Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
технології та управління [33]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 19:59

Головна » Статті » 2015 КО:технології та управління » технології та управління

Здоров’язбережувальний простір як багаторівневе соціально організоване виховне середовище

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

 

 

Номінація :  «Компетентнісна освіта: технології та управління»

 Тема:  «Здоров’язбережувальний простір як багаторівневе соціально організоване виховне середовище»

Інформація про авторів досвіду:

вчителі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області:

Фомич Інна Іванівна, заступник директора з методичної роботи,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Дзюба Олена Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Задорожня Світлана Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Педенко Олена Анатоліївна, учитель фізики,  спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»;

Потоцька Олена Анатоліївна, учитель хімії,  спеціаліст вищої категорії;

Федоріна Жанна Анатоліївна, учитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії.

Контактна інформація про навчальний заклад:

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13 - А, тел/факс 224-93-09;

e-mail: litsey99@ukr.net;  адреса сайту: http:litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

Здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, а й високий рівень захисних сил організму, гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я як результат самодисципліни, самопізнання, самореалізації на основі стійкої потреби бути здоровим.

Більшу частину доби дитина проводить у школі. Тож основним завданням процесу навчання є не тільки навчити, сформувати певні вміння та навички, розвинути творчий потенціал, а й максимально зберегти здоров’я учнів. Організація навчально-виховного процесу як багаторівневого соціально організованого середовища на основі здоров’язбережувальних технологій сприяє формуванню розвиненої й творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями з  навчальних предметів за умови збереження й зміцнення фізичного, психічного та морально-психологічного здоров’я учнів як найвищої загальнолюдської цінності.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Результати медичних та соціологічних досліджень останніх років засвідчують стійку тенденцію до погіршення стану здоров’я дітей. Серед причин, що зумовлюють таку ситуацію, є  несприятливі соціально-економічні, побутові умови;  відсутність належних умов для активної рухової діяльності  учня як у сім’ї, так і в навчальному закладі; незбалансоване харчування, формалізований підхід до загартування; порушення норм фізичної та розумової працездатності; недотримання санітарно-гігієнічного, повітряного, світлового режимів організації життя дитини. Упровадження школою здоров’язбережувальних технологій, моніторинг рівня здоров’я школярів та його аналіз дозволили спрямувати коригувальні заходи на збереження та зміцнення їх здоров’я.

 Здоров’я як основа життєдіяльності людини становить складний та багаторівневий феномен, що охоплює фізіологічний, психологічний, соціальний та педагогічний компоненти. Останній розуміємо як формування здорового способу життя особистості. Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є створення багаторівневого соціально організованого здоров’язбережувального простору в навчальному закладі.

Правовою основою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Багатопрофільний ліцей № 99  у своїй діяльності керується Конвенцією про права дитини та іншими міжнародними актами, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про проведення дослідно-експериментальної діяльності на базі Запорізького багатопрофільного ліцею № 99 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 № 791), Наказом Міністерства науки і освіти, молоді та спорту України №1243 від 31.10.2011 «Про Основні орієнтири виховання  учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,  нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я, основними вимогами та власним Статутом.

Науково- теоретична база досвіду:

 • проектування здоров'язбережувального простору загальноосвітньої школи засобами особистісно-орієнтованої освіти (О.Е. Подгорна);
 • здоров’язбережувальне середовище навчального закладу як система, що включає навчально-виховний процес, соціальний та предметний компоненти (О. О.Кірпіченко);
 • особливості функціонування здоров’язбережувального просторово-предметного середовища навчального закладу (І. П. Золотухіна);
 • провідні завдання здоров’язбережувалього середовища, які ґрунтуються на єдності фізичного, психічного (духовного) та соціального здоров’я (О. Л. Богініч, Л. М. Волошина,  Н. Ф. Денисенко та ін.);
 • сучасні освітні технології (Селєвко Г.К. )

Стисла анотація досвіду

Основною місією Ліцею-99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху й продовження освіти.

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, на чому наголошує Концепція навчального закладу та Статут ліцею. Пріоритетним завданням для Ліцею-99 є створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

З метою реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи  в Запорізькому багатопрофільному ліцеї №99 були створені творчі групи вчителів «Духовність», «Ортобіотика», «Акмеологія», «Інформатизація», «Соціальний та ігровий простір».

Цілі творчої групи «Ортобіотика»: створення багаторівневого соціально організованого здоров’язбережувального простору в навчальному закладі.

Основні напрямки роботи творчої групи «Ортобіотика»:

 1. Моніторинг рівня здоров’я школярів та його аналіз.
 2. Вивчення передового педагогічного досвіду.
 3. Організація здоров'язбережувального освітнього процесу.

