Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Технології та управління [44]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 06.08.2020, 17:17

Головна » Статті » Технології та управління » Технології та управління

Впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес
Впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес як умова інноваційного розвитку закладу освіти

Кінінєєва Тамара Павлівна, 
директор ЗНВК «Світанок», спеціаліст вищої категорії, звання «вчитель-методист»

Плотникова Оксана Вікторівна,  
заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії

 Запорізький навчально-виховний комплекс І ступеня «Світанок» 
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Кінінєєва Т.П.
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 92
Телефон: 720-36-50
Сайт: svitanok.key.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду
Провідною педагогічною ідеєю досвіду є представлення управлінської діяльності адміністрації закладу щодо роботи педколективу над єдиною проблемною методичною темою, організація психологічного супроводу готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах наступності між дошкільною освітою та початковою школою, визначення шляхів реалізації плану роботи над проблемною темою,  підбір групою вчителів теоретичних матеріалів та визначення практичних засобів з впровадження сучасних освітніх технологій в навчально-виховний процес з метою створення умов інноваційногорозвитку закладу.

Обґрунтування актуальності і перспективності досвіду
Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямуванням зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових або вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, виховання, управлінням педагогічним процесом.
Актуальність досвіду полягає у плануванні управлінської діяльності в процесі впровадження інноваційних технологій, обґрунтування необхідності їх впровадження, визначенні переваг інноваційного навчання над традиційним, створенні умов для неперервної освіти та самоосвіти учасниківнавчально-виховного процесу,  підвищення рівня науково-методичної компетентності та результативності діяльності педагогів, учнів та вихованців.Застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему навчання дітей, яка:
- сприяє активізації пізнавальної діяльності;
-мотивації до навчання;
- високій результативності;
- забезпечує психологічний комфорт;
- розвиває  креативне та критичне мислення;
- забезпечує вільний вибір;
- сприяє індивідуалізації навчальної діяльності;
- створює ситуацію успіху.
Перспективність досвіду полягає у побудові ефективного навчально-виховного процесу як умови інноваційного розвитку закладу.

Науково -теоретична база досвіду
Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему.
Теоретичною основою методології і інноваційних технологій є дослідження сучасних педагогівВ. Безпалько, Б. Лихачова, М. Кларина,  В. Монахома,  Г.Селевка. Проблеми педагогічної інноватики розглядали такі вчені як О.Арламов, М.Бургін, В.Журавльов, В.Загвязинський,Н. Юсуфбеков, А. Ніколас, які співвідносили поняття нового у педагогіці з такими характеристиками як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. 
Педагогічна технологія - це сукупність знань про способи діяльності щодо реалізації нової освітньої парадигми.
Сучасні педагогічні технології реалізуються у відповідності до наступних принципів:
* принцип цілісної технології, який розкриває дидактичну систему;
* принцип відтворюваності технології в конкретній освітній системі для досягнення поставленої мети;
* принцип адаптації процесу навчання до особистості дитини та її пізнавальних здібностей;
* принцип потенціального надлишку навчальної інформації, що створює оптимальні умови для формування знань.
Таким чином, за допомогою сучасних інноваційних технологій забезпечується можливість  досягнення ефективного результату в розвитку особистісних якостей в процесі засвоєння знань, умінь, навичок.
Розробкою інноваційних технологій навчання займалися А.Єршов (комп’ютерні (інформаційні) технології), А.С. Бєлкін (педагогічна технологія створення ситуацій успіху), Ж. Піаже,  Л.Виготський, Ч. Темпл, Д. Стіл, К. Мередіт (технологія розвитку критичного мислення), В. Коваленко, Б. Нікітін, П. Підкасистий, М. Стронінта (ігрові технології), О. Пометун,  Л. Пироженко (інтерактивні технології), К. Баханов, Д. Дьюї, В. Кілпатрик, В. Гузєєв, І. Єрмаков, О. Пехота, І. Чечель (технології проектного навчання).
Сучасні педагогічні технології, над якими працює педколектив:
* ігрова – використовується у процесі навчання дітей різних вікових груп;
* інтерактивна – ґрунтується на концептуальних ідеях співробітництва, взаємонавчання;
* технологія проектного навчання  - передбачає таку систему організації навчання, за якої учні набувають знань, умінь і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань, проектів;
* педагогічна технологія створення ситуації успіху – націлена на створення ситуації успіху для розвитку особистості дитини, надає кожному можливість відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри в свої сили;
* комп’ютерні (інформаційні) технології –  спрямовані на формування вмінь роботи з інформацією, дослідницьких умінь, умінь приймати оптимальне рішення, цілісне інформаційне забезпечення;
* технологія розвитку критичного мислення – представляє собою сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають учнів до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними матеріалу, узагальнення одержаних знань.

Стисла анотація досвіду
В матеріалах визначено, що новизною досвіду є навчання дітей з використанням інноваційних технологій, які якісно перевищують традиційну освіту, тому необхідна відповідна робота з педагогічними кадрами: 
1.Підвищення рівня творчості педагогів, прагнення до пошукової, дослідницької роботи.
2.Забезпечення психологічного супроводу інноваційної педагогічної діяльності.
3.Широке використання технічних засобів (магнітофони, телевізори, комп’ютери, мультимедійні проектори).
4.Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення педагогів.

Застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему навчання дітей.
В досвіді зазначено, що матеріали та методи поширення інновацій в комплексіобумовлено повними об’єктивними  факторами:
* появою нових Державних стандартів освіти для початкової школи та дошкільних закладів;
* індивідуалізацією освітнього процесу;
* концепцією національного виховання дітей та молоді;
* варіативними системами навчання (розвивальна, диференційована, тощо)
* методами проектування та моделювання життєтворчості особистості, діалоговою формою спілкування суб’єктів навчально – виховного процесу;
* системою оцінювання навчальних досягнень учнів.                           
Визначено структуру інноваційного процесу:
1) діяльнісна – сукупність компонентів: мотиви - ціль-завдання-форми-методи-результати;
2) суб’єктивна – включає діяльність всіх суб’єктів комплексу: директора, заступника, методиста, учнів, педагогів, батьків; відображають характер стосунків між суб’єктами комплексу.
3) змістовна – передбачає вивчення засвоєння нововведень в навчання, виховання; організації навчально-виховного процесу, управлінні школою.
4) управлінська – передбачає взаємодію чотирьох видів управлінських дій: планування – організація навчальної діяльності – керівництво – контроль.. Впровадження інноваційних технологій відбувається за відповідною програмою (планом).
5) організаційна структура має наступні етапи: діагностичний - прогностичний - власне організаційний – практичний – узагальнюючий - впроваджувальний.

Управлінська діяльність з впровадження  інноваційних технологій в комплексі:
1. Мотивування вибору педагогічних інновацій.
2.Аналіз стану попереднього впровадження педагогічних нововведень в практику діяльності комплексу.
3.Конкретизація змісту педагогічної інновації.
4.Морально-психологічна підготовка колективу до реалізації завдань інноваційної діяльності.
5.Підбір літератури, розробка необхідного методичного та ресурсного забезпечення.
6.Планування заходів та визначення завдань методичних об’єднань вчителів.
7.Конкретизація видів і форм роботи з впровадження.
8.Контроль та облік досвіду впровадження, підведення підсумків та узагальнення результатів.
9. Звіт педагогічного колективу про роботу з впровадження педагогічних інновацій.
Для досягнення  мети були поставлені і реалізовані конкретні завдання з реалізації впровадження сучасних інноваційних технологій за планом:
І етап. Підготовка педколективу до усвідомлення необхідності змін.
ІІ етап. Пошук та актуалізація нових ідей.
ІІІ етап. Проектування нововведення.
ІV етап. Освоєння нової педагогічної ідеї.
V етап. Підбиття підсумків роботи.

В досвіді розкрито шляхи підвищення рівня теоретичних та практичних знань із впровадження інноваційних технологій протягом 2008-2013 н.р.
З метою якісної методичної діяльності створена творча група з реалізації науково-методичної проблеми «Впровадження інноваційних технологій освіти в НВП», якою розроблена модель впровадження науково-методичної теми, в якій зазначено:
- основні положення;
- рекомендації;
- методи;
- прийоми роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу;
- визначення змін функцій педагогів всіх категорій;
- корегування учасників діяльності навчально-виховного процесу ;
- виявлення специфічних засобів  реалізації завдань моделі;
- експертна оцінка реального досвіду.
Ефективність інноваційної педагогічної діяльності досягається завдяки різноманітним методам роботи з педагогами.

Особлива увага приділяється основним засобам підтримки педагогів у професійному зростанні:
- власний приклад творчої діяльності;
- освіта і консультування;
- заохочення, спонукання, переконання;
- своєчасна допомога та підтримка;
- оприлюднення результатів педагогічної діяльності;
- залучення до участі у розробленні  планів.
Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом – комбінаторний.

Результативність впровадження досвіду
Завдяки інноваційним процесам у комплексі:
1.Створено комфортні умови для навчання, розвитку та виховання дітей.
2.Освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи.
3.Підвищується рівень професійної компетентності педагогів, що підтверджується результатами участі педагогів в професійних конкурсах  «Класний керівник року»,«Учитель року».
4.Поширено  педагогічний досвід у фахових журналах.
5.Передовими педагогами закладу розповсюджується досвід роботи з проблемної теми через відкриті уроки, дляслухачів курсів ЗОІППО,заняття для слухачів районного методичного об’єднання вихователів.
6. Позитивні результати дає використання інноваційних технологій в вихованні і навчанні дітей:
  • підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес учнів до навчання та рівень навчальних досягнень;
  • збільшилась кількість учнів, які приймають участь  в інтелектуальних та творчих конкурсах;
  • підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів;
  • підвищився рівень креативного та критичного мислення;
  • ефективна творча робота в групах, парах;
  • збільшилась кількість дітей, здатних до самостійної роботи на рівнях конструктивної та творчої діяльності;
  • підвищується рівень вихованості учнів.
7.Кожним педагогом представлено досвід роботи в рамках єдиної методичної теми, на підставі яких створено банк даних педагогічних ідей.


Репрезентація досвіду
Досвід роботи представлено на Обласній педагогічній виставці «Освіта Запорізького краю-2013», районному семінарі з виховної роботи.

Категорія: Технології та управління | Додав: shevchenko (29.01.2014)
Переглядів: 10834 | Коментарі: 4 | Теги: інноваційні педагогічні технології, Шевченківський, інноваційний розвиток, форми роботи, методи роботи | Рейтинг: 3.2/83
Всього коментарів: 4
4 Анна   [Матеріал]
Очень достойная научная работа. Спасибо!

3 Ольга   [Матеріал]
Представлена система методичної роботи, є що взяти у практику діяльності закладу.

2 Алексій   [Матеріал]
Дякую за роботу, цікавий досвід.

1 Вікторія Іванівна   [Матеріал]
Чудова презентація досвіду роботи над методичною темою на сайті закладу.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2020