Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 18:58

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Навчання різним видам читання на уроках англійської мови як засіб формування інформаційної компетентності учнів

 Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: «Навчання різним видам читання на уроках англійської мови як засіб формування інформаційної компетентності учнів»

Інформація про автора досвіду:                   

Касьянова Наталя Юріївна, вчитель англійської мови вищої категорії, звання «cтарший учитель»

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна. Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А; e-mail: litsey99@ukr.net. Адреса сайту http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

         У практиці викладання англійської мови у школі система навчання різним видам читання потребує особливої уваги. Без високої культури читання, наголошував  В.О. Сухомлинський, немає ні школи, ні справжньої праці.     

         Читання –  це один із найважливіших засобів формування особистості, найважливіша умова формування її інтелектуальних здібностей. З одного боку, читання є предметом навчання, а з іншого, його засобом.

         Перед сучасною школою стоїть дуже важливе завдання щодо формування інформаційної компетентності учнів. Треба розвивати в учнів вміння жити в інформаційному просторі, вміння працювати з навчальною інформацією.

        Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш поширеним способом іншомовної комунікації, яким учні мають оволодіти згідно з вимогами навчальної програми з іноземних мов. Поряд з традиційними видами роботи – прочитати текст та дати відповіді на запитання – учителю слід шукати й застосовувати нові форми та методи роботи з текстами, які  сприятимуть розвитку пізнавальної активності учнів та їх умінню орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.  Розвиваючи навички різних видів читання на уроках іноземної мови, ми розвиваємо інформаційну компетентність учнів, формуємо міжпредметні вміння та навички, вчимо застосовувати їх в різних сферах їхньої діяльності.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

         Сучасна школа покликана не просто дати дитині суму знань, умінь і навичок, але і зробити його компетентним, спроможнім самостійно отримувати знання й ефективно їх використовувати в різних життєвих ситуаціях. Згідно з вимогами Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, ми повинні розвивати інформаційну компетентність учнів, що передбачає  уміння школярів жити в сучасному інформаційному просторі, знаходити якомога більше точок дотику навчального предмета й зовнішніх інформаційних потоків, а також уміння працювати з навчальною інформацією, критично її сприймати та знаходити інформацію з різних джерел.

         Уміння працювати з навчальною інформацією включає в себе:
вміння виділяти в тексті головне, розбивати тест на частини, знаходити в підручнику необхідну інформацію, переконструювати текст (скоротити, змінити, доповнити), зробити узагальнення по декількох параграфам, главам, скорочувати об'ємний текст до декількох слів, не спотворюючи сенсу тексту.
Формування інформаційної компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, може здійснюватися і на уроках англійської мови під час навчання читанню.

         Працюючи з підручниками, ми часто стикаємось з обмеженим набором методів роботи з текстами, і це не дає змогу повною мірою розвивати читацькі здібності учнів. Крім того, гарно сформовані навички зрілого читання є необхідною умовою для успішного складання зовнішнього незалежного тестування. Актуальність мого проблемного завдання  визначається необхідністю визначити найдоцільніші методи та прийоми роботи з текстами на уроках англійської мови як засобу формування інформаційної компетенції учнів.

Науково-теоретична база досвіду

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)» та нові Державні стандарти загальної середньої освіти, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 Додаток №3.

         У своїй роботі  спираюсь на досвід таких вчених, як: Бім І. Л., Гез. Н. І., Зимня І.О. А., Ілічкіна  Є. В., Коряковцева Н. Ф., Нікітенко З.Н. Виготський Л.С.,  Соловова Є.М., Фоломкіна С.К., Рогова Г.В Цвєткова З.М., Цетлін В.С., Гурвич П.Б.

Вид досвіду за характером новизни – модифікаційний. Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів навчання читанню на уроках англійської мови  дозволяє автору сформувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на розвиток навичок зрілого читання, які є однією із складових формування інформаційної компетенції учнів.

Новизною досвіду є комплексний характер методологічної основи досвіду (проблемно-цільовий, системний, компетентісно спрямований за характером новизни). Ефективне поєднання як інноваційних, так і традиційних методів і прийомів роботи з текстами активізує розумову діяльність учнів, забезпечує більш свідоме ставлення до навчання. Але набуття  навичок зрілого читання можливе тільки за умови систематичної роботи з навчання різним видам читання.

Стисла анотація досвіду:

Процес читання й результат його – отримання інформації – мають величезне значення для комунікативно-суспільної діяльності людей, які повинні швидко орієнтуватися у величезному інформаційному просторі сучасного суспільства. Ця форма усного й писемного спілкування забезпечує передачу досвіду, накопиченого людством у різних сферах життя, розвиває інтелект, загострює почуття та сприяє розвитку інформаційної компетенції сучасної людини.

