Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:12

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Система позакласної роботи вчителя-словесника як засіб емоційно-ціннісного розвитку особистості учнів

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: «Українська та російська філологія»

Тема досвіду: «Система позакласної роботи вчителя-словесника як засіб емоційно-ціннісного розвитку особистості учнів»

Інформація про авторів досвіду

Малахова Олександра Миколаївна,

вчитель російської мови та літератури  (інтегрований курс), куратор шкільної преси; вчитель вищої категорії, педагогічне звання – «Учитель-методист»

 

 

 

Сабанова Ольга Володимирівна,

вчитель російської мови та літератури (інтегрований курс); вчитель вищої категорії, педагогічне звання – «Учитель-методист»

 

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

69114 м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

         Провідна педагогічна ідея досвіду

Роль вчителя-словесника у ХХІ ст. зазнає змін: на сьогодні роль вчителя – викладача мови та літератури перетворюється на роль вчителя-консультанта, тьютора. Продовженням роботи з учнями, розпочатої на уроках російської мови та літератури, є різноманітні методи і форми роботи позакласної, яка дозволяє вчителю-фасилітатору, виконуючи функцію підтримки учня, забезпечити продуктивну заміну «педагогіки вимог» на «педагогіку можливостей». Система позакласної освітньої та виховної діяльності в умовах роботи ліцею №99 як школи національних меншин та багатомовного полікультурного простору дозволяє втілити рекомендації, що зазначені в Концепції національно-патріотичного виховання учнів і молоді: сприяти формуванню «поваги до прав людини;  толерантного ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури» на основі «взаємодії, діалогу, в ході якого учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати особисті думки, приймати рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми».

         Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Школа у ХХІ сторіччі, як і завжди, залишається віддзеркаленням процесів, що є актуальними для громади, громадян, для держави в цілому. І нові тенденції сучасності, зміни, що відбуваються в українському суспільстві сьогодні, так чи інакше, торкаються всіх суб’єктів освітнього процесу – учнів, педагогів, батьків. Разом з тим, необхідність впровадження компетентнісно орієнтовної освіти, виховання життєвокомпетентнісної, всебічно розвинутої особистості є традиційно сучасною, нагальною, а проблеми, що пов’язані з технологіями та методами формування такої особистості випускника школи, залишаються актуальними.

Основну місію ЗБЛ №99 вбачає у формуванні позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу особистості учня. Вчителі-словесники поряд з освітніми цілями ставлять перед собою такі, що спрямовані на розвиток емоційно-ціннісних орієнтирів підлітків та молоді, на виховання милосердя, людяності, любові до життя та людей, прагнення кожної людини бути щасливою, на формування чуттєво-емоційного відгуку на твори мистецтва, на вічні, позачасові цінності, на виховання високодуховної особистості, готової до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти. Сприяння реалізації даних цілей засобами різних видів позакласної роботи, пошук найбільш ефективних шляхів впровадження ідей формування життєвокомпетентнісної, духовно розвинутої особистості є нагальним в сучасній освіті та педагогіці, що й визначає актуальність досвіду.  

Заходи, що проводяться в ліцеї словесниками, сприяють також зміцненню ланки «школа – учень – родина», часто коригуючи ті чи інші вектори родинного виховання, спрямовуючи ці вектори на формування саме життєстійкої особистості на основі таких понять, як істина, добро, краса, любов, милосердя, людяність, прагнення до життя та щастя. Позакласна освіта стає, таким чином, важливою ланкою освітньо-виховного процесу в цілому, що зумовлюєперспективність даного досвіду.

         Науково-теоретична база досвіду:

 • методологічні позиції щодо компетентнісно орієнтованої освіти
  (А. В. Хуторський, Г. К. Селєвко, О. В. Овчарук, Г. Ю. Богданович,
  М. М. Бурлай);
 • стратегії впровадження досвіду зарубіжних країн щодо застосування компетентнісного підходу в освітній практиці в Україні (О. В. Овчарук,
  О. І. Пометун, Н. М. Бібік);
 • положення психології спілкування: теоретичні; соціально-психологічні тренінги (Л. А. Петровська, В. Федорчук);
 • засоби формування навичок спілкування: від комунікативної компетентності – до соціальної відповідальності  (С. В. Титова);
 • гуманістичної психології про самоактуалізацію особистості (А. Маслоу).

         Стисла анотація досвіду

Позакласна робота – це організація педагогом різних видів діяльності школярів у позанавчальний час, що забезпечує необхідні умови для соціалізації особистості дитини. Зміст позакласної роботи являє собою адаптований соціальний досвід, емоційно пережиті й реалізовані в особистому досвіді дитини різноманітні аспекти людського життя: наука, мистецтво, література, взаємодія між людьми, мораль та ін..

