Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 05:18

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Використання елементів проектних технологій в процесі навчання дітей іноземної мови
Використання елементів проектних технологій в процесі навчання дітей іноземної мови

Смірнова Тетяна Миколаївна,
вчитель іноземної мови (англійської та німецької), спеціаліст вищої категорії

Запорізький навчально-виховний комплекс № 68 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Рябенко Лариса Іванівна
Адреса: 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 35
Телефон: (0612) 68-79-68, факс (0612) 68-81-07
E-mail: znvk68@i.ua
Адресу сайту: http://znvk68.ucoz.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: 
      У ході проектної діяльності в учнів відбувається формування навичок критичної оцінки отриманої інформації, свідома трансформація даних на рівень категоріальних понять, розвивається креативність мислення, без якої неможливе створення чогось нового та глобального. 
          Метою створення проекту (визначеного як глибоке дослідження теми) має стати не просто пошук правильних відповідей на запитання, поставлені вчителем, а усвідомлення проблеми, з'ясування причин її виникнення і, нарешті, пошук шляхів розв'язання. У процесі створення проекту учень отримує досвід, необхідний для його подальшого розвитку як індивідуальності. Організація навчально-виховного середовища є одночасно інформаційним, різнобічним, комплексним і тематичним, динамічним і варіативним, близьким до дитячого сприймання. Вона сприяє розвиткові пізнавальної активності учнів. Тому впровадження проектної діяльності в навчально-виховний процес є актуальним. 
Проектна робота – одна з найбільш цікавих методик, які може використовувати вчитель. Вона дозволяє: 
* ефективно реалізувати комунікативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови, а саме: вивчення мови через особисту діяльність учня, оволодіння мовою у процесі спілкування; 
* забезпечити активну практику для кожного учня групи з метою формування в учнів необхідних вмінь і навичок мовленнєвої діяльності, а також лінгвістичну компетенцію на рівні , визначеному програмою; 
* знайомити учнів із краєзнавчою тематикою і шукати способи їх включення в активний діалог культур, щоб вони сприймали мову як засіб між культурної взаємодії. 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: 
      Навчальний проект — це спільна навчально-пізнавальна, дослідницька, творча або ігрова діяльність учнів, які мають спільну мету, застосовують однакові засоби і методи діяльності, спрямовані на досягнення спільного реального результату, потрібного для розв’язання  вагомої проблеми. У процесі проектної діяльності учні набувають такі вміння:
•    планувати свою роботу, попередньо передбачаючи можливі результати;
•    використовувати різноманітні джерела інформації;
•    самостійно збирати матеріал;
•    аналізувати і зіставляти факти, аргументувати свою думку;
•    приймати рішення;
•    установлювати соціальні контакти (розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним);
•    створювати «кінцевий продукт» – матеріальні носії проектної діяльності; 
•    представляти створене перед аудиторією, оцінювати себе та інших.

