уміла будувати гідне життя у гідному суспільстві, людини компетентної, творчої, ініціативної, комунікативної і відповідальної за себе та інших.
У нашому творчому колективі розуміють, які складні і водночас актуальні проблеми висуває перед нами держава, суспільство і в решті-решт саме життя.     Одна з необхідних задач, яку я прагну вирішувати – це підготовка старшокласників до виконання соціальних ролей. Часто учні не бачать реальних життєвих явищ у світлі отриманих  у школі знань, одержанні знання й уміння, регламентовані програмою можуть залишитися формальними. Одним із шляхів розв’язування цієї проблеми є перехід від засвоєння знань і вмінь до надбання досвіду їхнього використання як у навчальній, так і в практичній діяльності, цьому сприяє використання на уроках інтерактивних технологій. 
Ми живимо у світі, в якому кількість інформації подвоюється приблизно за один-півтора року. Цьому сприяє проникнення комп’ютерних технологій практично в усі сфери людської діяльності, у тому числі в освіту. Сучасні інформаційні технології відіграють значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій сучасної молоді. Медіа освіта орієнтована на підготовку молоді до життя в нових інформаційних умовах. 
Економічна і соціальна географія володіє достатньою кількістю засобів, необхідних для формування у учнів умінь щодо виконання соціальних ролей в суспільстві. На це націлює і програма Міністерства освіти і науки "Географія для учнів 6 – 11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів". 
Тому актуальним завданням своєї діяльності як вчителя географії вважаю розвиток творчої особистості, готової до життя, до вирішення проблем, готової будувати своє майбутнє та краще майбутнє своєї країни.
На сьогодні більш пріоритетними педагогічними технологіями є ті, в яких у центрі освітньої системи стоїть особистість дитини, комфортність умов розвитку її пізнавальної діяльності. Тож серед значної новітніх технологій та методів навчання, які пропонує нам сучасна педагогічна наука, я звернула увагу на інтерактивні методи, які вдало поєднуються із предметом географії.

Науково-теоретична база досвіду:

Слово « інтерактивний» у перекладі з англійської мови означає ( « inter» - взаємний і « act» - діяти ) оснований на взаємодії. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. При інтерактивному навчанні навчальний процес здійснюється за постійною активної участі учнів. У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні нові навички: думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні технології. Інтерактивне навчання дає можливість збільшити відсоток засвоєння матеріалу, впливає не лише на свідомість учня, а і на його почуття, волю, практику.
Враховуючи реалії сьогодення значну увагу у своїй педагогічній діяльності приділяю також впровадженню інформаційно-комунікативних технологій. Розумію, що нову якість освіти неможливо одержати, розв’язуючи педагогічні проблеми застарілими методами. 
« Не так же важливо вчити дітей, - наголошує  К. Роджерс, - як важливо створити ситуацію, в якій дитина просто могла б учитися сама й робила б це із задоволенням ».
Інтерактивні підходи до навчання не є новим. Частково вони використовувались ще в першому десятилітті минулого сторіччя. Передовими на той час, як у Радянському союзі, так і у світовій педагогіці було використання бригадно-лабораторного методу проектів, робота в парах, виробничі екскурсії. Розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти в роботах            В. Сухомлинського й учителів 70-80 років минулого століття – Ш. Амонашвілі,    В. Шаповалова, Є.Ільїна, С. Лисенкової.
Як відомо, комп’ютер є найсучаснішим засобом використання програм, однак його можливості, як засіб навчальної діяльності в методиці викладання географії до кінця не розкриті.
Внесок в реалізацію ідеї програмного забезпечення на уроках географії внесли М.І. Студенцов, Л.М. Панчешникова, В.А. Коринська. Але в роботах цих авторів переважно розглядаються питання тестової перевірки знань. Використання комп’ютерних технологій, елемент яких – навчальні програми, є на сьогодні актуальною проблемою. Впровадження ІКТ є , на мій погляд, актуальним для нашої школи, ще і тому, що вже кілька років у школі впроваджено профільне вивчення інформатики. Це в значній мірі покращує технічну сторону застосування комп’ютерних технологій на уроках різних шкільних дисциплін. Сприяє успішному проведенню інтегрованих уроків, де учні бачать взаємозв’язок між різними навчальними предметами і застосовують знання одного предмета під час вивчення іншого.