2. Інструктивно-методична робота з учнями та їх батьками.

3. Впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес.

4. Здоров’язбережувальні технології в позакласній роботі.

5. Оздоровчо-профілактична робота в школі.

Основні поняття

Здоров’я – єдність фізичного, психічного, духовного, соціального, інтелектуального та творчого аспектів життєдіяльності особистості, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад.

Впровадження здоров’язбережувальних технологій

у навчальний процес

Учитель-предметник, володіючи сучасними педагогічними знаннями, у постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками, 
шкільним психологом, класним керівником, повинен планувати та організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. Впровадження здоров’язбережувальних  технологій потребує від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її надання, враховувати інтелектуальні та психолого-фізіологічні особливості учнів, індивідуальні мовні особливості кожного учня. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють зниженню втоми.

Застосування здоров’язбережувальних  технологій у виховній роботі

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я вихованців є одним із пріоритетних завдань Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, на чому наголошує Концепція діяльності та розвитку нашого навчального закладу. Тому пріоритетним завданням для нас є створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Упровадження школою здоров’язбере-жувальних технологій, відстеження рівня здоров’я школярів та його аналізу дозволили спрямувати коригувальні заходи на збереження та зміцнення їх здоров’я. 

Класні керівники виховують психологічно, фізично й соціально здорового громадянина України, який зберігає й шанує традиції рідного краю, береже його минуле через втілення ідей педагогіки життєтворчості, вивчення історичного минулого українського народу; впроваджують здоров´язбережувальні технології  шляхом створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-етичного, естетичного, фізичного розвитку учнів .

Технології  безпеки життєдіяльності

Робота щодо  дотримання правил безпеки життєдіяльності проводиться в ліцеї як на уроках, так і в позаурочний час в рамках програми «Здоров'я» і включає в себе: лекції, класні години, свята, ігри, вікторини, бесіди, тренувальні евакуації, які проводять класні керівники, фахівці цивільної оборони, пожежної частини, інспектор ДАІ. Вони сприяють профілактиці дитячого травматизму.

У школі розроблена й реалізується програма за правилами дорожнього руху і правилами пожежної безпеки для учнів 1-11 класів з урахуванням вікових особливостей дітей. Протягом навчального року класні керівники проводять 17 занять з ПДР та ППБ для учнів 1-8 класів і 10 занять для учнів 9-11 класів.

Екологічні  здоров'язбережувальні технології

Екологічне виховання являє собою цілеспрямований вплив на духовний розвиток підростаючого покоління, формування в нього певних ціннісних установок щодо морального ставлення до навколишнього середовища. Формування екологічної культури школярів здійснюється як у навчальному процесі, так у позаурочній діяльності і в позакласній роботі з предмета.

 Метою екологічної освіти в нашому ліцеї є формування відповідального ставлення до навколишнього середовища, усвідомлення причетності людини до погіршення стану природи, а значить, і виховання активної діяльності з вивчення та охорони природи, починаючи з рідного краю.

Фізкультурно-оздоровчий напрям

Проблему здоров’язбережувальної діяльності в школі неможливо відділити від організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями. Оптимізація рухового режиму учнів – один із чинників, що дозволяє наблизити шкільний простір до природного середовища дитини.

Про системну роботу спортивно-оздоровчого напряму свідчить план спортивно-масової роботи школи, який пропонує широкий спектр різних заходів із залученням всіх дітей, вчителів, батьків, що включає різноманітні форми позакласної спортивно-масової роботи.

Система психолого-педагогічної  підтримки здоров'язбережувальних технологій 

Одним з інноваційних підходів психологічної служби ліцею у формуванні життєстійкості є технологія арт-терапії. Застосування технік арт-терапії на заняттях дає можливість учням набувати досвід позитивних змін, поступово відбувається поглиблене самопізнання, самосприйняття, гармонізація особистості, особистісне зростання; учні поступово оволодівають навичками рефлексії та вмінням аналізувати власну поведінку; формується  соціальна та комунікативна компетентність.

Також, за допомогою різноманітних методів (казкотерапія, глинотерапія, пісочна терапія, ізотерапія, розвивальні заняття з використанням  технологій оригамі, ляльки-мотанки та заняття з елементами тренінгу) в учнів з’являється змога відчути себе творцем, зникає емоційне, психологічне та фізичне перенавантаження. Заняття з психологом позитивно впливають на інтелектуальний та емоційний розвиток дитини, розкривають індивідуальність, дають можливість подолати накладені соціумом обмеження; сприяють свідомому перенесенню актуальних знань та навичок діяльності за межі ситуації, в яких знання були сформовані та використовувались, у нове проблемне поле. А поради та відповіді на запитання можуть знайти учні, батьки, вчителі в психологічному on-line просторі ліцею №99 на сайтіpersonagrata-lyceum.jimdo.com.