Позакласні заходи з російської мови та інтегрованого курсу «Література» у школі національних меншин набувають особливої важливості та стають винятково потрібною ланкою навчального процесу.

Сучасне українське суспільство є полікультурним, стоїть на шляху інтеграції в суспільство європейське. Велика увага в ньому сьогодні приділяється володінню державною та європейськими мовами, вивченню іноземних мов та культур. Засоби ЗМІ, Інтернет часто сприяють зайвій, як на наш погляд, політизованості життя дитини. Плекати в цих умовах мову рідну, зберегти загальнолюдські цінності, що закладалися віками й пронизують найкращі твори російських та європейських класиків, вміти проявляти свої індивідуальні особистісні якості в комунікативному акті за будь-яких обставин мовленнєвої ситуації – це є основні позиції, які оточують коло завдань, що виникають у роботі вчителів словесності в умовах російськомовної школи України. Педагогічні технології позакласної роботи активно впроваджуються і всебічно використовуються в системі роботи з російської мови та літератури (інтегрованого курсу) зі школярами різних вікових категорій ЗБЛ № 99.

Метою розробки є сприяння емоційно-ціннісному розвитку особистості, розвитку комунікативних та творчих здібностей учня сучасної школи.

Сутність проекту: створення системи позакласних заходів з російської мови та інтегрованого курсу літератури на основі інноваційних технологій для ефективного розвитку життєвокомпетентнісної особистості, яка є конкурентоздатною, схильною до самовизначення, саморозвитку та самопрезентації.

Практична значущість. Запропонований проект буде сприяти створенню умов щодо:

 • поширення та поглиблення знань з предметів гуманітарного циклу;
 • розвитку мовленнєвих вмінь та навичок, здатності вступати в спілкування у будь-якій мовленнєвій ситуації;
 • розвитку творчих здібностей та творчої активності, кругозору, ціннісних орієнтирів, емоційно-чуттєвої сфери особистості дитини;
 • формування вмінь жити у колективі, працювати у команді;
 • усвідомлення школярем своєї готовності та потреби жити за загальнолюдськими моральними законами;
 • формування вмінь приймати рішення і нести моральну відповідальність як за слова, що сказані, так і за прийняті рішення.

Проект надає можливості для використання сучасних освітніх технологій:

 • технології дослідницької діяльності;
 • ігрових технологій;
 • особистісно-орієнтованої технології;
 • технології розвиваючого навчання;
 • технології проблемного навчання;
 • технології критичного мислення;
 • методів та прийомів із застосуванням ІКТ.

Технологія даного проекту сприяє підвищенню якості освіти школярів з російської мови та інтегрованого курсу «Література», формуванню комунікативної особистості учня, що, за словами академіка-фізіолога
О. О. Ухтомського, формує «правильну поведінку стосовно свого таланту».

Вид проекту за інноваційним потенціалом – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів роботи дозволяє створити в ЗБЛ №99 ефективну систему позакласних заходів, спрямованих на розвиток життєвокомпетентнісної особистості.

Новизною досвіду є комплексний продуктивний характер системи позакласної роботи, яка вводиться в практику шкільного життя як результат сумісної діяльності вчителів-фасилітаторів та учнів щодо створення літературних вечорів, авторських учнівських літературних творів, шкільних газет та інших медіапродуктів, творчих, наукових робіт, електронних презентацій тощо.

         Результативність впровадження досвіду

Найбільш значущими показниками результативності впровадження досвіду в практику роботи вчителі-словесники ЗБЛ №99 вважають такі:

