Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 31.01.2023, 07:37

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Виховна взаємодія

Соціальне проектування як чинник розвитку громадянсько-активної школи, формування активно громадської позиції та успішної соціалізації у гім

Тема: «Соціальне проектування як чинник розвитку громадянсько-активної школи, формування активно громадської позиції та успішної соціалізації у гімназистів»

Бровко Олександра Володимирівна,

Заступник директора з НВР,

учитель російської мови, зарубіжної літератури, психології

вчитель вищої категорії, «вчитель – методист»

стаж роботи – 20 роки

 

Запорізька гімназія №45

69076, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 30А

Тел.2773221

email: gym45zp@gmail.com

 

Провідна педагогічна ідея  представленого досвіду полягає у створенні умов щодо розвитку громадсько-активної школи та успішної соціалізації учнів,  на основі впровадження соціальної проектної  діяльності в гімназії, що забезпечує її інноваційний  розвиток, досягнення нових освітніх, соціально значущих результатів. Отже, передбачає оволодіння гімназистами, педагогічним колективом новими освітніми технологіями, формує в учнів активну громадську позицію та робить успішною подальшу соціалізацію учнів, а впровадження  нових управлінських технологій  є його важливою умовою.  

 

Актуальність роботи.  Переважно в усіх цивілізованих країнах суспільство, педагогіка, школа ставили перед собою завдання: виховати громадянина, тобто людину з певним набором її прав і обов'язків, яка поважає і дотримується норм і правил співжиття, прийнятих у даній країні та в усьому світі.

        Сучасний освітньо-виховний процес має стати таким процесом, у якому відбувається соціалізація індивіда, його входження в Європейську соціокультуру. Це передбачає і потребує неформальних, інноваційних методів роботи з учнями, де активною ланкою виступає спільна творчість педагога і школяра в комунікативному колі.

         Гімназія №45 цілеспрямовано працює над вирішенням освітньо-виховної проблеми розвитку в учнів комунікативних, організаційних, творчих здібностей, без яких неможливо говорити про ініціативну, активну особистість, з почуттям громадянської відповідальності.

         Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що входження України до Європейського Союзу є пріоритетним напрямком у розвитку нашої держави. Цей процес потребує кардинальних змін в усіх сферах життя країни. Але чи зрозумілі євроінтеграційні напрямки держави пересічним громадянам? Для нас, освітян, постає питання формування осмисленого, а отже, й відповідального вибору свого майбутнього. Шлях до європейського майбутнього України починається зі школи, метою якою є успішно соціалізована молодь.

           Таким чином, враховуючи головну мету «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», що національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського  обов’язку, гімназія успішно впроваджує соціальну діяльність в освітньо-виховний процес.

           Виходячи з вище зазначеного, сучасна школа повинна дати учням не тільки певні знання, уміння та навички, а й виховати соціально-адаптовану та громадсько-орієнтовану особистість, яка після закінчення школи успішно зорієнтується в подальшому дорослому житті. В аспекті досягнення даної мети щодо створення сприятливого соціального оточення є важливим впровадження соціальних проектів, які орієнтовані на успішну соціалізацію в майбутньому та сприяють розвитку партнерства між школою та громадою, задовольняючи потреби і сучасної молоді, і місцевих громад.

            Отже, саме соціальні проекти, соціальна діяльність ґрунтуються на сучасних потребах суспільства і є ефективною складовою розвитку громадсько-активної школи, що є актуальним. Саме тому сьогодні в Україні є нагальна потреба впроваджувати даний досвід, оскільки в багатьох містах, містечках, селах і селищах нашої країни здебільшого школа є єдиним осередком освітнього, культурного і духовного життя громадян.

 

Науково-теоретична база досвіду ґрунтується на нормативних документах: дослідження сучасних підходів  в освіті з питань соціального проектування стали роботи  Єрмакова І.Г., Дж. К. Джонса, Когана М.С., Курбатова В.І. та Курбатової О.В., Лєснікова С.Г., Лукова В.А., Нікончук О.С., Плишевського В.Г. , Подобедова Т.Ю. Пометун О.І. та ін. Методологічні засади управління освітніми та зокрема соціальними проектами висвітлені в роботах Яременко О.О., Артюх О.Р., Балакірєва О.М., Полат Є., Петрова О., Бухаркіна М., Моісеєва М. та ін.

