Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.06.2023, 23:39

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Позашкілля

Система виховної роботи позашкільного навчального закладу

Система виховної роботи позашкільного навчального закладу    


 Автори досвіду:

ЛЕПСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, методист;
МАЗНЄВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА, заступник директора з виховної роботи, керівник гуртка-методист; КОМИСА ІРИНА ВІКТОРІВНА, методист.
Інформація про навчальний заклад : Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 157-в, тел. 67-33-14, charivna.cdut@mail.ru, http://deticentr.zp.ua., директор – Щитинина Р.Ю.
 


Провідна педагогічна ідея досвіду:
Приведення у відповідність виховного аспекту освітнього процесу закладу до оновлених суспільних потреб, створення для вихованців ЦДЮТ різноманітних ситуацій ціннісного вибору, що визначає сформованість і подальший розвиток у них позитивних ціннісних ставлень до себе, до сім'ї, родини, людей, до культури і мистецтва, до суспільства і держави, тощо. Вдосконалення системи виховної роботи передбачає формування та розвиток вихованця як компетентної особистості, яка проявляє свої компетенції у сферах життєдіяльності.

 Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:
        Процес виховання представляє собою залучення особистості дитини до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, процес, спрямований на утвердження суспільно значущих норм, правил поведінки особистості, тобто виховний процес це – створення базису формування особистісної культури, системи ціннісних ставлень до світу та до самого себе. Найповніше формування таких базових цінностей відбувається в позашкільному навчальному закладі, в якому забезпечуються умови для формування життєвих та предметних компетенцій як само здатності особистості визначити й накреслити орієнтири власного майбутнього.
        Надзвичайно важливим на сьогодні є завдання сформувати у позашкільному навчальному закладі потужну творчу виховну систему. Системному підходу належить пріоритетна роль у розробці моделі та її впровадженні у виховну практику. Система виховної роботи - це спосіб організації життєдіяльності та виховання, що представляє собою цілісну і впорядковану сукупність взаємодіючих компонентів між собою з метою створення сприятливих умов для розвитку вихованця .
        Представлена система виховної роботи ЦДЮТ є результатом усвідомлення нових викликів часу, концептуального осмислення нових підходів до виховання сучасної дитини в умовах позашкільного закладу. Такий підхід зумовлений соціальним замовленням на виховання гармонійної свідомої особистості, яка здатна до самореалізації у суспільстві, а також сучасними концепціями у сфері виховання. Навчально-виховний процес у позашкільному навчальному закладі має свою специфіку, яка, з одного боку, визначається метою, завданнями, особливостями організації навчання і виховання дітей у системі позашкільної освіти, з іншого, – зумовлює його соціально-педагогічну спрямованість.
        Науково-теоретична база досвіду: ґрунтується на дослідженнях проблем позашкільної освіти О.Биковської., Л.Буйлової, О.Лебедєва, Т.Сущенко, І.Фрішмана, питань моніторингу якості освітнього процесу А.Бахмутського, Є.Болотова, О.Майорова, Є.Михайличова, М.Поташніка, С.Шишова, наукових розробках основ діагностичних досліджень в освітніх закладах Б.Бітінаса, К.Інгенкампа, Г.Карпової, А.Кочетова, Є.Леонової, С.Мехедової та інших авторів, на впровадженні основних засад програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (керівник проекту й автор концептуальних засад – І.Бех).