Організація медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників

Проведення досліджень у цьому напрямку допомагає оптимізувати роботу щодо впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховний процес, зробити її більш ефективною. Медичне обслуговування в закладі організоване належним чином.

Одним  із пріоритетних напрямків роботи є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.  У ліцеї наявний медичний кабінет, а також кабінет реабілітації, де без відриву від навчально-виховного процессу учні та вчителі можуть отримати  необхідну допомогу.

Результативність впровадження досвіду

У ліцеї вирішуються такі проблеми, пов'язані зі здоров'ям учнів:

• зняття навчальних перевантажень учнів, які призводять їх до стану перевтоми;

• організація фізичної активності учнів, профілактика захворювань;

• організація правильного харчування учнів під час їх перебування в освітньому закладі;

• попередження шкідливого впливу на здоров'я учнів факторів, безпосередньо пов'язаних з освітнім процесом (профілактика шкільних хвороб);

• охорона і зміцнення психічного здоров'я учнів (попередження шкільних стресів, розповсюдження серед учнів шкідливих звичок, залежностей і т.д.);

• формування культури здоров'я учнів і компетентності педагогів у питаннях здоров'я і здоров'язбережувальних технологій;

• організація співпраці з батьками учнів з питань збереження та зміцнення здоров'я їх дітей.

Репрезентація досвіду

Досвід роботи, що надається, адресовано, перш за все, вчителям- предметникам, вчителям фізичної культури, класним керівникам; разом з тим, напрацьовані матеріали можуть привернути увагу також психологів, соціальних педагогів, батьків учнів та ін. Впровадження досвіду може бути спрямоване на роботу з дітьми 1-11 класів.

Презентація досвіду відбувалася:

 • на засіданнях з «обміну досвідом» шкільного та районного методичних об'єднань вчителів;
 • на  засіданнях творчої групи «Ортобіотика»;
 • шкільних виставках творчих та дослідницьких робіт учнів;
 • на семінарах районного та обласного рівнів з питань впровадження здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховний процес;
 • на педагогічній раді;
 • на сайті ЗБЛ №99 (litsey-99.at.ua);
 • у друкованих та он-лайн виданнях: публікація досвіду (розташовані в електронному вигляді на сайті «Учительський журнал он-лайн» (http:// teacherjournal.com.ua. );

· систематизовано в буклетах та методичних рекомендаціях для учнів, батьків та вчителів.

Теги:  здоров’язбережувальний простір, ортобіотика, психічне здоров’я, духовне здоров’я, соціальне здоров’я, інтелектуальне здоров'я, творчість, технології життєдіяльності, фізкультурно-оздоровчі технології, екологічні здоров'язбережувальні технології.

Посилання на матеріали: http:// teacherjournal.com.ua.

Опис досвіду роботи

Заступник директора з методичної роботи                         Фомич І. І.

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О. В.

Методист Хортицького РМП ІАМЦ                                   Тедєєва С. В.

ДОНМС Запорізької міської ради                              Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0hYTRuZWFXUkxUTGM/view?usp=sharing
Категорія: технології та управління | Додав: ovsianik (18.01.2016) | Автор: група учителів ЗБЛ № 99 E W
Переглядів: 2293 | Коментарі: 28 | Теги: здоров’я, сили організму, морально-психологічне здоров’я | Рейтинг: 1.0/555
Всього коментарів: 261 2 3 »
26 yakimenko-lyubov  
Спасибо. Очень содержательная работа.

25 tanyakomp  
Цікаво та перспективно

24 yavalusha2  
Своевременно и актуально

23 juliasunzp  
Спасибо за интересные идеи.

22 tanyakomp  
Мені подобається.

21 Mila  
Забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників - це найважливіша проблема сучасної школи.  hands

20 Kesunia  
Интересная работа творческой группы учителей и главное актуальна для всех участников современной образовательной среды.

19 Elen_78  
Здоров’я - головне, що є в людини. Тому зберігати його ми повинні з дитинства. Дуже актуальна тема, особливо враховуючи навантаження, яке отримує учень щодня.

18 jannafedorina  
отличная работа

17 kkkatyunyaaa  
Потребу бути здоровим треба виховувати з дитинства.

1-10 11-20 21-26
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023