Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:23

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Позашкілля

Впровадження превентивного підходу до формування світоглядних якостей особистості

Впровадження превентивного підходу до розв’язання соціально-педагогічних проблем у процесі формування світоглядних якостей особистості


Інформація про заклад:
Центр естетичного виховання Хортицького району

Творчий колектив:
Керівник творчого колективу - Лукашенко Ірина Михайлівна, директор ЦЕВ.
Творча група: заступник директора з НМР Курносенко Оксана Вікторівна,  Бабенко Сергій Борисович, методист ЦЕВ, Кузьміна Вікторія Олександрівна, практичний психолог.Провідна педагогічна ідея досвіду:
впровадження обраної комплексної стратегії позашкільного виховання як рівноправної ланки в загальній системі безперервної освіти.


 Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
        Ефективна реалізація виховних завдань сучасності вимагає наявності певної системи, яка має за мету формування у дітей та підлітків позитивної «Я – концепції». Виховний процес у позашкільному навчальному закладі, враховуючи його принципову відмінність від закладу загальноосвітнього, доцільно концентрувати навколо провідної ідеї впливу, яка б поширювалася на всі види діяльності вихованців і мала чітку, ретельно продуману будову. Таким чином, розробка та впровадження виховних технологій, що забезпечують превентивний підхід до формування життєтворчої позиції кожного вихованця, дієвість сукупності спрямованих впливів на свідомість, поведінку та морально-етичні установки особистості є вельми актуальними. Планомірно працюючи у даному напрямку, позашкільний заклад освіти здатний створити фундаментальне освітньо-виховне середовище з перспективою на його подальше поглиблення й урізноманітнення новими методиками та технологіями.

 Технологія досвіду передбачає три напрями роботи: з вихованцями, з батьками та педагогами ЦЕВ. Особлива увага приділяється розробці нових виховних технологій, що забезпечували б формування і розвиток у підростаючої особистості, насамперед, духовних цінностей, як домінуючих і вирішальних для розвитку ціннісної системи людини.
      
 Науково-теоретична база досвіду
  Науково – теоретична база досвіду ґрунтується  на роботах провідних діячів педагогіки та на основних законодавчих актах й нормативних документах:
- Закон України про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841 – III, в якому чітко регламентовані основні завдання та напрямки роботи позашкільної освіти;
- Конвенція ООН про права дитини від 03.04.2003 № 717 – IV, спираючись на яку обрані основні форми роботи з вихованцями та батьками закладу;
- Концепція освіти «рівний – рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України / Автори Оржеховська В.М., Пилипенко О.С., Андрущак Л.І. – 2001., використовуючи яку, педколектив мав можливість ознайомитись з волонтерським рухом та його основними завданнями щодо здорового способу життя серед молоді України;
- Жорнова О.І. Підготовленість учителя до превентивного виховання школярів як складова частина професійної культури// Превентивне виховання: проблема насильства: Зб. Наук. – практ. Статей/ За заг. Ред.. Оржеховської В.М. – К., 2000. Використані напрямки та форми роботи з педагогами по превентивному вихованню школярів та перепрацьовані до діяльності нашої виховної системи закладу;
- Безпалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М.. Педагогика, 1989. Використані основні поняття та тлумачення складових педагогічних технологій;
- Бех І.Д. Особистісно – зорієнтоване виховання – нова освітня педагогіка // Педагогіка толерантності. – 2001. - № 1. Використані поняття особистісно – зорієнтованого виховання та толерантна педагогічна взаємодія учасників навчально – виховного процесу.