Автори визнають  соціальну діяльність як вагому частку виховного процесу, що охоплює всі сфери діяльності, в яких створення  нового продукту або послуги реалізується як унікальний комплекс взаємопов’язаних цілеспрямованих заходів. А соціальний проект вважається унікальним процесом, що складається із набору взаємопов’язаних етапів діяльності з чітко визначеними термінами їх початку і завершення, і які виконуються для досягнення цілі відповідно конкретним вимогам з урахуванням обмежень за часом, витратами, іншими ресурсами.

       Необхідність впровадження в освітній процес соціальної діяльності була зумовлена  низкою завдань, окреслених «Національною доктриною розвитку освіти», Державною  цільовою комплексною програмою «Учитель», законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», «Концепції гуманітарного розвитку України», «Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», Програмою  розвитку освіти Запорізької області на 2010-12 роки, Програмою розвитку територіальної освітньої системи Хортицького району м. Запоріжжя на 2008-13 роки, які визначають пріоритетні напрямки розвитку освіти, сутність і зміст освітніх перетворень.

        Соціальне проектування як галузь соціологічної науки було обгрунтовано в XX в. Його вихідні принципи розроблялися Я. Дітріхом,

 Т. Тіорі, Д. Фраєм, П. Хіллош, Ф. Ханик та іншими дослідниками. У вітчизняній соціології перші ідеї про проектування соціальних систем були висловлені в роботах І.І. Ляхова, В.Н. Дубровського, A.,Г. Раппопорта,

В.М. Разіна, Б.В. Сазонова, Г.П. Щедровицького, О.І. Генісаретського.

         У аспекті соціального управління ці проблеми розглядалися

B.Г. Афанасьєвим, І.В. Бестужевим-Ладою, П.Н. Лебедєвим. Його теоретичні основи були проаналізовані в роботах НА Айтова, Г.А Антонюка,

Н.І. Лапіна, А.І. Пригожина, Ж.Т. Тощенко, Н.Г. Харитонова, в дослідженнях Т.М. Дрідзе, Ю.А. Крючкова як одна з форм випереджального відображення дійсності, створення прообразу (прототипу) передбачуваного об'єкта, явища або процесу за допомогою специфічних методів.

        Суть соціального проектування, на думку вище зазначених дослідників, полягає в тому, що людина або організація, перш ніж зробити певну дію,  спочатку обмірковує декілька варіантів, одному з яких після зіставлення віддається перевага.

 

  Стисла анотація досвіду. Позитивні результати діяльності гімназії (співпраці адміністрації, педагогів, учнів, батьків та громадських організацій) у різноманітних освітньо-виховних проектах і стали основою для засад громадсько-активної школи в закладі. Оскільки вже у шкільному середовищі формується громадський світогляд дитини, то мікросередовище всередині школи необхідно сполучити з реальною дійсністю навколо школи. Так, громадсько-активна школа не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя в свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадянського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу. У результаті йде комплексне, системне виховання громадянина не тільки у школі, а і поза її межами. Саме через соціальну діяльність та соціальні проекти гімназія реалізує сучасні вимоги суспільства щодо виховання небайдужого, всебічно розвиненого успішного громадянина нашого суспільства.

             Таким чином, сьогодні в гімназії успішно реалізовуються  новий освітній проект «Створення моделі громадсько-активної  школи», який передбачає  створення принципово нової за змістом моделі діяльності гімназистів, надає новий імпульс розвитку та збагаченню гімназійного освітнього середовища через інтеграцію діяльності освітнього закладу у діяльність громади нашого району.

           Автор досвіду акцентує увагу, що логічним продовженням гімназійних освітніх проектів стало поширення  успішної практики управління на соціальні проекти. Так у практику нашої  діяльності увійшли соціальні проекти,  до яких ми  залучаємо учнів, їх батьків, мешканців району. Яскравим прикладом соціальних проектів стали: соціальний багатовекторний проект «Школа комп’ютерної грамотності для людей похилого віку», спрямований на задоволення потреби гімназистів у самореалізації через соціально-активну діяльність та потреби громади міста Запоріжжя в соціалізації та інформаційній адаптації пенсіонерів;  екологічні проекти «Відкрий їм своє серце!», «Хортиця ХХІ століття», «Еколайт».  Ці проекти додатково забезпечили досягнення відповідного рівня соціальної компетентності наших учнів та професійної - педагогів.

