Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 04:31

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Українська та російська філологія

Формування пізнавальної компетентності учнів шляхом впровадження технологiй особистiсно - орiєнтованого навчання на уроках зарубіжної лiтера

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номiнацiя: «Компетентнiсна освiта: специфiка навчальних предметiв». Секцiя «Українська та росiйська фiлологiя»

ПIБ: Євтушенко Вiкторiя Валерiївна     

Посада: вчитель українськоi мови, лiтератури та зарубіжної лiтератури

Педагогiчна категорiя: спецiалiст першої категорiї

Місце роботи : Запорiзька загальноосвiтня школа I-III ступенiв №24 Запорiзької мiськоi ради Запорiзької областi

ПIБ керiвника: Кулик Володимир Юрiйович

Робоча адреса: 69097, м. Запорiжжя, вул.Заднiпровська 12- А, тел..286-91-31

Робоча електронна пошта: 24shсoolzp@mail.ru

Тема досвiду: «Формування пізнавальної компетентності учнів шляхом впровадження технологiй особистiсно - орiєнтованого навчання на уроках зарубіжної лiтератури».

 Провідна педагогічна ідея досвiду:   Визначення шляхiв пiдвищення ефективностi пiзнавальної дiяльностi учнiв та розвивальної роботи в контекстi формування компетентностей особистостi, впровадження науково обгрунтованих та експерементально перевiрених педагогiчних технологiй:

  а) «навчання в спiвробiтництвi»;

 б) «рiзнорiвневе  навчання».

Використанi технологii дозволяють шляхом iнтеграцiї в реальному навчально-пiзнавальвному процесi досягти поставлених програмою цiлей з предмету iншими альтернативними методами, зберiгаючи при цьому усi досягнення дидактики, педагогiчної психологiї, методики викладання зарубіжної лiтератури.

 Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Дана робота показує, наскiльки рiзноманiтними  можуть бути форми органiзацiї пiзнавальної дiяльностi учнiв  та настiльки вони є ефективними й результативними, а також доводить, що найкращi результати можна отримати лише шляхом гармонiйного поєднання старого i нового, шляхом удосконалення, урiзноманiтнення вже вiдомого i впровадження щойно знайдених технологiй навчання. 

Актуальнiсть досвiду полягає  у створеннi оптимальних умов для розвитку особистісних якостей учня :

 • наданні можливості відчувати щастя від процесу навчання;
 • створенні атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;
 • розвитку соціальної та громадської компетентності дитини;
 • забезпеченнi умов для розвитку творчої особистостi школяра;
 • сприянні позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
 • можливості оригінального підходу до побудови структури сучасного уроку зарубіжної літератури.

Науково-теоретична база досвiду:

Cпираючись на дослiдження педагогiв А.В.Петровського, В.I.Слободчикова, Г.А.Цукерман, I.С.Якiманськоi (педагогiчнi спостереження, бесiди, анкетування), використовуючи методи народноi педагогiки, я шукаю новi пiдходи у навчаннi та вихованнi, спрямованi на досягнення наукових, творчих, розумових цiнностей дiтей.

                        

Список використаноi лiтератури:

 1. Волощук Є. Вивчення зарубіжної літератури в 11 класі: посібник для вчителя. – К. Освіта. 2002 – с. 127-129.
 2. Галай А.О. Про сучасну інтерактивну правничу лекцію у вищій школі // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. Випуск 42, 2006, - с.7-12
 3. Гладишев В.В. Композиція–головоломка? Композиція-дороговказ? (Вивчення п’єси Б.Шоу «Пігмаліон») «Всесвітня література» 2001-№1
 4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник К,2000.
 5. Гнатюк Л.Н. Інтерактивні засоби в процесі вивчення драматичних творів («Всесвітня література» 2003 – №4 с. 30-33).
 6. Головко М.В. Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій навчання. // Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник. Спецвипуск, 2003 – с. 82-92.
 7. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури К., 2003 с. 156-159.
 8. Левченко В.Д. Новітні технології навчання: пошуки, перспективи. //Новітні технології навчання: Науково-методичний збірник. Спецвипуск, 2003, -с. 179. 9.Мірошниченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах К., Ленвіт, 2000 с. 128.

            В сучасній освіті гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства взагалі і кожної людини, зокрема. Усе це разом пов’язане з рівнем загальної освіти, увагою до розвитку творчих можливостей особистості, створення умов для її творчої пошукової, дослідницької реалізації, а значить для розвитку її креативності.