 Стисла анотація досвіду
   Педагогічний  колектив Центру естетичного виховання на чолі з методично-психологічною службою закладу доволі часу присвятив впровадженню та вдосконаленню принципу наскрізного програмування виховного процесу. Наскрізна програма виховання за своїм змістом завжди інтегрована, комплексна, варіативна та профільна й здатна ефективно оптимізувати виховну роботу за умови залучення всіх учасників навчально-виховного процесу до її реалізації.
       За десятиліття було  створено та реалізовано   декілька наскрізних  виховних програм: «Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків», «Громадянське й національне виховання дітей та підлітків» і, як їх квінтесенція, наскрізна програма «Особистість і суспільство».Усі програми діяли в межах впливу Центру естетичного виховання і передбачали врахування специфіки соціального складу вихованців та локальні особливості місця їх проживання. Проаналізувавши досягнення та якість виконання цих програм, педагогічний колектив переконався у правильності обраного шляху й необхідності подальшої  розробки  обраної виховної ідеї.
       Так, базуючись на попередньому досвіді, виникла виховна система, що базується на основних положеннях теорії та практики превентивної педагогіки і психології й, водночас, зберігає цілісність педагогічних процесів відносно концепції особистісно зорієнтованого навчання та виховання.
          Впровадження та розвиток технологій превентивного підходу включає три послідовні блоки, що розподіляються на певні етапи:
- перший блок містить лише один - підготовчий етап (2012-2013 н. р.)
- другий блок включає діагностично-концептуальний, формувальний та корегувальний етапи (2013-2014, 2014-2015 н. р.)
- до третього блоку входить контрольно-узагальнюючий етап (2015-частково 2016 н. р.).
        На сьогодні робота закладу над впровадження превентивного підходу до розв’язання соціально-педагогічних проблем у процесі формування світоглядних якостей особистості на другому етапі.
      Основні завдання другого етапу (етапу розвитку) реалізації виховної концепції програми розвитку Центру естетичного виховання Хортицького району:
– створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі навчальної та дозвіллєвої діяльності;
– сприяти інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку вихованців, виробленню у них стійкого імунітету до негативних впливів соціального середовища;
– забезпечувати соціально-психологічну, педагогічно зорієнтовану діяльність з метою запобігання залученню дітей і молоді до небезпечних ситуацій будь-якого характеру;
– прививати вихованцям аксіоматичне сприйняття переваг здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, забезпечувати здоров’язберігаючий характер   навчально-виховного процесу;
– навчати з раннього віку відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.


