Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:35

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Позашкілля

Розвиток творчих компетенцій вихованців гуртка дизайну шляхом використання проектної діяльності й мультимедійних технологій

Розвиток творчих компетенцій вихованців гуртка дизайну шляхом використання проектної діяльності й мультимедійних технологій

Інформація про авторів досвіду: Мескева Оксана Геннадіївна, керівник гуртка образотворчого мистецтва та дизайну міського Палацу дитячої та юнацької творчості м. Запоріжжя.

Контактна інформація про навчальний заклад: Міський Палац дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради Запорізької області, директор Кутя Микола Іванович, м. Запоріжжя, 69006, площа В.І.Леніна 1, Тел./факс 236-48-38, Е-mail: dvorec@gordiy.zp.ua, http://gordiy.zp.ua

Тема педагогічного досвіду: «Розвиток творчих компетенцій вихованців гуртка дизайну шляхом використання проектної діяльності й мультимедійних технологій».

Провідна педагогічна ідея досвіду: створення ефективної моделі навчання, пріоритетом якої стає не передача вихованцям знань, а розвиток і виховання дітей, формування у них життєвих компетенцій з успішної самореалізації у соціумі шляхом використання проектної діяльності й мультимедійних технологій.

 

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: у сучасній український позашкільній освіті особлива увага приділяється навчальному, розвивальному й виховному процесам і, зокрема, удосконаленню засобів навчання. Педагоги намагаються підвищити ефективність навчання за рахунок методів його викладання й застосування сучасних засобів наочності. Але це не завжди приносить бажаний результат, оскільки якість знань вихованців багато в чому залежить від самостійної розумової праці й особистих зусиль кожного з них. Саме тому важливим завданням позашкільної освіти є формування у вихованців стійкої потреби в самостійному розширенні й поглибленні своїх знань, в організації їхньої самоосвіти. Виховання покоління людей, здатних ефективно навчатись протягом життя – провідна ідея сучасної освітньої політики в Україні, визначена Національною доктриною розвитку освіти. В позашкіллі відбуваються корінні перетворення, суть яких полягає в зміні цільових установок: головним стає не передача вихованцям знань, а розвиток і виховання дітей, формування у них життєвих компетенцій з успішної самореалізації у соціумі. Концепцією вищезазначеного досвіду – є забезпечення цілісної системи поєднання теоретичних знань з основ образотворчого мистецтва та дизайну (рисунок, живопис, композиція, формоутворення, кольорознавство) та практичних умінь, шляхом використання комп’ютерних технологій. Результатом «життєдіяльності» цього творчого проекту є продуктивне використання інноваційних технологій у практичній діяльності керівника гуртка, удосконалення педагогом власного рівня професійної компетентності, сприяння використанню методу проектів для моделювання авторського творчого стилю навчання вихованців, яке націлює до самостійного знаходження вихованцями інформації, ідей. Сучасне заняття у позашкільному закладі неможливо уявити без використання мультимедійних технологій. Заняття з використанням мультимедійних технологій стає більш цікавим для вихованця, більш ефективним для засвоєння знань; при цьому поліпшується рівень унаочнення навчального матеріалу на занятті. Напрацювання педагога допомагає вирішувати найзлободенніші і найважчі проблеми практики, але в той самий час дають можливість створювати «заділ» працювати на перспективу та відкривати нові можливості вдосконалення педагогічного процесу, розвитку соціальних і педагогічних умов для навчально-виховної роботи.

Науково-теоретична база досвіду: даний досвід ґрунтується на працях Ю.К.Бабанського з проблем ефективності педагогічних проектів; В.І. Загвязинського з дослідницької діяльності педагога; В.О. Краєвського з методології педагогічного проекту; Л.Я. Набока з поширення педагогічних ідей у практику; Л.Л. Момота про передовий педагогічний досвід: теорія і методика; М.Н. Скаткіна про методологїю та методику педагогічних проектів за мультимедійними технологіями; В.І. Лугового про педагогічну освіту в Україні: структуру, функціонування, тенденції розвитку; Д. Мак Клелланда про мотивацію у пізнавальній самостійній діяльності, Л.С.Виготського, С.Л. Рубінштейна, А.М. Леонтьєва, В.В. Давидова, Б.Д. Ельконіна з психології; Я.М. Бельчикова, М.М. Бірштейн, А.А. Вербицького, В.Г. Комарчука, Е.А. Хруцького, Н.В.Кларіна, Г.Еллінгтона з обґрунтованого вибору ІКТ засобів для розв’язання певної проблеми (технологічна складова ІКТ-компетентності).

Стисла анотація досвіду: в умовах інформаційного суспільства стає обов’язковим отримання знань упродовж усього життя людини. Тому перед сучасною позашкільною освітою постає досить масштабне завдання: сформувати у вихованців такі вміння, які б надали їм змогу вільно орієнтуватися в інформаційних потоках, здійснювати пошук та опрацювання даних і відомостей, самостійно конструювати раціональні алгоритми в роботі з інформацією, застосовувати ці алгоритми й прийоми в самостійній діяльності та продуктивному використанні набутих знань і вмінь як в особистих, так і в соціально значущих цілях. Ефективний розвиток ІКТ-компетентності вихованців педагог забезпечує шляхом використання різних видів творчих проектів з дизайну. Творча діяльність педагога будується на основі використання технології розвитку у вихованців критичного мислення, педагог надає перевагу інтерактивним методам навчання, інформаційно-комунікаційним технологіям, найчастіше практикує проектне навчання, щоб кожне заняття проходило у науковому пошуку, діалозі й співробітництві. Як наслідок, засвоєння новітніх технологій дозволяє вихованцям глибше осмислити нові знання, сприяє розвитку дивергентного мислення, розвиває уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію. Досвід  педагога підтверджує думку Девіда Мак Клелланда за його книгою «Теорія мотивації»: пізнавальна, проектна діяльність сприяє досягненню найкращого вирішення складних проблем, потреби в успішності. Так, головним аспектом досвіду є глибока, заснована на конкретному аналізі віра педагога в можливості кожного вихованця й уміння надати кожному допомогу в досягненні успіху, визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожного вихованця, його розвитку не як «колективного суб’єкта, але, перш за все, як індивіда, який наділений своїм неповторним «суб’єктним досвідом».

