Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Виховна взаємодія [50]
Позашкілля [21]
Психологічний супровід [27]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:25

Головна » Статті » Виховання і розвиток » Позашкілля

Інновації у викладанні англійської мови
Впровадження інноваційних технологій  у процес викладання англійської мови в позашкільному навчальному закладіІнформація про навчальний заклад :
Центр дитячої та юнацької творчості Ленінського району Запорізької міської ради Запорізької області;
директор – Любич Олена Анатоліївна; вул. Академіка Александрова, буд.7; 59-67-20, zposvita@ukr.net

Автор досвіду:
Павленко Ольга Олександрівна, керівник гуртка «Цікава англійська мова»

 
   

Провідна педагогічна ідея досвіду: Впровадження інноваційних методів і форм організації навчальної діяльності засобами інтерактивного навчання, які оптимально відповідають сучасному рівню вимог до знань. Поєднання інноваційних технологій та особистісно-орієнтованого підходу під час викладання англійської мови в гуртку «Цікава англійська мова».
    
Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: У сучасних соціально-економічних умовах великого значення набуває знання іноземної мови. Знання іноземних мов - це ознака високої культури та рівня освіченості. Не випадково кажуть: «Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Іноземним мовам належить важливе місце в суспільстві. Тому цілком закономірно, що вивчення іноземної мови, зокрема англійської, починається з дошкільного та молодшого шкільного віку. Одним з резервів оптимізації навчання іноземної мови є поглиблене її вивчення на початковому етапі в позашкільних навчальних закладах.
    В гуртку «Цікава англійська» вихованці навчаються 3 роки. За період навчання у дітей розвиваються мовні, інтелектуальні і пізнавальні здібності; готовність брати участь в іншомовному спілкуванні; виникає бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою; формується уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію шляхом виконання проблемно - пошукової діяльності.
     Навчання іноземної мови в гуртку «Цікава англійська мова» спрямовано на розвиток дитини, активне включення в цей процес мислення, пам’яті, уявлення, емоцій та  сприяє загальному мовному розвитку, набуттю навичок і вмінь навчальної діяльності, соціальній та психологічній орієнтації в дитячому колективі і взагалі в суспільстві, тобто набуттю життєвих компетентностей особистості. Велика увага приділяється накопиченню знань, розширенню кругозору та розвитку творчих здібностей дітей.
    Під час навчання приходить розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування.  Учні прагнуть пізнати більше цікавого про країну, мову якої вони вивчають.
     На початковому етапі вивчення іноземної мови важливо зацікавити учнів, створити позитивну мотивацію та викликати зацікавленість та бажання вивчати англійську мову.
     Тому виникає потреба у пошуку та впровадженню нових ідей методів і форм викладання.
    
