Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [58]
Позашкілля [24]
Психологічний супровід [39]
Сімейно-родинного виховання [8]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:24

Головна » Статті » 2015 КО: виховання і розвиток » Позашкілля

Розвиток креативного мислення у малюків шляхом використання ігрових та логіко-математичних завдань

Розвиток креативного мислення у малюків шляхом використання ігрових та логіко-математичних завдань

Інформація про авторів досвіду: Пойда Євгенія Володимирівна, педагог школи «Барвінок»

Контактна інформація про навчальний заклад: Міський Палац дитячої та юнацької творчості Запорізької міської ради Запорізької області, директор Кутя Микола Іванович, м. Запоріжжя, 69006, площа В.І.Леніна 1, Тел./факс 236-48-38, Е-mail: dvorec@gordiy.zp.ua, http://gordiy.zp.ua

Тема педагогічного досвіду: «Розвиток креативного мислення у малюків шляхом використання ігрових та логіко-математичних завдань»

Провідна педагогічна ідея досвіду: створення творчого середовище на кожному занятті, де формуються юні громадяни України як креативні особистості, а розкриття їх творчих здібностей збагатить наше суспільство у майбутньому.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, сучасних програмах дошкільної освіти серед завдань розумового розвитку дитини зазначається потреба у розробці сучасних методів та прийомів моделювання, спрямованих на розвиток у дитини найбільш продуктивних видів і форм мислення. Актуальність проблеми формування креативного мислення особистості зумовлена тим, що притаманна нашому часу динаміка технологічного і соціального прогресу вимагає від людини умінь швидко адаптуватися до професійної діяльності, змінювати і вдосконалювати її на основі самостійного набуття знань, знаходити шляхи розв’язання професійних і соціальних завдань у будь-яких ситуаціях. Досвід педагога відповідає сучасним потребам щодо розкриття форм, засобів, методів навчання, елементів сучасних педагогічних технологій навчання і виховання, які спрямовані на професійно-педагогічне вдосконалення. Зміст роботи тісно пов’язаний із завданнями розвитку дитини та призначений, в першу чергу, для забезпечення розвитку їх пізнавальних здібностей (мислення, мова, уявлення); алгоритмічних уявлень; розвитку вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між подіями, явищами та фактами; математизувати повсякденні життєві ситуації; доводити свою власну позицію. Найбільш цінним є практичний матеріал педагога щодо впровадження в роботу з дітьми наочно-просторового моделювання під час різних видів діяльності, як засобу вирішення пізнавальних та творчих завдань; надаються зразки та способи побудови розвиваючих занять.

Досвід розкриває актуальне питання «Як розвивати, як навчати дитину у грі», містить конкретні матеріали, які можуть використовувати педагоги  у своїй роботі (розробку занять, картки, схеми, тести, різнорівневі завдання) та становить певний внесок у розвиток модернізації позашкільної освіти на засадах особистісно зорієнтованої парадигми, яка вимагає від педагогів знань тенденцій інноваційних змін у системі сучасної освіти, розуміння суті педагогічних технологій, знання ігрових форм та методів навчання, критеріїв технологічності, створення оптимальної авторської методичної системи, вміння аналізувати й оцінювати свій індивідуальний стиль, розвинутих дидактичних рефлексивних, діагностичних умінь.

Науково-теоретична база досвіду: базується на найновіших здобутках педагогічної, методичної та психологічної наук, забезпечує додержання принципів особистісно зорієнтованого навчання, комунікативно-діяльнісного підходу, а також наступності й перспективності з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, саме: Л. Виготського, П. Гальперіна, Є.Кабанова-Меллер, З. Калмикова, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Н.Тализіної, А. Усова з виявлення суттєвих зв’язків дійсності, які є доступними дошкільникам у предметно-чуттєвій пізнавальній діяльності; Л.Венгера, О. Запорожця з ґенезу поняття «число» й особливості усвідомлення дітьми числових абстракцій; Л. Ващенка про інноваційні процеси в системі дошкільної освіти; Л.І. Даниленко про модернізацію змісту, форм і методів навчання дитини дошкільного віку; Г. Євдошенка про педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи освіти майбутнього; Н.І. Клокара про психолого-педагогічну підготовку педагога до інноваційної діяльності з малюками; К.Макагана про діагностику готовності педагогів до пошукової діяльності; Р.Науменка, Л.Ковбасенко про інноваційні процеси в діяльності сучасного позашкільного навчального закладу; В. Семиченко про системно-структурне моделювання творчих завдань з логіко-математичного розвитку малюків у психолого-педагогічних дослідженнях; В Стрельнікова. про інновації в обладнанні й унаочненні з розвивальної діяльності малюків; Н.Ф. Федорова про діяльність школи-лабораторії у сучасній педагогічній практиці з розвитку логіко-математичного розвитку дитини.