            У нинішньому стрімко мінливому світі молодь повинна мати вміння надавати відповідний контекст новим ідеям і знанням, оцінювати сучасні знахідки та відкидати знецінену інформацію. Учні повинні усвідомлювати – критично творчо та плідно  ту частину відомостей, з якою вони стикаються. Щоб добре орієнтуватись у великому потоці інформації, сучасна молодь повинна вміти застосувати ряд практичних умінь і навичок, творчого практичного мислення, що дозволить ефективно переробляти інформацію в значущі ідеї, які з успіхом можна використати на практиці. Саме такій меті слугують інноваційні технології, що спрямовують процес навчання не лише на засвоєння досвіду, а на розвиток в учнів умінь створювати нові ефективні зразки й моделі особистісної діяльностi.

Стисла анотація досвiду:

За iнноваційним потенцiалом змiст навчання, технологiї його засвоєння мають базуватися передусiм на прогресивному особистiсно зорiєнтованому пiдходi до навчально-виховного процесу. Такий пiдхiд потребує створення i використання нових педагогiчних технологiй, орiєнтованих на учнiв, нацiлених на забезпечення успiху в засвоєннi ними знань та формуваннi  вмiнь i навичок за рахунок власноi активноi дiяльностi. Саме цi технологii дають мiцний стимул пiзнавальної  активностi i самостiйностi учнiв, гуманiзацiї навчального процесу. Завдяки їх впровадженню учень в iдеалi не зможе навчатися нижче своїх можливостей, залишаючись байдужим спостерiгачем уроку. Якщо учнi залученi на уроцi активною дiяльнiстю, то це не тiльки зацiкавить iх роботою, але й допоможе краще засвоїти те, що вивчається, виробити свою позицiю, посiсти певне мiсце в класi.

Будуючи свої уроки, я передбачаю розв`язання рiзноманiтних творчих завдань, спрямовую учнiв на пошуковi види робiт: бесiду за проблемними запитаннями, усне малювання, обговорення iншого фiналу твору. Намагаюсь ураховувати вiковi особливостi учнiв i послiдовно ускладнюю форми роботи. Залучаю до роботи на уроцi всiх учнiв, по можливостi забезпечую участь кожного з них у групових та колективних формах роботи. Використовую iнтерактивнi види та форми роботи: засiдання прес-клубу, створення реклами за прочитаним твором, дискусiя, семiнар, рольова гра, лiтературна подорож, шкiльна лекцiя в старших класах.            

Ефективною формою органiзацiї пiзнавальної дiяльностi є групова форма.  Серед багатства активних методiв навчання найчастiше використовую «навчання у грi». Це один з найефективнiших методiв, який впливає i на пiзнавальну, i на на емоцiйно-особистiсну сферу учнiв. Гра на уроцi спонукає до думання i швидкого реагування, активiзує мислення, розвиває кмiтливiсть. Цей метод використовую як елемент уроку , або як елемент окремого уроку.

Наприклад, на уроках зарубіжної лiтератури при вивченнi практично кожноi теми проводжу такi iгри, як «Хто бiльше?», «Що?Де?Коли?», «Ланцюжок», «Знайди помилку», «Четвертий зайвий» та iншi. Цi iгри дуже подобаються дiтям.

Проводжу рiзноманiтнi вiкторини: «Впiзнай героя», «Впiзнай автора», «Уваний читач», лiтературнi головоломки, кросворди, тести.

Цiкавим для школярiв є рольовi iгри, де вони грають ролi певних лiтературних персонажiв (iнсценiзування).              

Диференцiацiю я застосовую на рiзних етапах урокiв: i пiд час роботи з пiдручником, i роботи над текстом художнього твору, а особливо, коли iде закрiплення вивченого на уроцi матерiалу. Учнiв кожного класу умовно подiляю на групи i роздатковий матерiал (картки) вiдповiдно диференцiюю за такими рiвнями:

 • найсильнiшi, здiбнi, творчi, обдарованi (на жаль, таких учнiв мало);
 • учнi здатнi сприймати й вiдтворювати матерiал з елементом ускладнення;
 • учнi iз середнiм рiвнем знань, якi часом фрагментарно засвоюють матерiал;
 • учнi, якi дуже повiльно сприймають матерiал, не володiючи логiчним мисленням i не виявляють фiлологiчного чуття (такi картки використовую рiдко).