Стисла анотація досвіду:

У даному творчому звіті  представлений мій досвід роботи, що до використання інформаційних та інтерактивних технологій на уроках географії і в позаурочній роботі з предмету. 
Над проблемою « Розвиток інтелектуально-пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження інформаційних та інтерактивних технологій на уроках географії» я працюю третій рік.
Поставлені завдання я розв’язую, використовуючи такі технології навчання:
Інтерактивні технології;
Технологію проблемного навчання;
Ігрові технології;
Технологію організації самостійних робіт учнів на уроці;
Технологію методів проектів;
Технологію кооперативного навчання;
Інформаційно-комунікативні технології.
Використовуючи на уроках різні методи і прийоми інтерактивного навчання, переконуюсь, що такий підхід забезпечує позитивну мотивацію на отримання знань із географії, формує потреби до самоосвіти, розвиває стійкий інтерес до предмета, сприяє розвиту творчої особистості. Щоб досягнути цього, я намагаюсь детально планувати уроки, розробляю систему уроків – від постановки мети й конструювання навчального процесу до перевірки його ефективності.
Такі підходи до уроку дають мені можливість створювати сприятливі умови не тільки для навчання дитини, а й для розвитку творчості школярів, логічної думки, створення ситуації успіху для кожного учня, виходячи з його потреб і можливостей.
Сучасний урок – це продуктивний урок, на якому учень відтворює набуті раніше знання під час опанування нового змісту предмета. Засвоює практичні дії, формує світогляд, самостійність, активність, творче мислення.
На своїх уроках я застосовую різноманітні форми й методи навчання, прагну, щоб кожен учень був активним його учасником. Сучасні уроки відзначаються різноманіттям форм організації навчання: лекції, семінари,практикуми, ігри, конференції, презентації тощо. Кожен урок – це ще одна сходинка до храму знань і умінь.
У своїй педагогічній практиці я широко використовую під час проведення уроків географії інтерактивні технології. 
Ось деякі з них:
Робота в групах;
Робота в парах;
Ігрові технології;
Проектні технології;
Інформаційні технології;
Проблемне навчання;
« Ажурна пилка»;
« Експрес-тести»;
« Незакінчене речення»;
« Лови помилку»;
Кросворди;
« Вірю не вірю»;
« Здивуй всіх»;
Географічний практикум;
« Сходинки знань»;
« П’ять речень» та інші.
Сподіваюсь, що запропоновані матеріали сприятимуть професійному зростанню моїх колег і стануть у пригоді у практичній діяльності.

Результативність впровадження досвіду:
Практика показала, що використання інтерактивних та інформаційних форм та методів навчання на уроках сприяло:

1. Створенню більш комфортного середовища для навчання;
2. Полегшення засвоєння навчального матеріалу, що в свою чергу вплинуло на підвищення навчальних досягнень учнів;
3. Розвитку пізнавальної діяльності учнів, активізації діяльності учнів на уроках та позаурочний час;
4. Розвитку інформаційної культури, застосуванню на практиці інформаційних технологій;
5. Розвитку творчого потенціалу, формуванню стійкого пізнавального інтересу до географії.
6. Як результат, учні школи неодноразово займали призові місця на олімпіадах, успішно здають ЗНО з географії. 

Репрезентація досвіду:

Досвід було заслухано на міських семінарах та узагальнено на базі КЗ ЗОІППО ЗОР.
Категорія: Географія та економіка | Додав: Stas (01.02.2014)
Переглядів: 2586 | Коментарі: 2 | Теги: ігрові технології, Інтерактивні методи, соціалізація навчання, особистісний підхід, кооперативне навч, географічні компетентності, проектні технології | Рейтинг: 2.2/29
Всього коментарів: 1
1 Марія   [Матеріал]
Тема досвіду актуальна. Інтерактивні методи підвищують пізнавальну активність учнів, сприяють їх соціалізації. Інтерактивні технології навчання добре вирішують завдання розвитку ключових компетентностей учня.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2022