Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Початкова освіта [98]
Дошкільна освіта [29]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 07.06.2023, 01:09

Головна » Статті » Початкова та дошкільна » Початкова освіта

Формування інформаційної компетентності молодших школярів на уроках інформатики як умова розвитку особистості
Формування інформаційної компетентності молодших школярів на уроках інформатики як умова розвитку особистості


Плотникова Оксана Вікторівна, 
вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії


 Запорізький навчально-виховний комплекс І ступеня «Світанок»
 Запорізької міської ради  Запорізької області
Директор:   Кінінєєва Тамара Павлівна
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 92
Телефон: 720-36-50
Сайт: svitanok.key.uaПровіднапедагогічна ідея досвіду
Провідною педагогічною ідеєю досвіду є представлення шляхів реалізації програмових вимог згідно нового Держстандарту з формування інформаційної компетентності та культури школярів на уроках "Сходинки до  інформатики" в початковій школі. Ефективне використання сучасних педагогічних технологій, форм, методів та прийомів спрямоване на мотивацію, активізацію пізнавальної діяльності, розвиток особистості учнів, логічного та алгоритмічного мислення, пам'яті, уваги, комунікативних здібностей, оволодіння ними певними знаннями, уміннями та навиками, які необхідні для  самостійного пошуку, здобуття,обробки та поширення інформації, застосування інформаційно-комунікативних технологій в різних сферах життєдіяльності, в роботі з комп'ютером, підручником, довідковою літературою.
Оволодівши інформаціно-комунікативною компетентністю учень:
- встановлює взаємозв'язок між подіями;
- оцінює негативне і позитивне ставлення автора до подій та використовувані ним прийоми;
- вирізняє із повідомлення інформацію, яка потрібна для вирішення отриманого завдання;
- відсіює непотрібну інформацію;
- виявляє в тексті недостатність чи незрозумілість даних;
- зіставляє і порівнює інформацію з різних джерел;
- виявляє різні погляди, ґрунтуючись на власному досвіді;
- формує висновки з викладених фактів;
- коротко резюмує, коментує, ілюструє інформацію;
- вміє враховувати особливості інших учасників, їхню позицію;
- визначає, які результати досягнуті;
-створює власні проекти і плани у різних формах (текст, малюнок, презентація).

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду
Актуальність та перспективність досвіду полягає в тому, що тенденції розвитку суспільства, сучасні освітні стандарти вимагають наявність у дитини здатності ефективно працювати з інформацією, починаючи вже з початкової школи тобто інформаційної компетентності. Згідно нового Держстандарту початкової освіти базовими (ключовими) компетентностям  є:
- уміння вчитися;
- інформаційно-комунікативна;
- загально-культурна;
- соціально-трудова.
Сучасна педагогічна наука визначає інформаційну компетентність як інтегративне утворення особистості, яке віддзеркалює її здатність до визначення інформаційної потреби, пошуку інформації та ефективної роботи з нею у всіх її формах та представленнях – як в традиційній, друкованій формі, так і в електронній формі; здатності щодо роботи з комп’ютерною технікою, застосування набутих знань, отриманої інформації у навчальній діяльності та повсякденному житті, в інформаційному суспільстві.
 Таким чином,на уроках інформатики робота направлена на формування інформаційної компетентності, що є сукупністю трьох компонентів: 
-інформаційний компонент (здатність ефективної роботи з інформацією у всіх формах її представлення);
- комп’ютерний або комп’ютерно-технологічний компонент (що визначає уміння та навички щодо роботи з сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням);
- компонент застосовності (яка визначає здатність застосовувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних технологій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних задач).
Мета педагога створити необхідні умови для ефективної роботи, направленої на формування в учнів вмінь навчатися, здобувати самостійно знання, в тому числі іза допомогою ІКТ, та застосовувати їх на практиці.