           Так, саме соціальне проектування має переваги, на думку автора, порівняно з іншими навчальними предметами у тому, що може поставити у центр освітнього процесу насмаперед формування практичних навичок  і на цій основі стимулювати інтерес всіх учасників НВП до відповідної діяльності. Тому метою діяльності педагогів гімназії є проектування, формування знань і вмінь використання сучасного проектного підходу до розв’язання соціальних проблем сучасної громади, орієнтації на досягнення кінцевих результатів з мінімальними витратами часу та коштів. 

У роботі автор описує основні етапи роботи реалізації основних соціальних проектів , а саме:

  •  підготовка проектів (проблемно-орієнтований аналіз, виявлення протиріч, визначення життєздатності проекту, прийняття рішення про розробку та реалізацію проекту),
  • розробка проектів (створення проектної групи, проектування-прогнозування, планування),
  • реалізація проектів (організація діяльності, моніторинг й оцінка проекту, коректування діяльності),
  •  завершення проектів (підведення підсумків, оцінка ефективності, звітування, рішення про завершення або пролонгацію проекту, дисемінація досвіду).

Серед особливостей впровадження соціальних проектів у гімназії автор досвіду вбачає саме якісне управління проектами, яке забезпечує реалізацію комплексних цілей своєчасно, економічно та чітко. Основними ознаками управління проектами є наступні: досягнення конкретних комплексних унікальних інноваційних цілей, що відповідали б потребам і були соціально-значущими; скоординоване виконання взаємопов’язаних дій, заходів; чітко визначені початок і завершення роботи над проектом, обмеженість у часі; не повторюваність і унікальність; над реалізацією проекту працюють фахівці різного профілю із різних підрозділів, які створюють проектну команду на час реалізації проекту, працюють за правилами командної роботи.

        Отже, на нашу думку, саме соціальна діяльність, соціальні проекти є головним чинником щодо створення громадсько-активного середовища, формування успішної соціалізації у майбутньому та складовою активної громадянської позиції у учнів нашої гімназії. Використовуючи волонтерський рух, залучаючи батьків та мешканців до вирішення соціальних та інших проблем, які існують як у школі, так і у громаді, ми позитивно впливаємо не лише самооцінку молоді, а й на розвиток громади в цілому.

 

Результативність впровадження досвіду

             Аналіз результатів соціальної діяльності та впровадження соціальних  проектів  у гімназії дозволив нам зробити обґрунтовані висновки про те, що:

  1. Соціальна діяльність дозволяє ефективно впроваджувати інновації в загальну систему функціонування нашої школи; швидко й ефективно реагувати на виклики часу.
  2. Соціальні проекти сприяють ефективній реалізації програми розвитку школи, забезпечує наступність і координованість подальшого інноваційного розвитку.
  3. Соціальна діяльність є дієвим засобом підвищення рівня компетентностей учасників проектної діяльності – учнів та педагогів; їх самомотивації.
  4. Робота у соціальних проектах сприяє розвитку організаційної культури нашого навчального закладу, ціннісно-орієнтаційної єдності всього колективу, створенню позитивного іміджу гімназії.
  5. Проектне управління є дієвим способом економії всіх видів ресурсів (кадрових, фінансових, часових, інших).

         Так, наприклад, реалізуючи соціальний проект ««Школа комп’ютерної грамотності для людей похилого віку», ми отримали підтримку соціальними ініціативами міста Запоріжжя в рамках Конкурсу соцпроектів «Ми – це місто» (виграли гранд  «50 тисяч грн.»).

        Серед короткотривалих здобутків: біля 50 учнів гімназії мають досвід роботи з людьми похилого віку; 88 пенсіонерів пройшли курс навчання на комп’ютері за індивідуальними програмами; гімназія отримала  додатковий  комп’ютерний клас із сучасними лептопами, в якому 300 учнів гімназії мають можливість навчатися на уроках інформатики; учні-волонтери отримали неоціненний досвід спілкування із людьми похилого віку та навчилися надавати безкоштовні послуги іншим, отримали друзів іншої вікової групи; біля 500 жителів Хортицького району протягом року мали можливість безкоштовно користуватися Інтернет-ресурсами; позитивний досвід творчої групи проекту був поширений серед інших навчальних закладів області (семінари для директорів та заступників навчальних закладів області та творчих груп освітян  міста).