Науково-теоретична база досвіду:
      Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє говорити про високий ступінь розробленості проблеми проектування. Так філософські та педагогічні аспекти проектної технології розглядалися в роботах Дж. Джонса, Дж. Дьюї, У.Х. Кілпатрика, Є. Коллінгса, Л.Є. Левіна та ін. Тема соціально-педагогічного проектування розглядається в працях І.В. Бестужева-Лади, Т.М. Дрідзе, В.В. Кутьєва, М.Х. Хасанова, А.В. Федорова,  Л.Д. Філіпова та ін.
      Проблеми становлення проектної культури, що пов’язані із розвитком загальної культури, та теми педагогічного проектування освітніх технологій, програм, засобів і способів педагогічної діяльності  висвітлюються у працях Г.С. Батищева, М.М. Бахтіна, В.С. Безрукової, В.П. Безпалько,    А.В. Брушлінського, І.В. Бухтіярової Л.С. Виготського, І.Є. Відта,  О.С. Газмана, О.І. Генисаретського, Є.С. Заір-Бека, В.П.Зінченко, М.С. Кагана,  Н.Б. Крилової, А.І. Лебедєва, Н.В. Матяш, В.М.Монахова, І.М. Мурашковської, А.М. Орлова, Є.С. Полат, В.Є. Радіонова, Л.А. Регуш, С.Т. Шацького, В.В. Штейнберга, Н.О. Яковлевої та ін.  
      Маючи давню історію, культура проектування сьогодні входить до  багатьох областей загальноосвітньої практики у вигляді проектних методик навчання.  
      Багаторічні психолого-педагогічні експерименти В.В. Давидова, Д.Б.Ельконіна, А.В.Занкова та інших показали, що учні здатні засвоювати значно складніший матеріал за більш короткий термін, ніж вважалося до останнього часу. Використання ІКТ допомагає учневі водночас розглядати об’єкт у кількох аспектах. Аналіз і синтез, абстракція і узагальнення виступають у наочно-діяльнісному і словесно-логічному плані та їх різноманітних співвідношеннях. Завдяки цій властивості ІКТ дають змогу не тільки стежити за перебігом мислення учня, а й формувати його розумові операції. Досвід ґрунтується на ідеях Концепції Національної Програми інформатизації, де підкреслюється, що «інформатизація освіти спрямовуватиметься на формування та розвиток нтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог. Серед них – індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, можливість враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо. Результатами інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів». 
      
Стисла анотація досвіду: 
      Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які відповідають цілям розвитку особистості та сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Тому школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які  дозволили б: 
- забезпечити високий рівень знань випускників, уміння самостійно набувати і застосовувати їх на практиці;
- розвивати кожного учня як творчу особистість, здатну до практичної роботи;
- залучати кожного учня до активної пізнавальної діяльності;
- формувати навички пізнавальної і дослідницької діяльності, розвивати критичне мислення;
- формувати в учнів цілісну картину світу; 
- спілкуватися з однолітками не тільки своєї школи, міста, але й інших міст та  країн;
- грамотно працювати з інформацією і т.д.
      Сьогодні перед учителем іноземної мови постає нелегке питання: як зробити, щоб урок був цікавим для учнів, щоб розкрив їх творчий потенціал особистості, поставив її в ситуацію самостійного пошуку, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань з інших предметів на практиці. Цього можна досягти лише за умови, якщо вчитель знаходить  такі шляхи найефективнішого досягнення мети навчання прийоми оптимізації навчального процесу, змінивши сам підхід до здобуття знань з англійської мови.      
      Пропрацювавши в школі 32 роки, я дійшла висновку, що нині найефективнішими є саме інтерактивні технології навчання. І, на мою думку, метод проектного навчання іноземної мови, що успішно застосовується як у європейській, так і в американській школах, найкраще відповідає цілям, які стоять перед сучасною школою.
      Об’єктом мого дослідження та вивчення стала  проектна діяльність, а предметом – використання проектів для формування ключових компетенцій школярів. Бо тільки тоді можна досягти бажаного результату, коли вчитель чітко уявляє, які кроки треба зробити для його реалізації.   

Результативність впровадження досвіду: 
- спостерігається зростання рівня готовності учасників навчально–виховного процесу для роботи з проектними технологіями; 
- підвищився рівень професійної підготовки педагогів; 
- зросла зацікавленості учнів, батьків, педагогів у впровадженні проектних технологій; 
- підвищився рівень результативності навчання учнів. 

Репрезентація досвіду:
досвід було презентовано на педагогічній раді закладу, на засіданні методичної ради та на загальношкільному семінарі для педагогічних працівників.

Посилання на матеріал http://znvk68.ucoz.ua/index/dosvid_vchitelja_inozemnoji_movi_smirnovoji_tetjani_mikolajivni/0-68#

Категорія: Іноземні мови | Додав: shevchenko (22.01.2016)
Переглядів: 1446 | Коментарі: 2 | Теги: Шевченківський район | Рейтинг: 1.0/512
Всього коментарів: 2
2 vladimircom29010  
Отличный учитель. Объясняет все интересно и понятно!

1 alexandr_zp  
Дуже змістовно. Мені подобається.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023