Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:16

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Впровадження системи національно-патріотичного виховання на уроках фізичної культури та позаурочний час

Впровадження  системи  національно-патріотичного виховання   на уроках фізичної культури та позаурочний час

 

Єрмакова  Олена Володимирівна
вчитель фізичної  культури, спеціаліст вищої категорії.

Запорізька   загальноос-вітня школа I-III ступенів №69 Запорізької мі-ської ради  Запорізької області.
Директор школи: Борисенко Людмила Михайлівна


Адреса школи: 690096, м. Запоріжжя, вул.  Ладозька  2, 224-77-33
e-mail: school692007@gmail.com

 

 

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:
Суперечності (між необхідністю виконання соціального замовлення щодо виховання патріота, громадянина, національно свідомої особистості й існуючою системою ви-ховної роботи у школі; між теоретичними знаннями педагогів щодо  здійснення національно-патріотичного виховання та повсякденною соціальною практикою)  свідчать про актуальність проблеми національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.
Спроба  вирішення даних протиріч і склала проблему  дослідження моєї роботи: на основі знання психологічних особливостей учнів певного віку та знайомства з робота-ми провідних фахівців розробити методичні підходи  до впровадження системи  національно-патріотичного виховання  дітей на уроках фізичного виховання та в позаурочний час і апробувати їх на практиці.
Аналіз літератури дозволив дійти висновку, що майже усі дослідники у своїх пра-цях вказують на широкі можливості фізичної культури у плані виховання патріотичної  особистості, розвитку її фізичних та  інтелектуальних якостей. Але у сучасній  методичній літературі не розкрито  зміст інваріантного модуля « Теоретико - методичні  знання», передбаченого програмою,  у плані формування ідейних і моральних переконань учнів; не представлено системного підходу  до впровадження   національно – патріотичного вихо-вання на уроках фізичної культури.
Тому виникає потреба в інноваційних підходах до планування та ефективної організації формування  національної свідомості підлітків засобами фізичної культури.
Наданий досвід роботи вчителя висвітлює прийоми та методи  формування  фізично досконалої та  патріотично налаштованої особистості.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
Складна сучасна суспільно-політична  ситуація  в Україні,  пов’язана з російською агресією, та непрості державотворчі процеси, що мають відкрити шлях  країні до європей-ського союзу, загострюють проблему виховання юного покоління і зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, справжніх патріотів.  Реалії сучасної школи свідчать  про морально - духовну деградацію  частини учнів, про відсутність у  них людяності, власної гідності, творчої ініціативи, бажання змінити на краще себе та країну. Такий стан речей доводить, що  національно-патріотичне  виховання дітей   у школі поки не є  ефективним  засобом відродження національної культури, стимулом пробудження патріотичної свідомості. В цій ситуації надзвичайно зростає роль  фізичної культури  як складової частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку підростаючого покоління у фізичному,  психологічному і моральному  плані до розбудови країни, до майбутньої військової діяльності.
Засоби фізичної культури разом зі словом вчителя та  участю  вихованців у доброчинній діяльності здатні  вирішують проблему формування у майбутніх громадян патріотичного мислення, активної громадської позиції.

Науково-теоретична база досвіду:
1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджений       Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 - [Електронний   ресурс].    – Режим доступу: http://www.guonkh.gov.ua     
2.  Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року   
     [Електронний       ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua   
      /laws/show/344/2013. — Назва з   екрану.
3.  Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  
      № 1243  «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів   
       загальноосвітніх навчальних  закладів України» [Електронний ресурс]. —   
      Режим доступу: http://govuadocs.com.ua/docs/index-19246059.html. — Назва з  
      екрану.
4. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [Електронний   
      ресурс] — Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/5397/. — Назва з  
       екрану.
5.   Франко І., 2004, т. З, с. 573 
6.   Бех І.Д. Виховання особистості: В 2 т. / І. Бех. - К.: Либідь, 2003. - Т.1.- 276 с.
7.   Кіндрат В. В. Патріотичне виховання підлітків: психологічний аспект /   
       Кіндрат В.К. // Наукові записки РДГУ. - 2008. - Випуск 39. - С. 14 -23.
8.  Мамаєва О. В. Фізична культура і спорт як чинники соціалізації особистості  
     // О. В. Мамаєва, Д. Ю. Мамаєв // Педагогіка, психологія та медико-біологічні 
     проблеми фізичного виховання і спорту. - 2010. - №7. - С. 58-60. 
9.  Лыкова В. Воспитание как личностно ориентированный процесс / В. Лыкова //  Дирек-тор школи, ліцею, гімназії. - 2008. - №6. - С. 47-52.
10. Вишневський О.І. Методи виховання//Теоретичні основи педагогіки/За ред..  
      О.І. Вишневського.- Дрогобич, 2000 – С.210 - 220 
11. Сичов С. О. Висвітлення класиками педагогіки цінностей фізичної культури 
       у  вихованні молодого покоління / С. О. Сичов // Теорія і практика фізичного  
      виховання. - 2009. - №1. - С. 24-31. 
12. Круцевич Т. Ю. Общие основы теории и методики физического воспитания.  
      Ч. 1. / Т Ю. Круцевич. - К.: Олимпийская литература. -2003. – 424с
13. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні:
      У 3 кн. 6 т. – К.: АТ «Обереги», 1994.- Кн. ІІ, т.3:Весняний цикл; т.4.Літній   
       цикл. –528 с.
       