 • отримані щорічні перемоги (1 – 3 місця) в обласних олімпіадах з російської мови, тричі – перемоги учнів в 4-ому турі олімпіади;
 • двічі юнкори ліцею здобували перемогу (1, 2 та 3 місця) в обласному етапі конкурсу – захисту робіт МАН;
 • щорічно старшокласники беруть участь і перемагають (призові місця) в міжрегіональному конкурсі ораторського мистецтва;
 • учні ліцею різних вікових категорій неодноразово ставали призерами та лауреатами міжнародного медіафестивалю в різних номінаціях;
 • неодноразово журналісти ліцейських друкованих газет ставали переможцями, призерами або лауреатами Всеукраїнської Виставки шкільної преси (2005-2013 р.р.);
 • протягом 5 років (два рази на рік) журналістські, дослідницькі та поетичні роботи дітей публікувалися у виданнях зб. «Нащадки переможців»; творчі роботи п’яти ліцеїстів були опубліковані в зб. робіт, присвячених 200-річчю з дня народження М. Лермонтова «Герой нашего времени» (розташовані в електронному вигляді у «Методичному репозитарії» на порталі ЗапоВікі (http://zw.ciit.zp.ua/index.php/));
 • з 2009 року в ліцеї ведеться робота з організації, підготовки та презентації проекту «Литературная гостиная приглашает…»; так, було створено та реалізовано сценарії вечорів, присвячених письменникам та їхній творчості: М. Гоголю (два сценарії – для учнів різних вікових категорій), О. Пушкіну, А. Чехову, С. Єсеніну, В. Висоцькому, М. Лермонтову;
 • редколегіями школи створюються шкільні друковані видання – «МЛГ» («Молодёжная лицейская газета», з 2005 р.), «Школьная служба русского языка» (з 2009 р.), «Истоки» (з 2013 р.); юнкори неодноразово брали участь та отримували призові місця у конкурсах різних рівнів;
 • школярі беруть найактивнішу участь у всіх заходах предметної декади у школі та в рамках Інтелектуально-методичного марафону в Хортицькому районі м. Запоріжжя;
 • учні щорічно стають учасниками, призерами шкільної Науково-практичної конференції та шкільних Виставок творчих та дослідницьких робіт.

         Репрезентація досвіду

Досвід роботи, що надається, адресовано, перш за все, вчителям-філологам – викладачам російської та української словесності, вчителям предметів гуманітарного циклу, насамперед, шкіл національних меншин; разом з тим, напрацьовані матеріали можуть привернути увагу також класних керівників, вихователів, соціальних педагогів та ін.. Впровадження досвіду може бути спрямоване на роботу з дітьми 5 – 11 класів; деякі матеріали зможуть бути корисними і для молодших школярів.

Напрацьовані матеріали можна творчо застосовувати в практиці роботи вчителів-філологів, на семінарах, у роботі куратора шкільної редколегії, у роботі з обдарованими дітьми, в роботі ПМК вчителів шкіл національних меншин тощо.

Презентація досвіду відбувалася:

 • на засіданнях з «обміну досвідом» шкільного та районного методичних об’єднань вчителів;
 • на Всеукраїнських Виставках шкільної преси, шкільних виставках творчих та дослідницьких робіт учнів;
 • на семінарах районного та обласного рівнів з питань впровадження компетентнісно орієнтовного навчання в практику роботи вчителя-філолога та з проблеми формування читацької компетенції школярів;
 • на педагогічній раді та обласних практичних семінарах з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • на сайті ЗБЛ №99;
 • публікаціями статей у друкованих виданнях (розташовані в електронному вигляді у «Методичному репозитарії» на порталі ЗапоВікі (http://zw.ciit.zp.ua/index.php/);
 • на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» за темою: «Віртуальні мережеві співтовариства в умовах функціонування єдиного інформаційного освітньо-виховного простору».

Інноваційна розробка представлена у вигляді узагальненого опису інноваційного досвіду з додатками.

Теги: позакласна робота, російська мова, комунікативна компетенція, творчі здібності, емоційно-ціннісний розвиток, життєвокомпетентнісна особистість, літературна гостина, шкільна преса, школа національних меншин, методичний репозитарій, ЗапоВікі. 

Посилання на матеріали:

Опис досвіду

Додатки

Ілюстрації до додатків

ЗаповікіДжерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0heUloNmlueXhmeFk/view?usp=sharing
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Сабанова О, Малахова О E W
Переглядів: 1950 | Коментарі: 39 | Теги: комунікативна компетенція, Російська мова, життєвокомпетентнісна особистість, емоційно-ціннісний розвиток, творчі здібності, позакласна робота | Рейтинг: 1.0/235
Всього коментарів: 371 2 3 4 »
37 yakimenko-lyubov  
Спасибо. Очень интересная работа.

36 tanyakomp  
Цікава робота.

34 dr000n  
Молодцы ПЕДАГОГИ!

33 black-pantera4755  
Молодцы! Очень хорошая работа.

32 tanyakomp  
Робота дуже сподобалася.

31 Mila  
Робота интересная и актуальна up

30 EOLa  
Посередній  учитель розповідає,
Хороший учитель пояснює,
Кращий учитель демонструє,
Великий учитель надихає

35 Сашенька  
ТАКИЕ дети - вдохновляются легко!))

29 Сашенька  
Спасибо всем!! - за хорошие слова и оценку нашей работы - той, что на практике (!) действительно приносит радость.

Досвід забезпечує необхідні умови для соціалізації кожної дитини, а це дуже важливо.

26 Kesunia  
Молодцы учителя, работа очень интересна, виден творческий подход.

1-10 11-20 21-30 31-35
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023