Досвід педагога складається з системи занять, які спрямовані на розвиток творчих компетенцій вихованців. Представлена система мультимедійних занять допомагає засвоїти базові знання з предмету, систематизувати засвоєний матеріал, сформувати навички самоконтролю та мотивацію до навчання, самостійність у роботі, сформувати творчі та соціальні компетенції. Створення такої системи занять з виховання мистецтвом спрямовані на розвиток таких якостей дітей як ініціативність, активність, самостійність, креативність, критичність, пізнання нового, націлюють на успіх та успішність, забезпечують умови для самореалізації та безперервного самовдосконалення i самовиховання.

Результативність впровадження досвіду:  основою творчого пошуку педагога є ґрунтовна фахова й методична підготовка, глибока ерудиція, різноманітний світ захоплень, власне бачення світу. Педагог органічно поєднує знання класичної педагогіки із сучасними педагогічними технологіями, проектною та пошуковою діяльністю. У центрі уваги педагога завжди залишаються такі питання як формування життєвих компетентностей, розвиток творчих здібностей вихованців. Основним елементом власного стилю роботи педагога є системне використання методів активного навчання, зокрема творчих проектів як засобів формування інформаційно-комунікативної компетентності та активізації навчально-пізнавальної діяльності вихованців. Завдяки цьому педагогу вдається створити простір для успішної реалізації програми розвитку кожної дитини. Педагог вважає, що успіх у навчанні забезпечується не тільки методичними системами, але й творчим підходом. На кожному занятті створюється стійка мотивація до самоосвіти та творчого мислення. Її вихованці мають глибокі знання з образотворчого мистецтва, дизайну, інформатики, що підтверджується результатами їх участі й перемог у виставках різного рівня. Крім того, отримані уміння й навички вихованці застосовують не тільки на заняттях, а й при виконанні завдань з інших вже шкільних предметів. Із задоволенням активно беруть участь у змаганнях і творчих конкурсах різних рівнів. Вихованці представляли свої роботи на міських, обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах з образотворчого мистецтва, дизайну, творчі проекти з мультимедійних технологій. За останні роки спостерігається динаміка зростання якості знань та навчальних досягнень вихованців. Близько 30% випускників гуртка щорічно вступають до ВНЗ на спеціальності, що пов’язані з образотворчим мистецтвом, дизайном, інформаційними технологіями.

Репрезентація досвіду: по-перше, доведено досвідом роботи педагога Мескевої О.Г. результативність продуктивної творчої діяльності, результативність використання практичних проектів з мультимедійних технологій, що передбачає вдосконалення системи управління навчання на різних етапах заняття, посилення мотивації навчання, підвищення інформаційної культури вихованців та рівня підготовки в галузі сучасних інформаційних технологій, а також демонстрацію можливостей комп’ютера – не лише як засобу гри. По-друге, досвід роботи педагога за мультимедійними технологіями є найбільш оперативним способом вирішення пізнавальних практичних питань. Нарешті, по-третє, робота педагога відрізняється наочністю, її можна поширювати, вона є більш інструментальною, її результати можна реально побачити і відчути. Досвід було представлено:

на рівні Палацу                    

  • виступ на засіданні педагогічної ради «Формування соціальної, комунікативної, інформаційної компетенцій та спрямування щодо майбутньої професійної діяльності вихованців гуртків вищого рівня гуртка «Креативний задум» 27.03.2014;
  • участь у конкурсі педагогічної майстерності «Зелене яблуко», 2013;
  • переможець відео конкурсу педагогічної майстерності «Перлина натхнення», 2013-2014 н.р.;
  • виступ на засіданні творчої групи з гуманної педагогіки Палацу, 2014;
  • переможець конкурсу педагогічної майстерності «Творчість – категорія вічна» у номінаціями «Панорама педагогічних інноваційних технологій», «Творча корпорація», «Мистецтво бути педагогом», 2014-2015 н.р.

на рівні області:

  • виступ на науково-практичному семінарі «Андрагогічні засади створення гуманістичного освітнього середовища в ЗНЗ та ПНЗ» - 2015

на рівні України:

  • переможець конкурсу видавництва «Шкільний cвіт» «На найкращу авторську мультимедійну презентацію: «Інноваційні форми роботи на занятті гуртка», 2014;
  • Диплом лауреата конкурсу-проекту «Молоде обличчя позашкілля» до 10-ї річниці Асоціації позашкільних навчальних закладів України за проект «Розвиток творчих компетенцій вихованців гуртка дизайну шляхом використання комп’ютерних технологій».

​Посилання на матеріали досвіду:  http://dosvidpalac.jimdo.com/?logout=1Джерело: http://dosvidpalac.jimdo.com/?logout=1
Категорія: Позашкілля | Додав: irarotko0708 (28.01.2016)
Переглядів: 1165 | Теги: творчі компетенції, мультимедійні технології., проектна діяльність | Рейтинг: 1.0/82
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023