Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Технології та управління [44]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 07.06.2023, 00:54

Головна » Статті » Технології та управління » Технології та управління

Системний підхід до організації внутрішньошкільного контролю за якістю викладання предметів природничо-математичного циклу
Системний підхід до організації внутрішньошкільного контролю за якістю викладання предметів природничо-математичного циклу

Кириченко Тетяна Петрівна, директор навчального закладу, 
«спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист», 

Грибінюк Ганна Петрівна, заступник директора з НВР, 
«спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Запорізької міської ради Запорізької області,
вул. 14 Жовтня, 13  м. Запоріжжя, 69123, тел./факс  286-91-29, 

Базова модель досвіду

Провідна педагогічна ідея досвіду: окреслити основні інструменти внутрішньошкільного контролю з реалізація системного підходу щодо забезпечення якості природничо-математичної освіти та їх застосування у практиці освітнього закладу;  виділити особливості дії механізмів і методів  внутрішньошкільного контролю з отримання  об’єктивної  інформації про ефективність управлінського впливу за здійсненням компетентнісного підходу вчителів-предметників з питань якості викладання предметів природничо-математичного циклу. 
Актуальність і перспективність досвіду. В умовах реформування системи осві¬ти, переходу до нового Державного стандарту, особливо актуалізується питання  ефективності роботи загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до державних стандартів та інших нормативно-правових актів, у тому числі  з питань розвитку природничо-математичної освіти, підвищення якості її  змісту,  результативності навчально-виховного процесу, позитивної динаміки розвитку  професійної компетентності вчителя. Тому в поняття «контроль» має вкладатися нове розуміння. Педагогічний контроль - це не просто акт механічної перевірки відповідності нормі, стандарту, а вмотивованість людини працювати якісно, осмислювати мету та завдання діяльності, що приводить до її цілеспрямованості. Контроль, як функція ефективного управління школою, має забезпечувати виконання трьох важливих завдань: виявлення відхилень фактичних результатів від передбачених; з’ясування причин цього розходження; визначення змісту регулюючої діяльності щодо зведення до мінімуму наявних відхилень. Отже, внутрішньошкільний контроль – це одна з функцій управління шкільним колективом і навчально-виховним процесом, змістом якої є аналітичне виявлення їх якісного стану для вжиття адекватних управлінських дій з метою забезпечення стійкого функціонування і динамічного розвитку школи як складної соціально-педагогічної системи. Проблеми якості і результативності природничо-математичної освіти та їх вирішення прямо пов’язані із компетентісною спрямованістю освітнього процесу, подальшою розробкою і вдосконаленням критеріїв і вимірників освітньої результативності, впровадженням цілеспрямованих інноваційних освітніх технологій, зокрема ІКТ.
В описі досвіду здійснено спробу  обґрунтування механізмів удосконалення діючої системи внутрішньошкільного контролю за якістю викладання предметів природничо-математичного циклу в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом та розробки практичних рекомендацій щодо їх реалізації.
Актуальність даного дослідження полягає в прагненні виявлення основних характеристик здійснення внутрішньошкільного контролю як інструменту управління з питань  моніторингу якості роботи вчителів-предметників,  рівня навченості учнів щодо сформованості базового компоненту з  предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітньому навчальному закладі. 

Науково-теоретичною базою досвіду є  poбoти тaкиx укpaїнcькиx тa зapубiжниx вчeниx, як A.Димитpiєв, Г.Єльникoвa, Л.Кaлiнiнa, Ю.Кoнapжeвcкий, Т.Copoчaн, Є.Xpикoв, В. Сухомлинський, Г. Шамова тa ін., наукові праці яких пpиcвячeнi окpeмим acпeктaм внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю в cиcтeмi упpaвлiння зaгaльнocвiтньoю уcтaнoвoю. Пpи цьoму peгулювaння взaємoвiднocин мiж учacникaми ocвiтньoгo пpoцecу пpи пpoвeдeннi внутpiшкiльнoгo кoнтpoлю пoвиннo здiйcнювaтиcя в пopядку, вcтaнoвлeнoму вимогами «Пoлoжeння пpo внутpiшньошкiльний кoнтpoль у школі».

За інноваційним потенціалом досвід – комбінаторний. 