Науково-теоретична база досвіду:
Науковою база для педагогічного досвіду стали основоположні ідеї теоретиків та практиків:
1.Вахрушева Т.Ю.
Інтерактивні технології навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності / Нові технології навчання.-К.,2007.
Види інтерактивних засобів навчання
2.Стребна  О.В. Соценко  А.О.
Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/  Х.: Вид. група «Основа», 2008.
Ефективність різних методів та прийомів
3.Редько В.Г.
Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи./К.:Генеза, 2007
Диференційний та інтеграційний підхід до навчання на початковому етапі
4.Гін А. О.
Прийоми педагогічної техніки: Посібник для вчителів. Луганськ:Навчальна книга, Янтар, 2004
Різні види прийомів та їх результативністьСтисла анотація досвіду
  Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики.
   Сьогодні англійська мова найпоширеніша мова у світі. Англійська мова – це мова телебачення, комп’ютерів, Інтернету, наукових новинок, це можливість розширення свого кругозору. Англійська мова – це ключ до успішного майбутнього.
   Головне – викликати у дітей зацікавленість з першого заняття і намагатися підтримувати її протягом всього курсу навчання, перетворюючи звичайні заняття в рольові ігри, подорожі, маленькі шоу чи бесіди за круглим столом.
   Тому перед  керівником гуртка з англійської мови постає нелегке питання: як зробити, щоб заняття було цікавим для вихованців, щоб сприяло розкриттю їх творчий потенціал особистості, поставив її в ситуацію самостійного пошуку, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань з інших предметів на практиці. Цього можна досягти лише за умови, якщо вчитель знаходить такі шляхи найефективнішого досягнення мети навчання прийоми оптимізації навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з англійської мови. 
  Англійська мова у процесі вивчення має сприйматися не як набір фонетичних і лексичних одиниць,граматичних структур і правил, а як своєрідний спосіб мислення, сприйняття навколишньої дійсності, картина світу представників певної культури.
   Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій, пошук та впровадження нових підходів до навчання.
   Завдання керівника гуртка «Цікава англійська» полягає в тому, щоб створити умови практичного опанування англійської мови для кожного вихованця, вибрати такі методи навчання, які б дозволили кожному з дітей проявити свою активність, свою творчість. Тому під час навчання впроваджуються  ефективні новітні педагогічні технології:
 – метод проектів та метод асоціативних символів;
– розробка  та ретельний добір навчального матеріалу з використанням автентичного мовного матеріалу;
– створення додаткових методичних посібників, що сприяють більш ефективному смисловому сприйняттю мовленнєвих висловлювань;
– використання мультимедійних презентацій за темою;
– використання Інтернет – ресурсів та комп’ютерних навчальних програм.
Коротка змістовна характеристика інноваційних технологій, які впроваджуються у навчально-виховний процес:
Метод проектів та метод асоціативних символів
   Використання методу проектів, дозволяє зробити навчальний процес значущим для учня, коли він повністю зможе розкрити свій творчий потенціал, виявити дослідницькі здібності, фантазію, креативність, активність, самостійність. Діти самостійно виконують колажі, аплікації за темою, на аркуші ватману проектують уявні міста, малюють карти світу тощо.
   Метод асоціативних символів один з найцікавіших для дітей. Цей метод використовує кодову мову уявлень та асоціацій, що включає мову рухів, жестів, міміки, мову нашого тіла. Через імітацію максимально наближену до реальності є можливість швидко та ефективно запам’ятовувати пропонований вчителем матеріал.
Розробка  та ретельний добір навчального матеріалу з використанням автентичного мовного матеріалу; створення додаткових методичних посібників
  Використовуючи розроблені робочі зошити для першого, другого та третього років навчання підвищилась якість викладання та рівень знань гуртківців. Хоча робота забирає багато часу, але така подача матеріалу полегшує його сприйняття, забезпечує відповідність програмі та батькам дітей легше закріплювати навчальний  матеріал вдома.
Використання мультимедійних презентацій за темою
Мультимедійна презентація – це документ, створений за допомогою комп’ютерної програми PowerPoint. Це новітній спосіб пред’явлення творчо переробленої вчителем, адаптованої для певного віку учнів інформації. Використання комп’ютерних технологій розширює можливості навчального процесу, робить урок привабливим та сучасним.
Використання Інтернет – ресурсів та комп’ютерних навчальних програм.
Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна мережа Інтернет створює умови для здобуття будь-якої необхідної  інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі.
   Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови; вивчення діалогічної і монологічної мови; відпрацювання граматичних явищ. Учні можуть брати участь в тестуванні, вікторинах, розширювати свій кругозір переглядаючи народознавчий матеріал.

Результативність впровадження досвіду: Системне використання інтерактивних методів та інноваційних підходів є актуальним для ефективного оволодіння англійською мовою, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня.   Використання новітніх технологій дає можливість:
     –  постійно підтримувати активну позицію вихованців гуртка;
     –  сприяє активному й ефективному вивченню англійської мови;
     – підвищуєть рівень засвоення нового матеріалу;
     – дозволяєть розширити індивідуальні можливості кожної дитини при вивченні англійскої мови.     
                                                                                                                                                                                                                              
Репрезентація досвіду: Даний досвід було вивчено, узагальнено та поширено на рівні закладу та  міста: консультації для колег, виступи на засіданні методичного об’єднання, на педагогічної раді, відкриті заняття для педагогів Центру, методичні рекомендації та стаття у фаховому збірнику.
 Надруковано у інформаційно-аналітичному збірнику ІАМЦ «Позашкільна освіта: змістовний аспект» (із досвіду роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів м. Запоріжжя),Запоріжжя, 2009Категорія: Позашкілля | Додав: Pozashkilla (30.01.2014)
Переглядів: 2393 | Коментарі: 6 | Теги: позашкілля, монологічна мова, інновації, автентичний мовний матеріал., діалогічна мова, позитивна мотивація | Рейтинг: 3.2/54
Всього коментарів: 4
4 Nadin  
Молодец! желаю успеха!

3 Татьяна  
Очень понравился опыт работы! Молодец!

2 nadezda  
мені сподобався підхід. хотілося б переглянути презентації, якими ви користуєтесь

1 vera  
Актуальна тема та цікавий підхід!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023