Науково-теоретична база досвіду
Поняття "інформаційна компетентність" вивчалося В.А.Акуленко, Н.В.Баловсяк, О.Б.Зайцевим, А.Л.Семеновим, Н.Ю.Таїровою, О.М.Толстих. 
У дослідженнях учених поняття "інформаційна компетентність" трактується, як:
- складне індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції теоретичних знань, практичних умінь в області інновації теоретичних знань, практичних умінь в області інноваційних технологій і певного набору особистісних якостей.( Зайцев О.Б.)
-нова грамотність, до складу якої входять уміння активної самостійної обробкиінформації людиною. (СеменовА.Л.)
Дослідження в галузі інформаційної компетентності присвячені роботи Н.І.Гендіної, Ю.С.Зубова, С.Д.Каракозова, О.А. Кизика, Н.Х.Насирової, В.А.Фокєєва.
О.В.Хуторский і С.В.Тришина розглядають інформаційну компетентність як одну з ключових компетентностей, що має об'єктивну і суб'єктивну сторони. Автори підкреслюють, що інформаційна компетентність має внутрішню логіку розвитку, збагачення, знання йуміння з області інформатики і інформаційно-комунікативних, інтелектуальних здібностей.На думку А.Н.Зав'ялова, інформаційна компетентність - це знання, вміння, навички; здатність їх застосовувати у засобах інформаційних технологій.В.В.Недбай визначає інформаційну компетентність як здатність знаходити, оцінювати, використовувати і повідомляти інформацію у всіх її видах і представленнях.
Висвітлення проблем, пов'язаних з використанням сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи, розкрито в роботах вітчизняних і російських дослідників М.М.Левшина, М.І.Жалдака, Ф.М.Ривкінд, М.К.Гольцмена, Н.В. Макарової, В.І.Варченко, Л.М.Фуксон; зарубіжних дослідників Д.Г.Клеменса, Н.Хохмана, Т.Оппенхеймера, С.Пейперта.

Анотація досвіду роботи
В досвіді роботи представлено ефективні шляхи реалізації нового Держстандарту та програми початкової школи з предмету "Сходинки до інформатики", обґрунтовано актуальність та перспективність роботи, визначено провідну педагогічну ідею, зазначена теоретична база, розкрито технологію впровадження провідної ідеї та її компонентів, розкрито результативністьдіяльності та надано рекомендації щодо поширення досвіду в загальноосвітніх закладах. 
Автором визначено провідні педагогічні технології,методи, прийоми, форми проведення нестандартних уроків,які використовує для формування інформаційної компетентності та культури в навчально-виховному процесі.
Нетрадиційні форми проведення уроків мають результативність не тільки у формуванні освітніх завдань, але й у розвитку особистості учнів, творчих та комунікативних здібностей.В досвіді роботи вказано, чим відрізняється урок "Сходинки доінформатики" від інших навчальних предметів та  зв'язок з ними,визначає такі види діяльності: активне знайомство з комп'ютером як пристроєм по роботі з інформацією; володіння засобами роботи з інформацією (пошук в каталогах, систематизація, аналіз та відбір інформації, технічні навички зберігання, видалення, копіювання інформації;критичне відношення до отриманої інформації, вміння виділяти головне, достовірне. Доречно використовуються прийоми навчання.
Під час розв'язання цих задач учень потрапляє в ситуацію необхідності:
- пошуку інформації(журнали, Інтернет-ресурси, пошукові системи);
- обробки (перевірка достовірності, перетворення, форматування);
- представлення (робота з графічним та текстовим редактором),
- передача інформації (представлення особистих робіт, захист).
Особливу роль у формування інформаційної компетентності та культури відведено інформаційним хвилинкам, роботі із статтею підручника, комп'ютером. З метою підвищення учнів інтересу до урокуавтор використовує ребуси, шаради, казки. Розвитку в учнів логічного та алгоритмічного мислення, міжпредметних зв'язків сприяє проведення логічних розминок.
Невід'ємним психологічним компонентом уроку є вивчення психологічного стану учнів протягом всієї навчальної діяльності, їх корекція, створення ситуацій успіху, індивідуальна робота з учнями, підведення підсумків та рефлексія. 
В досвіді представлено авторські розробки уроків, тестів та тестових завдань, організаційних хвилинок, дидактичних ігор та кросвордів.
Досвід роботи за інноваційним потенціалом – комбінаторний.

Результативність впровадження досвіду
Учні активні учасники обласних екологічних конкурсів, районних творчих конкурсів «Знай і люби свій край», Всеукраїнського конкурсу «Бобер»
Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі з інформатики "Бобер"
2011-2012 - 4 уч. – 8,5% (тільки учні 4 класів)
2012-2013 - 10 уч.- 27%(тільки учні 4 класів)
2013-2014 - 23 уч.- 21% (учні 2-4 класів)

Репрезентація досвіду
Досвід роботи представлено на Обласній педагогічній виставці "Освіта Запорізького краю-2013",поширено серед педагогів комплексу на педраді та рекомендовано для використання в початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів.

Категорія: Початкова освіта | Додав: shevchenko (29.01.2014)
Переглядів: 2889 | Коментарі: 4 | Теги: сучасні технології, Шевченківський, інформаційні хвилинки, «Сходинки до інформатики», інформаційна компетентність, логічне та алгоритмічне мислення | Рейтинг: 3.3/88
Всього коментарів: 4
4 Ілля  
Дуже актуально!!!

3 Влад  
NaVi вперед!

2 Юрій Миколайович  
Актуальна тема, цікава, науково обгрунтована робота.

1 Світлана  
Актуальна проблема в початковій школі з впровадженням нового Державного стандарту та програми. Успіхів, колего!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023