 Результативність впровадження досвіду
        Перший етап впровадження превентивного підходу до розв’язання соціально-педагогічних проблем у процесі формування світоглядних якостей особистості базувався на роботі з педагогічним колективом. Аналіз анкети «Ставлення до проблемної теми ЦЕВ» (анкетування проведено на завершені  першого етапу впровадження програми  у жовтні 2013 року), показав, що педагоги цілком готові до впровадження програми превентивного виховання, достатньо обізнані  для того , щоб впроваджувати превентивний підхід до виховання дитини та готові підвищувати рівень своєї обізнаності з даної проблеми та вважають доречним впровадження превентивного виховання.
     На сьогодні психологічний супровід впровадження превентивного підходу у вихованні та навчанні включає в себе декілька напрямків: профілактичні та просвітницькі заходи, корекційно-розвивальна робота та діагностичний напрямок, що допомагає відстежувати результативність впровадження превентивного підходу та коригувати роботу з психологічного супроводу навчально-вихованого процесу.
      В рамках впровадження програми превентивного виховання проводиться профілактика конфліктних ситуацій та агресивної поведінки.  Прояви агресії, особливо вербальної, тісно пов’язані з декількома факторами: стосунки з батьками, стиль  взаємодії педагога з дітьми та  психологічний клімат у дитячому колективі (найбільше актуально для колективів хореографічного та вокально-інструментального напрямку). 
     З метою поліпшення  стосунків  між батьками та дітьми батькам надаються рекомендації стосовно виховання та спілкування з дітьми, також у 2012-2013 навчальному році було проведено лекції-бесіди з батьками вихованців молодшої вікової категорії. Тематика лекцій – вікові особливості розвитку дитини та вплив стилю батьківського виховання  на становлення особистості дитини. Ці лекції-бесіди дозволили підвищити рівень психологічної грамотності батьків вихованців та позитивно вплинути на процес виховання дитини. З метою профілактики конфліктних ситуацій та проявів агресії також було проведено діагностику педагогів. Діагностика стилю взаємодії з вихованцями (за методикою В.П.Симонова «Діагностика стиля взаємодії педагога з дітьми, що навчаються») виявила, що переважаючий стиль виховання – демократичний – 61%. Цей стиль виховання є сприятливим для розвитку творчого потенціалу дітей та позитивно впливає на формування сприятливого психологічного клімату у дитячих колективах.
        Превентивний підхід до психологічного супроводу НВП неможливий без моніторингу стану агресії та схильності до проявів агресії. Для діагностики схильності до різних проявів агресії було використано опитувальник Баса-Дарки. Цей опитувальник дозволяє комплексно продіагностувати схильність до різних проявів агресії, в тому числі й     тих, що можуть викликати аутоагресивні дії (почуття провини, обурення, негативізм), з частиною вихованців молодшої вікової категорії було проведено проективну діагностику «Неіснуюча тварина» (малюнок) – ця методика менш інформативна, але може бути використана для діагностики наймолодших вихованців. Діагностування проводилось на початку 2012-2013 навчального року та на початку 2013-2014.
      Аналіз діагностичних даних дозволив побачити певні  зміни: порівняно з минулим роком знизились показники за такими параметрами, як фізична агресія (показник знизився на 5 %), індекс ворожості ( зниження рівня прояву на 7%), обурення (зниження рівня прояву на 9%).  Така динаміка зумовлена скоординованими діями педагогічного складу, методичної та психологічної служби, спрямованими на впровадження принципів превентивного підходу.
      Соціометричне дослідження та інші діагностичні заходи, спрямовані на виявлення психологічного клімату у колективах та особливостей взаємовідносин між вихованцями дозволяють зробити висновок, що в цілому психологічний клімат у колективах сприяє повноцінному розвитку творчого потенціалу вихованців та позитивно впливає на формування комунікативної компетентності вихованців. В гуртках не виявлено ізольованих осіб, є діти, які не користуються популярністю серед інших вихованців, але це скоріше поодинокі випадки, в колективах, де було виявлено таких дітей, проводяться групові заняття з командостворення та розвитку комунікативної компетентності, проводиться індивідуальна корекційно-розвивальна робота.
      Одним з важливих аспектів діяльності методичної та психологічної служб, педагогічного колективу під час впровадження превентивного підходу до навчання та виховання є збереження здоров’я вихованців. З метою виявлення ставлення вихованців до  основ здорового способу життя було створено анкету «Здоровий спосіб життя»,  анкетування проводилось у жовтні 2012-2013 навчального року.   На основі результатів анкетування можна зробити висновок, що у вихованців достатньо чітко сформовано уявлення стосовно того, що представляє собою здоровий спосіб життя, більшість вихованців  керуються принципами здорового способу життя усвідомлено. Близько 70% вихованців вважають, що здоровий спосіб життя – це відмова від шкідливих звичок, для 40% вихованців здоровий спосіб життя – це активне життя без шкідливих звичок, що також передбачає здорове харчування та повноцінний відпочинок. 47% вихованців зазначили здоров’я однією з найважливіших цінностей в житті людини, близько 70% вихованців впевнені, що їх спосіб життя цілком можна назвати здоровим.  Результати анкетування, збір інформації серед батьків вихованців та  бесіди з самими вихованцями дозволяють зробити висновок, що ставлення до здорового способу життя позитивне та питання шкідливих звичок та нездорового способу життя не є гострим на даний період часу, наступний зріз моніторингу ставлення до здорового способу життя заплановано на друге півріччя 2013-2014 навчального року, що свідчить про ефективну профілактичну та просвітницьку роботу з боку педагогів, методичної та психологічної служби, Профілактична та просвітницька робота з питань здорового способу життя постійно ведеться, а з початком впровадження програми превентивного виховання робота з популяризації принципів здорового способу життя та профілактики поширення шкідливих звичок стала ще масштабнішою. Результати моніторингу стану агресії теж  приймаються до уваги при роботі в цьому напрямку, тому що в деяких випадках агресія, направлена на себе  реалізується через завдання собі шкоди вживанням шкідливих речовин та нераціональним  харчуванням.

Репрезентація досвіду
      Розробка досвіду знаходиться в процесі апробації тому досвід, насамперед, був представлений протягом 2011 – 2013 років на засіданнях педагогічних нарад, методоб’єднань, засідань методичної ради, динамічної та творчої груп ЦЕВ. Але попереднє впровадження системи виховної роботи закладу було багаторазово презентоване на рівні міста та області. Педагогічні напрацювання в цьому напрямку  також приймали участь у Всеукраїнських та Міжнародних педагогічних виставках. Втілюючи впровадження превентивного підходу до розв’язання соціально-педагогічних проблем у процесі формування світоглядних якостей особистості педагогічний колектив спирається на кращі базові знахідки попередніх виховних систем і є невід’ємною часткою продовження  загальної провідної ідеї роботи закладу.

Категорія: Позашкілля | Додав: Pozashkilla (29.01.2014)
Переглядів: 1564 | Коментарі: 3 | Теги: особистісно зорієнтований педагогіч, наскрізне програмування, позашкілля, превентивне виховання | Рейтинг: 3.3/76
Всього коментарів: 3
3 alucashenko  
Найкраща робота серед усіх представлених!

2 vasya  
Аффтар песшы есчё

1 Inna  
Сучасно. Важливо. Успішної реалізації новаторських проектів!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023