Інноваційно-педагогічна модель досвіду

 З досвіду роботи відомо, що оперативна й достовірна інформація про стан роботи навчально-виховного закладу забезпечує не тільки прийняття правильного управлінського рішення, але й бачення розвитку напряму роботи загальноосвітнього закладу в цілому. Внутрішній контроль – це одна з функцій управління ЗНЗ, що забезпечує зворотній зв’язок між суб’єктом і об’єктом контролю шляхом інформування про дійсний стан  у навчальному закладів та фактичне виконання управлінських рішень. Всебічний аналіз інформації надає змогу відслідкувати систему роботи. Витрати часу, зусиль на контроль мають бути оптимальними, а віддача від нього - забезпечувати якісне зростання результатів контрольованої діяльності. 
Контроль має бути регулятором навчально-виховного процесу. Він вимaгaє глибoкoгo уcвiдoмлeння йoгo poлi тa poзумiння цiльoвoї cпpямoвaнocтi й oвoлoдiння piзними тexнoлoгiями. Вiд piвня якocтi пpoпpoвeдeння внутpiшньoшкiльнoгo кoнтpoлю зaлeжить вибipкoвicть i тoчнicть дiї функцiї peгулювaння, здiйcнюютьcя нeoбxiднi кopeктиви i в aнaлiтичнoму пpoцeci, i в пpoцeci плaнувaння тa opгaнiзaцiї дiяльнocтi школи. 
Технологія діяльності дозволяє адміністрації школи забезпечувати системний підхід в організації внутрішньошкільного контролю, який ґрунтується на  всебічному вивченні й аналізі навчально-виховного про-цесу, об'єктивне оцінювання досягнутих результатів з питань якості викладання предметів природничо-математичного циклу, запобігання можливим помилкам, координацію зусиль відповідно до визначених зав-дань. 
 Зміст досвіду включає матеріали, які дозволяють оперативно зібрати інформацію з даного питання, підвищити рівень навчальних досягнень учнів, узагальнити отримані результати, попередити та скоригувати роботу вчителів-предметників з формування природничо-математичної компетентності учнів.
Концептуальною ідеєю, на яку спирається досвід,  є вміле поєднання видів контролю, їх оптимізація, створення багаторівневої системи контролю, яка сприятиме  розвитку системи управління в навчальному закладі та підвищенню відповідальності кожного члена педагогічного колективу за результати повсякденної освітньої діяльності; залучення вчителів-предметників, які опікуються викладанням предметів природничо-математичного циклу, в таке середовище, яке дозволяє стимулювати вчительський пошук, стежити за рівнем його професійної мотивації.  Сутнicть зазначеного кoнтpoлю  забезпечує своєчасне виявлення та виправлення, попередження помилок та недоліків в організації та здійсненні навчально-виховного процесу. 

Метою дослідження є науково-теоретичне обґрунтування механізмів удосконалення діючої системи внутрішньошкільного контролю за якістю викладання предметів  природничо-математичного циклу в системі управління загальноосвітніми навчальними закладами та розробка практичних рекомендацій щодо їх реалізації.

Для досягнення означеної мети створено й апробовано такі розробки: 
-визначено та обгрунтувано види та форми внутрішньошкільного контролю за якістю викладання предметів природничо-математичного циклу;
-виявлено умови ефективності внутрішньошкільного контролю;
-запропоновано зразок  планування та ведення внутрішньошкільного контролю, оформлення його результатів;
-розроблено методичні рекомендації щодо здійснення внутрішньошкільного контролю як інструменту управління якістю навчання учнів.

Результативність у вирішенні проблеми полягає у такому:
-оперативний аналіз навчально-виховного процесу з метою координації роботи вчителів-предметників з питань якості викладання предметів природничо-математичного циклу;
-об'єктивне оцінювання досягнутих результатів;
-своєчасне реагування на небажані відхилення від наміченого з метою досягнення поставлених цілей;
- забезпечення механізму зворотного зв’язку;
-підвищення ефективності та результативності навчально-виховної діяльності;
-проведення своєчасного регулювання (корекції) протікання педагогічного процесу;
-створення атмосфери творчості та постійного пошуку шляхів удосконалення педагогічного процесу.


Результати досвіду були представлені на районному  семінарі  заступників директора з навчально-виховної роботи Хортицького району;  рекомендовано узагальнити досвід організації системи внутрішньошкільного контролю ЗЗОШ № 32 за станом викладання предметів природничо-математичного циклу інформаційно-аналітичним методичним центром департамену освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради (довідка від 29.10.2013 №03-04/228 «Про підсумки проведення методичної експертизи щодо визначення стану розвитку природничо-математичної освіти в навчальних закладах Хортицького району).

Рекомендації щодо впровадження досвіду в масову педагогічну практику: досвід може бути використаний керівниками освітніх закладів та заступниками директора з навчально-виховної роботи для розв’язання проблеми підвищення ефективності внутрішньошкільного контролю за станом викладання предметів природничо-математичного циклу  системі управління загальноосвітніми навчальними закладами.

Категорія: Технології та управління | Додав: Stas (30.01.2014)
Переглядів: 1811 | Коментарі: 3 | Теги: система управління удосконалення си, стан викладання предметів природнич | Рейтинг: 3.7/273
Всього коментарів: 3
3 marynadruzh  
цікава стаття

2 freeone3  
o4eHb uHTepecHo!!! I like it=)

1 Oleksey  
Очень хорошая статья!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023