Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
технології та управління [33]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 28.03.2023, 07:19

Головна » Статті » 2015 КО:технології та управління » технології та управління

Створення умов для реалізації Концепції національно-патріотичного виховання через інноваційний педагогічний проект («Створення Моделі Школи

Тема:

Створення умов для реалізації Концепції національно-патріотичного виховання через інноваційний педагогічний проект («Створення Моделі Школи - центру громадсько-патріотичного виховання гімназистів»)

Мєркіна Антоніна Леонідовна, директор гімназії, вчитель-методист, «Відмінник освіти України»,

Філіпська Н. О., ЗДНМР, вчитель-методист, «Відмінник освіти України»,

Запорізька гімназія №45,

Собко Н. А., вчитель вищої категорії, «старший вчитель», ЗД ВР

Директор Мєркіна Антоніна Леонідовна

69076, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 30А

Тел. 2773221

email: gym45@newmail.ru

http : http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/

 

Актуальність.

Стратегія національно-патріотичного виховання, що є дороговказом для громадянського суспільства, наголошує: «В Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави та суспільства щодо розвитку громадянина як високоморальної особистості, яка плекає українські традиції, духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та територіальної цілісності України».

Однак, досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей та молоді не приділялось достатньої уваги, що виявилося у наявності істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій держави, окремих громадян.

Тому, особливо актуальним стає питання національно-патріотичного виховання громадян, особливо дітей та молоді, яке зумовлюється процесом консолідації та розвитку українського суспільства, сучасними викликами, що стоять перед Україною і вимагають подальшого вдосконалення системи національно-патріотичного виховання.

Серед напрямiв національно-патріотичного виховання сьогоднi найбiльш актуальними виступають патрiотичне, громадянське виховання як стрижневi, основоположнi, що вiдповiдають як нагальним вимогам i викликам сучасностi, так i закладають підгрунтя для формування свiдомостi нинiшнiх i прийдешнiх поколiнь, якi розглядатимуть державу (раtria) як запоруку власного особистiсного розвитку, що спирається на iдеї гуманiзму, соцiального добробуту, демократiї, свободи, толерантностi, виваженостi, вiдповiдальностi, здорового способу життя, готовностi до змiн.

Отже, на вирішення проблеми щодо створення умов для формування та розвитку громадянсько-патріотичних якостей гімназистів і націлений данний досвід роботи.

Провідна ідея досвіду полягає у створенні умов для комплексного вирішення проблем виховання громадянина-патріота України на основі перетворення гімназійного розвивального середовища на центр громадсько-патріотичного виховання в умовах реалізації Концепції національно-патріотичного виховання.

Науково-теоретична база досвіду.

Виховання патріота і громадянина — одне з провідних завдань національної освіти, що знайшло своє підтвердження у Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національній Доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті»,  Указі Президента України № 169/2015 "Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни", наказі МОН України від 10.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», Указі Президента України від 14.10.2014 №806 «Про День захисника України», Указі Президента України від 13.11.2014р. № 871 «Про День Соборності України», Указі Президента України від 13.11.2014р.№872 «Про День Гідності та Свободи», в яких підкреслюється необхідність виховання у підростаючого покоління любові до Батьківщини, формування громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина - патріота України як світоглядного чинника розвитку культурного і творчого потенціалу нашого народу.

Педагогічна наука також не залишалася осторонь цієї проблеми, про що свідчать праці К. Ушинського, Г. Ващенка, І. Огієнка, С. Русової, А. Макаренка, Я. Корчака, В. Сухомлинського та ін.

У вітчизняній педагогіці проблеми патріотизму школярів досліджували М. Баранець, М. Башмет, А. Бондар, В. Бондар, О. Захаренко, І. Зязюн, A. Дем’янчук, О. Мороз. В. Новосельський, М. Терентій. І. Ткаченко, О. Рудницька, В. Фарфоровський, Т. Шашло, М. Шкіль, М. Ярмаченко та ін.

Проблеми патріотичного виховання дітей та молоді в сучасних соціокультурних умовах досліджуються І. Бехом, Т. Гавлітіною, Л. Костенко, Н. Михайличенко, В. Постовим, Ю. Руденком, Г. Сагач, В. Ткаченком, І. Хлистун, К. Чорною та ін.

Стислий опис досвіду.

Педагогічний досвід Запорізької гімназії №45 присвячений проблемі формування громадянськості і патріотизму в  умовах реалізації інноваційного педагогічного проекту «Створення Моделі Школи - центру громадянсько-патріотичного виховання гімназистів». Концептуальним підґрунтям проекту є положення Концепції національно-патріотичного виховання, вимоги Держстандарту освіти, Закон України «Про загальну середню освіту».

Актуальність створення Моделі саме і полягає в тому, що в процесі реалізації проекту будуть створені умови для формування громадянськості і патріотизму в гімназистів, а навчальний заклад для кожної дитини стане осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Метою проекту є створення умов для сприятливого розвивального освітнього середовища на основі Моделі «Школи формування громадянськості та патріотизму» в умовах модернізації освіти.