Стисла анотація досвіду: За інноваційним потенціалом досвід є комбінаторним. Досвід сформовано на діагностичній основі, його новизна  полягає у концептуальному обґрунтуванні практики діагностичних досліджень в позашкільному закладі як необхідної умови системної оптимізації змісту його діяльності.
        Побудова системи виховної роботи є не лише бажанням педагогічного колективу, а й об'єктивною необхідністю. І ця система повинна містити такі ефективні форми і методи , які дозволяють створити умови для розвитку особистості дитини на кожному віковому етапі навчання в ПНЗ. А це дозволяють зробити наступні види діяльності: пізнавальна, ігрова, спортивна, творча, комунікативна, дозвіллєва. .
   Технологічні та методичні аспекти змістовного наповнення і практичної реалізації досвіду  полягають в:
* оптимізації виховного компоненту в освітньому процесі ЦДЮТ, забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку у досягненні мети формування компетентної, гармонійно розвиненої особистості дитини;
* упровадженні цілісної системи виховної діяльності у закладі, яка відповідає сучасним вимогам суспільства щодо розвитку особистості дитини;
* оволодінні вихованцями науково обґрунтованими знаннями про культуру поведінки, культуру спілкування, загальнолюдські духовні цінності: милосердя, співчуття, взаємодопомогу, оволодіння навичками морально-етичної поведінки;
* формуванні у підростаючого покоління свідомого відношення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих
* організації науково-методичного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу з питань створення дитячого самоврядування, формування у вихованців активної життєвої  позиції;
* вдосконаленні професійної компетентності педагогів з проблем впровадження  виховних технологій;
* активізації спільної діяльності й координації зусиль різних соціальних інститутів, батьківської і суспільної громадськості з проблем виховання дітей.
   Результативність впровадження досвіду: Досвід ЦДЮТ щодо становлення, розвитку та оновлення системи виховної роботи є актуальним на сьогоднішній час і може бути використаний, як цілком, так і фрагментарно, в організації навчально-виховної роботи інших позашкільних навчальних закладів. На базі ЦДЮТ Шевченківського району проводились дослідження з даної тематики, тренінгові заняття для вихованців дитячих творчих колективів, відкриті заняття для педагогів закладу в рамках впровадження цільових проектів «Вчимося бути здоровими» та «Вчимося бути вихованими» Програми стратегічного розвитку ЦДЮТ, організовано ефективну роботу з батьками вихованців, в напрямку створення єдиного освітньо-розвиваючого простору розроблено районну дитячо-молодіжну програму розвитку «Зростаємо та мріємо разом!», яка діє вже протягом 16 років, складено плани спільної діяльності з ТВО та  загальноосвітніми навчальними закладами Шевченківського району.
   Виховна система ЦДЮТ виникла у результаті внутрішніх потреб нашого закладу, усвідомлених всіма учасниками виховного процесу. Практика розвитку системи виховної роботи ЦДЮТ доводить, що цей досвід є актуальним на сьогоднішній час, оскільки саме в позашкільному закладі передбачається таке оновлення змісту виховання і освіти, за умов якого вихованці не просто накопичують знання, а постійно збагачуються досвідом життєтворчості, компетентності, такими видами діяльності, які дають дітям широку орієнтацію в системі суб’єкт-суб’єктних відносин, де вони виступають як активні творці цих відносин. В освітньо-виховному процесі зростає роль формування у вихованців уміння здобувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку.
   Досвід надано для використання в системі виховної роботи інших навчальних закладів, в роботі управлінців, практичних психологів, соціальних педагогів, методистів, педагогів позашкільних навчальних закладів.
 Репрезентація досвіду:
1. Виступ методиста Лепської Н.В. на засіданні педагогічної ради «Виховна діяльність ПНЗ: сутність, напрями, результати», січень 2009 р.
2. Представлення досвіду «Структура соціально-педагогічної виховної системи ЦДЮТ Шевченківського району» на обласній педагогічній виставці, березень 2009 р.
3. Виступ методиста Комиси І.В. на діловій зустрічі для директорів, заступників та методистів ПНЗ міста за темою: «Створення умов для професійного самовизначення вихованців в освітньому просторі ПНЗ», квітень 2011 р., м. Запоріжжя..
4. Виступ ЗДВР Мазнєвої Г.В., методиста Лепської Н.В., методиста Комиси І.В. на семінарі –практикумі для директорів обласних та міських ПНЗ України, листопад 2011р, м. Запоріжжя, ЦДЮТ Шевченківського району.
5. Проведення заняття школи педагогічної майстерності «Виховання дітей у позашкільному закладі в контексті вимог ХХІ століття», лютий 2012 р.
6.  Публікація статтей Лепської Н.В., Мазнєвої Г.В., Комиси І.В. в інформаційному збірнику ІАМЦ «Позашкільна освіта: управлінський аспект», 2012 р., м. Запоріжжя.
7. Проведення зустрічі лідерів дитячого самоврядування ЦДЮТ з представниками дитячого самоврядування ПНЗ міста в рамках діяльності міського творчого проекту «Коло друзів» Лідер-Ліги «Курс», травень 2013.
8. Підготовка та проведення заняття школи педагогічної майстерності за темою «Впровадження сучасних технологій превентивного виховання у навчально-виховний процес позашкільного закладу», листопад 2013 р.
        Теги: позашкілля,  складові виховної системи, етапи розвитку виховної системи, змістовна дозвіллєво-пізнавальна діяльність,оновлення змісту навчально-виховного процесу.

Категорія: Позашкілля | Додав: Pozashkilla (31.01.2014)
Переглядів: 5751 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 3.6/244
Всього коментарів: 4
4 Макс  
Ирина Викторовна! Вы и в школе были всегда в гуще событий, и здесь тоже активно работаете! Удачи и побед!

3 Олег  
Тема интерескна, актуальна и думаю, что привлечет не только внешкольников!

2 IRENA  
Удачи педагогам и всему ЦДЮТ!!!

1 Юлия  
Молодцы! Опыт очень современный и необходимый внешкольникам!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023