Стисла анотація досвіду:
Робота  присвячена проблемі національно-патріотичного виховання учнів засобами фізичної культури. У роботі розкрито сутність дефініції «патріотичне виховання»,  обґрунтовано актуальність проблеми національно-патріотичного виховання в школі й визначено основні суперечності цього процесу. 
Розглядаються педагогічно-психологічний, соціально-культурний та діяльнісний аспекти національно-патріотичного виховання підлітків засобами фізичної культури. 
У роботі наведені методи, прийоми, засоби навчання та виховання фізично і морально-здорової людини на уроках фізичної культури.
На своїх уроках я впроваджую елементи національних ігор, козацьких змагань, ігрових методик, заснованих на національно - патріотичних традиціях. (Додаток № 1)
Під час вивчення варіативних модулів учні знайомляться  з історією виникнення та розвитку видів спорту, відомими українськими спортсменами та їх досягненнями на міжнародній арені, готують презентації. Ми  висвітлюємо  якості  провідних спортсменів та діячів фізичної культури і спорту - носіїв національних цінностей та культурних норм. Крім вивчення теоретичного матеріалу, учням пропонуються практичні завдання методичного характеру: визначати рівень фізичної працездатності за допомогою функціональних тестів, контролювати в процесі уроку рівень фізичного навантаження за частотою серцевих скорочень, скласти комплекс вправ для розвитку фізичних якостей, розробити зміст прак-тичного заняття для зміцнення здоров’я, провести майстер – клас. Спеціально-розвиваючі вправи я використовую у напрямках діяльності, що забезпечують  дисциплінуючі, контро-люючі, організаційні функції, формують мотиваційну сферу особистості, розвивають   якості, які необхідні солдатові. 
       У позаурочний час я проводжу багато заходів, присвячених вихованню патріотичних почуттів у учнів: спортивні свята, присвячені Дню захисника Вітчизни,  Дню козацтва. Яскраво, на високій патріотичній ноті пройшов захід «Ми - діти твої, Україно». На клас-них годинах   діти вчаться бути культурними, толерантними, чуйними. Нещодавно відбулася зустріч з  бійцем АТО Зайцевим, яка  надзвичайно вразила учнів, спонукала замисли-тися про власник внесок у долю держави.

Результативність впровадження досвіду: 
Протягом 3 років я вивчаю вплив позакласних заходів та уроків фізичного вихо-вання  на ступінь патріотичної налаштованості учнів. Я дійшла висновку, що  процес фо-рмування патріотично налаштованої особистості відбувається досить повільно, потребує збоку вчителя великих зусиль, часу, психічної енергії та терпіння. У результаті цієї багаторічної системної роботи з національного виховання ми відмічаємо  позитивні зміни у свідомості учнів,  у їх соціальній активності та відповідальності, спостерігаємо прояви протидії  аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

Репрезантація досвіду:
Досвід презентовано на інтегрованому методичному об’єднанні вчителів предметів естетично-оздоровчого напрямку. Окремі питання досвіду  « Диференційний підхід до навчання та розвитку фізичних якостей з використанням принципів особистісно -орієнтованного навчання на уроках фізичної культури»,  « Формування мотивації здорового способу життя в позаурочний час з фізичної культури» , «Формування компетенції       саморозвитку самоосвіти у учнів на уроках фізичної  культури» презентовані на районних  виставках  педагогічних ідей,  опубліковані в  інтернет – виданнях: розробка виховної години  для учнів 7 класу « Вшануймо пам’ять Героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності, жителів області, які загинули за свободу та незалежність України », « Відкритий урок для дівчат 10 класу з використанням технології проблемного навчання» розміщені на порталі «Форум педагогічних ідей»,  публікації в журналі  « Відкритий урок: розробки, технологій, досвід», № 09-10/2015 .

Посидання на матеріал: 

http://rmpk-leninsport.ucoz.ua/load/serednja_ta_starsha_shkola/metodichni_narobki/metodichna_vistavka/9-1-0-128

 

 

Категорія: Виховна взаємодія | Додав: LeninRMO (18.01.2016)
Переглядів: 3588 | Коментарі: 3 | Рейтинг: 1.0/62
Всього коментарів: 3
3 irash-2011  
Интересный опыт. Спасибо.

2 alexandra_m86  
Серьезный объем материала и действительно актуальная тематика!

1 elenka  
Акутальність національно-патріотичного виховання через практику не викликає сумнівів

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023