Проект визначає стратегію пріоритетного розвитку гімназії та заходи її реалізації:

•          визначення цілей і змісту нової моделі школи - «Школи формування громадянськості та патріотизму»;

•          визначення конкретних шляхів, засобів успішної реалізації нової моделі у відповідності з основними положеннями Концепції національно-патріотичного виховання;

•          визначення ресурсів, необхідних для подальшого розвитку школи.

Створення механізму сталого розвитку якісно нової моделі гімназії – Школи громадянина та патріота з пріоритетним напрямком освітнього процесу та системи виховної роботи з формування громадянської компетентності особистості.

Для досягнення поставленої мети авторами вирішується певні завдання: соціальні, педагогічні, організаційно-управлінські, науково-методичні, кадрові та матеріально-технічні.

Відповідно до завдань були розроблені модель педагога та модель учня.

Структура розробленої авторами моделі базується на принципах суб'єктності, системності та цілісності, самостійності, свідомості і активності, наступності, соціального партнерства та містить в собі наступні елементи:

  • цілепокладання моделі;
  • аналіз освітнього процесу в гімназії;
  • специфічні педагогічні завдання для кожного з компонентів освітнього процесу;
  • форми і методи патріотичного виховання;
  • критерії результативності освітньої системи школи з вирішення завдань громадянсько-патріотичного виховання.

У Моделі школи взаємопов'язано виступають підструктури, система роботи яких створює умови для розвитку громадянськості і патріотизму: мегапроекти, як загально- гімназійні традиційні колективні творчі справи, Клубні об’єднання «Дебати», «Еко-клуб», «Веснянка», «Ліга Знатоків», театральна студія «Березіль», НУТ «Пошуковець» та «Совеня», літературна студія «Перлина», декоративно-художня студія «Світанок», музей бойової слави ім. В. Гнаровської, бібліотека як інформаційний центр гімназії, Євротабір та Лінгвостудія  як діяльнісне поле навчальних практик та створення умов для самореалізації вчителів та учнів, спортивні секції, Школа батьківства «БОСТ» спільне об’єднання батьківської творчості), соціальні проекти, шкільна система самоврядування, представлена федерацією гімназійних республік «ТЕМП»: «Козачата», «Республіка Рівних», «MАХ-юніт», громадські зв’язки та об’єднання.

Педагогічну ефективність моделі патріотичного виховання визначають такі критерії як: ціннісний, що характеризує сформованість ієрархії ціннісних орієнтацій гімназиста; поведінковий,який характеризує готовність учнів до участі у спільних справах, що проявляється в сформованих навичках конструктивної міжособистісної комунікації, продуктивної співпраці  та, як наслідок,  активній життєвій позиції.

Результативністю впровадження досвіду є створення Моделі школи формування громадянськості та патріотизму та визначення сприятливих умов, що позитивно впливають на розвиток системи громадянсько-патріотичного виховання, в якій відбувається становлення вчителя як впроваджувача ідей Концепції національно-патріотичного виховання та учня, самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, зміцнення соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

Репрезентація досвіду.

Досвід презентований на регіональній виставці «Освіта Запорізького краю» в номінації «Управління і науково-методичний супровід інноваційного розвитку закладів освіти», у збірці ЗОІППО «Антологія передового педагогічного досвіду Запорізького краю», на обласному семінарі директорів та заступників директорів навчальних закладів.

Посилання на матеріал: http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/

 

 

http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/img/ppd_merkina-sobko-filipska.pdf

 Джерело: http://zp-gymnasia45.ucoz.ua/img/ppd_merkina-sobko-filipska.pdf
Категорія: технології та управління | Додав: jurand1313 (29.01.2016) | Автор: Мєркіна Антоніна Леонідівна
Переглядів: 1065 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 1.0/59
Всього коментарів: 5
5 lisatch2015  
Я маю невеликий досвід роботи в освітніх закладах, але такого запалу та розквіту патріотизму не зустрічала. Тема актуальна, як ніколи. Дякуюмо за поширення Вашого досвіду та за виховання нашого оточення справжніми патріотами.

4 klym19  
Робота актуальна в наш час. Виховання патріота розпочинається саме зі школи.

3 nakurash  
Мне очень нравится атмосфера, царящая в вашей гимназии. Воспитательная работа поставлена на очень высоком уровне: дети растут добрыми, отзывчивыми, не равнодушными к с событиям, происходящим вокруг. Хочется пожелать школе и ее педколлективу удачи и процветания!

2 Людмила5048  
Любов до батьків, до рідного міста, до Батьківщини треба виховувати з дитинства. Це повинно бути приорітетом, особливо сьогодні. Вважаю, що досвід гімназії яскраво відображує цю важку та вкрай необхідну роботу.

1 OksanaGusak  
Досвід адміністративної команди 45 гімназії з питань національно-патріотичного виховання учнів є поширеним далеко за межами міста завдяки тому, що в цей напрям роботи колективом гімназії вкладається душа і серце, біль та віра в розквіт нашої країни. Актуально та безперечно варто уваги!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023