        Розвинені навички зрілого читання дозволяють людині ефективно орієнтуватися в зростаючих інформаційних потоках, а також вибудовувати автономну освітню траєкторію з урахуванням своїх індивідуальних потреб і зростаючих можливостей сучасної системи безперервної освіти.

         У своїй роботи я намагаюсь показати, як через навчання різним видам читання та застосування найбільш ефективних методів та прийомів роботи з текстами на уроках англійської мови можна формувати інформаційну компетенцію учнів, їх спроможність переносити навички зрілого читача в інші сфери життя для досягнення життєвого успіху.

          За ступенем проникнення в зміст тексту і залежно від комунікативних потреб виділяють наступні види читання: вивчаюче, оглядове, пошукове, ознайомлювальне.

          На своїх уроках я працюю над розвитком цих видів читання, застосовуючи різні методи, які, на мою думку, найбільш сприяють розвитку читацьких здібностей учнів і формують їх інформаційну компетенцію.

Найбільш доцільними   прийоми роботи з текстами я вважаю: множинний вибір, поділ на категорії, відновлення пропусків, називання, відповідності, заповнення пропусків, поділ тексту на  параграфи, відновлення послідовності, правильні/ неправильні твердження, складання плану, відповіді на запитання, вправа на доповнення.

 Аналіз досвіду підтвердив, що доцільне застосування найбільш ефективних методів і прийомів роботи з текстами під час навчання різним видам читанню сприяє формуванню  інформаційної компетенції учнів.

 Результативність досвіду.                                                                            

Описаний досвід підтверджує ефективність таких результатів:

1.Навчання технології читання сприяє формуванню інформаційної компетентності учнів.

2. Діти опановують стратегією виконання завдань до текстів, що допомогає їм при складанні випускних іспитів, ЗНО.

3.  Учні демонструють високий рівень вміння отримувати інформацію з текстів з різним ступенем проникнення у зміст прочитаного і з успіхом використовують цю інформацію для вирішення різних комунікативних завдань.

4.  Учні здобувають навички «зрілого читання» і переносять його в інші сфери своє  життєдіяльності.

5. Діти показують стабільно високі результати під час контролю читання.
6. Оволодіння навичками ефективного читання іноземною мовою створює умови для розвитку критичного мислення, формує якості розвиненої життєвокомпетентнісної й соціально адаптованої людини.

7.  Вміло організована робота з навчання читанню сприяє підвищенню мотивації учнів на уроках англійської мови.

     Репрезентація досвіду:

         Практична значущість досвіду полягає в тому, що  його висновки створюють передумови для успішного формування інформаційної компетенції учнів ліцею №99 засобами навчання різним видам читання на уроках іноземної мови.

         З метою підвищення якості освіти набутки досвіду аналізувалися на різноманітних методичних заходах: семінарах-практикумах, майстер-класах, засіданнях творчих груп різного рівня, зокрема, виступ на засіданні творчої групи «Акмеологія» за темою: «Використання інтерактивних технологій як засобу підвищення мотивації учнів»; засіданні ПМК за темою:  «Прийоми інтерактивного читання на уроках англійської мови»; виступ на районному засіданні учителів англійської мови за темою: «Формування  загальнонавчальних умінь та навичок під час навчання читанню на уроках англійської мови»;

         Досвід  репрезентовано у вигляді друкованих робіт: «Учительський журнал on-line»,  видавнича група «Основа», публікація «Конспект уроку за темою “Sports” за підручником “Family and Friends 4”,  сертифікат №01094403 від 07.11.2015 (урок демонструє різні прийоми роботи з текстом для розвитку навичок читання); «Учительський журнал on-line», публікація «Система уроків з розвитку навичок читання за темою “Daily Life”, сертифікат № 01094564 від 30.11.2015.Джерело: https://drive.google.com/file/d/0B4i2MRbEwB0hbGNvV0RnSlhvNU0/view
Категорія: Іноземні мови | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Касьянова Наталя Юріївна E W
Переглядів: 2242 | Коментарі: 38 | Теги: оглядове читання, види читання, пошукове читання, вивчаюче читання, ознайомлювальне читання, інформаційна компетенція, текстова основа | Рейтинг: 1.0/712
Всього коментарів: 371 2 3 4 »
37 yavalusha2  
актуально и интересно

36 yakimenko-lyubov  
Спасибо, молодежь! Есть отличные идеи.

35 tanyakomp  
Цікаво, актуально.

34 natalipogorelova70  
Актуально і цікаво!

33 tanyakomp  
Робота цікава.

32 svkosinskiy  
Актуальная и интересная тема, пригодится в работе.

31 Kesunia  
Relevant and important in the subject

Робота вдало формує міжпредметні вміння

29 Elen_78  
Навчання читанню іноземною мовою - завжди актуальна тема. Дякую.

28 doxtor13  
Спасибо! Очень интересный материал! Возьму на вооружение! smile

1-10 11-20 21-30 31-37
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023