 

Ефективним способом активiзацii пiзнавальної дiяльностi учнiв вважаю i шкiльне дослiдження (iндивiдуальне i групове), метою якого є розвиток певних умiнь i навичок для вирiшення нестандартних завдань, що зумовленi змiстом твору; навчання самостiйного пошуку з`ясування iстини. У результатi цього учень сам отримує нову iнформацiю. Для органiзацiї дослiдницькоi дiяльностi учнiв я використовую такi прийоми, як iнтригуючий початок уроку, зiставлення твору з його екранiзацiєю. Використовую такi види науково-пошукової дiяльностi i читацькi (спостереження над текстом), художнi (виразне читання), бiографiчнi (збiр та дослiдження невiдомих фактiв з життя письменникiв), краєзнавчi, iсторичнi. Залежно вiд обраного виду дослiдження я обираю i види робiт з урахуванням передбачених програмою умiнь та навичок учнiв (збiр матерiалу для дослiдження, складання плану, повiдомлення, доповiдь, твiр-роздум тощо).Однi види робiт ми виконуємо в класi, iншi – самостiйно в позаурочний час.

 

Технологія досвіду сприяє рішенню наступних проблем:

 • підвищення ефективності уроку, як основної одиниці навчально-виховної діяльності;
 • створення на уроках умов для отримання почуття радості і задоволення від навчання та бажання вчитися;
 • особистісна спрямованість навчання і виховання;
 • активізація навчальної діяльності учнів на уроках;
 • розвиток пізнавальних здібностей учнів.

Практичне  застосування  та  результативність:

          

Найголовнiше результатом своєi роботи вважаю пiдвищення iнтересу до книги, читання, бажання вивчати i розвивати рiдну мову, активнiсть учнiв на уроках, якi їх зацiкавили, рiвень навченостi. Учнi навчилися висловлювати свою думку, ставити запитання, «занурюватися у текст». Збiльшилась кiлькiсть учнiв, якi пiсля вивчення теми бралися за творчi завдання та проекти. Мої учнi мають досягнення у предметних олiмпiадах та конкурсах.

       

Практична цiннiсть досвiду :    впровадженнi форми роботи дозволяють залучати до роботи всiх учнiв, спонукаючи iх до мислення, стимулюють пiзнавальну дiяльнiсть.

Методичний пошук та головна мета в педагогічній практиці педагога – розвиток творчої навчальної активності в процесі вивчення зарубіжної літератури.

Основну увагу  приділяю проблемному навчанню і найкращий результат розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів бачу у діалогічній формі роботи. Завданням навчальної діяльності учнів вбачаю - розвиток умінь вільно мислити в процесі діалогу, розвиваючи власну творчу особистість. З метою реалізації даних педагогічних завдань,  успішно застосовую такі методологічні технології та засоби навчання, як проблематика вивчення навчального матеріалу та пошуково-дослідницька пізнавальна діяльність учнів, методика роботи в динамічних групах , робота з літературознавчим матеріалом, зустріч з різними видами мистецтв ,проектна технологія, інтерактивні  методи навчання. Застосуванням принципу проблемності  активізую самостійну інтелектуальну діяльність учнів. Проблемність не заперечує принципу репродуктивності, проблема, яку розв’язують учні, стає поштовхом для розвитку мислення, реалізації його творчого потенціалу.

Репрезентація досвіду:

 • ЗЗОШ №24,  семiнар;
 • Запорiзька гiмназiя №45 (районний семінар), конкурс «Вчитель року».

Теги: пiзнавальна дiяльнiсть, рiзнорiвневе навчання, взаємодiя учня та вчителя, , самореалізація, самовдосконалення,  пошуково-дослідницька  діяльність, інтерактивні  методи навчання, підвищення ефективності уроку.

 


Джерело: https://yadi.sk/d/2Z6LrhqwnZX6o
Категорія: Українська та російська філологія | Додав: jurand1313 (22.01.2016) | Автор: Євтушенко В.В. E
Переглядів: 864 | Коментарі: 5 | Рейтинг: 1.0/82
Всього коментарів: 5
5 Лільок  
Яка розумничка! Так тримати! Бажаю творчої наснаги і надалі! Робота заслуговує уваги!

4 Nataliia_Kuzmenko  
Цікаво і змістовно!

3 Nataliia_Kuzmenko  
Робота цікава та актуальна.  Відчувається,що Вікторія Валеріївна творчий педагог. Вона йде в ногу з часом та відчуваєпроблеми сучасного  суспільства, які не можуть не впливати на
навчально-виховний процес у школі.
 Дякую за велику працю, яка передувала створеннютакої цікавої роботи.

2 Nensy  
Бажаю УСПІХІВ!!!

1 Nensy  
Шановні колеги! Дякую Вам за змістовну роботу. Ваш досвід заслуговує уваги й може бути використаним у викладанні інших предметів!

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023