       До довготривалих здобутків слід віднести: успішну соціальну адаптацію людей похилого віку за рахунок навченості та обізнаності в мережах Інтернет, які займають у громадянської спільноті міста достатньо активну позицію, мають вплив на становлення, розвиток  та думку місцевої громади; сформовано позитивний образ підлітків-тінейджерів (гімназистів-волонтерів) у суспільстві; покращено якість життя людей похилого віку.

       Також ефективно та систематично реалізуються екологічні проекти «Відкрий їм своє серце!», «Хортиця ХХІ століття», «Еколайт», в рамках яких було висаджено дубову рощу, учні гімназії постійно беруть участь у прибиранні території о.Хортиця та ін. Крім цього, у гімназії традиційними  стали соціальні проекти, на меті яких є волонтерська допомога іншим (це і безхатні тварини, і ветерани, і  воїни АТО та ін.)

 

Репрезентація досвіду.

       Проект «Школа комп’ютерної грамотності для людей похилого віку», як було вже зазначено вище, був представлений  на Конкурсі соціальних проектів «Ми – це місто» (виграно гранд  «50 тисяч грн.»). Досвід гімназії в соціальних проектах був представлений на Обласному Конкурсі волонтерів, де вчителі та учні гімназії отримали відзнаку (єдиний заклад у місті).

       Досвід роботи гімназії у соціальних проектах неодноразово був висвітлений у обласних СМІ (надруковані подяки волонтерам, опис досвіду вчителів-керівників проектів). Так, один із керівників соціальних проектів гімназії - Гуріна Н.Г. (вчитель біології) отримала відзнаку Міноборони України.

        Адміністрацією гімназії було проведено лише за 2014-2015р.н.   вісім семінарів для ЗОІППО (обласні курси директорів та заступників закладів), для творчих груп директорів, для творчих груп заступників директорів районного та міського і обласного рівнів, де презентувався даний досвід роботи.

zp-gymnasia45.ucoz.ua/img/dosvid-socialni_proekti_brovko_o.v..pdfДжерело: http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/img/dosvid-socialni_proekti_brovko_o.v..pdf
Категорія: Виховна взаємодія | Додав: jurand1313 (28.01.2016) | Автор: Бровко Олександра Володимирівна
Переглядів: 1768 | Коментарі: 24 | Рейтинг: 1.0/85
Всього коментарів: 231 2 3 »
23 lliana1981  
Дякуємо за практичні рекомендаціі!дуже цікава і корисна стаття!плануємо використати досвід на практиці!!!

22 gorelova_82  
Спасибо за интересную тему! Позиция школы ГАШ действительно важна в современном обществе. Желаю Александре Владимировне дальнейших творческих успехов!

21 bro9084  
Виховання молоді через соціальні проекти є правильним методом впливу на учнів!

20 alex9000ab  
Цікава і дуде корисна стаття. Чекаємо нових перемог та виграних грандів.

19 natashasobko72  
Пріоритетним напрямком державної політики в галузівиховання є впровадження інновацій, що сприяють формуванню Людини – громадянина.  Реалізація  соціальних проектів є  значущим компонентом виховної системи,вона приносить  користь, дозволивши реалізувати завдання виховання громадянсько  активного,  небайдужого покоління.

18 irusia79  
Соціальні проекти дуже актуальні сьогодні тому, шо це постійний зв'язок школи з громадою, дітьми. Творчої наснаги Вам!!!

17 Сандорик  
Радісно на душі, що є відповідальні люди, які займаються такими проектами. Це є дійсно актуальним на сьогоднішній день!!!

16 lisatch2015  
Ваш досвід - це безцінний скарб у формуванні громадських позицій наших учнів. Саме після впровадження таких проектів, вони можуть стати Людьми "з великої літери". Дякуємо

15 nmitina45  
Дякуємо за цікавий та змістовний досвід роботи!!

14 sandra99  
Актуальне питання, цікавий матеріал.Розумний педагог та талановита людина.Успіхів!

1-10 11-20 21-23
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023