Стисла анотація досвіду: спираючись на передовий педагогічний досвід дошкільних навчальних закладів країни, досить вагомий внесок у реалізацію принципу обов’язкової дошкільної освіти, розширення сфери педагогічного впливу на дитину дошкільного віку здійснюють гуртки раннього розвитку при позашкільних навчальних закладах. Особливістю гуртка «Математична скарбничка» при школі «Барвінок» є її спрямованість на створення умов цілеспрямованого розвитку логічного і варіативного мислення, удосконалення всіх пізнавальних процесів на основі математичного матеріалу. В назву гуртка «Математична скарбничка» вкладено його головне завдання – зацікавити дітей математикою, показати її могутність і красу, навчити любити її. При підготовці до занять педагогом враховується наступне: створення ситуацій успіху, з метою підвищення у вихованців впевненості, самооцінки та мотивації до навчання, навчальна й розвивальна діяльність, яка базується на ігрових технологіях, різноманітності наочності й комунікацій. Серед ефективних засобів педагога на заняттях з логіко-математичного розвитку дітей 5- 6 років є художнє слово (віршовані задачі, задачі-розповіді, задачі-жарти), народна педагогіка (казки, загадки, прислів’я), проблемні завдання, завдання з елементами пошуку, дидактичні ігри і вправи. На сучасному етапі процесу оновлення змісту позашкільної освіти постає проблема розробки та впровадження у педагогічну практику ефективних технологій з розвитку здібностей дитини, формування її пізнавальної та творчої активності. Кожна дитина – індивідуальність, яка потребує особливого підходу. Ідея формування творчої маленької особистості є провідною в роботі педагога. Це, передусім, створення творчого середовище на кожному занятті, де формуються юні громадяни України як креативні особистості, а розкриття їх творчих здібностей збагатить наше суспільство у майбутньому. Провідним видом діяльності на заняттях педагога є сюжетно-рольова гра. Гра надає великі можливості для інтеграції знань та взаємопроникнення елементів одного об’єкта в структуру іншого. Тому зміст досвіду педагога тісно пов’язаний із завданнями розвитку дитини. Найбільш цінним є практичний матеріал педагога щодо впровадження в роботу з дітьми наочно-просторового моделювання під час різних видів діяльності, як засобу вирішення пізнавальних та творчих завдань; надаються зразки та способи побудови розвиваючих занять.

Результативність впровадження досвіду: питання формування логіко-математичної компетентності є принциповим для особистісно орієнтованої моделі освіти. Навчити розмірковувати – одне з важливих педагогічних завдань, тому впровадження досвіду педагога з формування логіко-математичної компетентності є навчання малюків вирішенню процесів з проблемними життєвими ситуаціями у практичній площині, активізація пізнавальних інтересів, розвиток передумови логічного мислення. На сьогодні значно важливіше, щоб дошкільник зміг застосовувати свої логічні та математичні знання і вміння, засвоюючи основні закони буття (зміну дня і ночі, або циклічність пір року), порівнюючи, упорядковуючи та з’ясовуючи причини й наслідки. В реальному житті дитина має безліч можливостей досліджувати, експериментувати, моделювати свої дії. Відчути радість дослідника та винахідника для малюка набагато важливіше, аніж репродуктивно відтворювати інформацію, отриману від дорослого Щоб математика стала для дитини не наукою «за сімома замками», а засобом активного пізнання, я якомога частіше залучаю дітей до різних видів діяльності. Чим старшою стає дитина, тим більше значення в її житті мають спілкування, продуктивна і пізнавальна діяльність. Результат творчого пошуку педагога є створення нових педагогічних цінностей, раніше невідомих або недостатньо досліджених в педагогіці. Досвід педагога може суттєво модифікувати існуючі методи, форми, засоби логіко-математичного розвитку дітей відповідно до нових вимог і завдань. Досвід містить те нове й оригінальне, корисне для практики, що знайдено самим педагогом.

Шляхи обрані педагогом в реалізації завдань з питань логіко-математичної освіти дошкільнят сприяють тому, що діти володіють підвищеним багажем логіко-математичних знань, вони ціннісно до них ставляться. Тобто основні принципи логіки та математики стали невід’ємною частиною життєвих переконань дошкільників. Отже, досвід свідчить про те, що формування логіко-математичної компетентності дошкільників засобами логіко-математичної освіти є ефективним.

Репрезентація досвіду: педагогічний досвід був презентований:

на рівні Палацу:

-      очолювала методичне об’єднання керівників гуртків гуманітарного напряму – 2014-2015 н. р.;

-      виступи на засіданнях МО, педрадах, батьківському лекторію - 2013, 2014, 2015;

-      стаття «У пошуках гармонії взаємин: педагог – батьки – вихованці» у збірці Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради Інформаційно-аналітичного методичного центру «Інноваційна діяльність педагогів позашкільних навчальних закладів» (із досвіду роботи керівників гуртків позашкільних навчальних закладів міста Запоріжжя), 2013;    

-      переможець відео конкурсу педагогічної майстерності «Перлина натхнення», 2014

на рівні міста:

-      участь у ІІІ міському конкурсі дидактичних та методичних комплексів педагогів позашкільних навчальних закладів міста в межах Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Джерело творчості» та отримання Сертифікату учасника у номінації «Переможці», 2015-2016.

Посилання на матеріали досвіду: http://dosvidpalac.jimdo.com/?logout=1Джерело: http://dosvidpalac.jimdo.com/?logout=1
Категорія: Позашкілля | Додав: irarotko0708 (28.01.2016)
Переглядів: 1004 | Теги: сюжетно-рольова гра, творче середовище для малюків, логічне та креативне мислення | Рейтинг: 1.0/42
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023