Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 20:15

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Інтерактивне навчання як засіб розвитку креативності та обдарованості учнів на уроках англійської мови

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки:  «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: «Інтерактивне навчання як засіб розвитку креативності та обдарованості учнів на уроках англійської мови» (Розміщено за посиланням: http://englishlove.jimdo.com/методическая-копилка/научная-методическая-работа/)

Інформація про авторів досвіду: Діордієва Надія Миколаївна, вчитель англійської мови, спеціаліст стаж роботи – 5 років, власний сайт http://englishlove. jimdo. com/

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна.  Адреса: 69114, м.  Запоріжжя, вул.  Гудименка, 13-А,e-mail: litsey99@ukr. net.  Адреса сайтуhttp://litsey-99. at. ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: Дослідження проблеми даної розробки ґрунтується на припущенні, що розкриття творчого потенціалу, обдарованості учнів, підвищення якості навчання англійської мови та формування життєвокомпетентнісної особистості буде ефективним за умов використання різноманітних інноваційних та інтерактивних форм, методів, прийомів навчання. Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму.  Творча здібність – це здатність пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового й здатність глибокого усвідомлення свого досвіду.  Творча діяльність створює умови для самореалізації, що, у свою чергу, веде до особистісного зростання.   Реалізація цієї ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання.  

         Отже, створення системи роботи на основі широкого та  доцільного використання оптимальних інтерактивних прийомів на різних етапах уроку сприятиме формуванню мовних навичок на високому рівні та розвитку  креативної особистості,  здатної до творчої, дослідницької та пошукової  діяльності.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання іноземних мов.  Володіння навичками іншомовної компетенції стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, що об'єднує держави й народи.  Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземних мов. Мета інноваційної діяльності ЗБЛ № 99 полягає у створенні позитивного освітньо-виховного простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу й виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.

Стосовно навчання іноземної мови, ми ставимо за мету формування особистості, яка вільно володіє мовними навичками в усіх видах мовленнєвої діяльності, швидко орієнтується у зростаючому  інформаційному потоці, здатна креативно підходити до самонавчання і самовдосконалення.

         Якнайактивніше сприяють цьому інтерактивні методи навчання, що активно розробляються останнім часом.  Враховуючи актуальність означеної проблеми, метою даної роботи є дослідження ефективності використання інтерактивних методів навчання під час вивчення англійської мови та створення системи оптимальних інтерактивних прийомів з метою розкриття творчих здібностей та обдарованості учнів.

Науково-теоретична база досвіду. Теоретичні засади застосування сучасних педагогічних технологій, в тому числі інтерактивних, у навчальному процесі розкрито у працях І. М. Богданової, Е. А. Михайлової, В. І. Матірко, В. В. Полякової, Ю. А. Ткаченко, О. І. Сидоренко, Я. Є. Омельченко.  Активні групові методи навчання інтенсивно розробляли такі вчені-психологи, як О. І. Пометун та Л. В. Пироженко, Л. К. Асімова, Н. Н. Богомолова, Ю. Н. Ємельянов, Д. Н. Кавтрадзе, А. М. Смолкін та ін.  Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені на початку 90-х років –Арнольд Р., Шелтен A., Стус Ф.  

Стисла анотація досвіду: Сьогодні школа має справу з індивідуальністю, самобутністю особистості, тому індивідуальність мусить виступити керівним методологічним положенням у вихованні й навчанні. У центрі уваги сучасного педагога, діяльність якого спрямована на формування життєвокомпетентісної особистості, повинні бути такі інноваційні методи, прийоми та технології, які сприяють розвитку творчих здібностей учня, вихованню інтелектуально вільної особистості з високодуховною позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху і освіти. Якнайактивніше сприяє цьому інтерактивне навчання, що вирішує одночасно декілька завдань:

 • розвиває комунікативні навички та вміння, допомагає встановити емоційні контакти між учнями, формувати характер;
 • виконує інформаційну функцію, забезпечує учнів необхідною інформацією;
 • розвиває загальні навчальні навички та вміння (аналіз, синтез, постановка мети і т. п. ), логічне та критичне мислення;
 • розвиває креативність учнів, здатність до творчого розв’язання поставлених завдань;
 • забезпечує вирішення виховних задач, оскільки привчає працювати в команді, розвивати світогляд, виявляти й реалізувати індивідуальні можливості;
 • виконує здоров’язбережувальну функцію за рахунок оптимізації навчального процесу, релаксації, зміни видів діяльності.

     У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин та відповідної інформації, оцінювати альтернативні думки, приймати обмірковані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми.  Для цього на заняттях організовується індивідуальна, парна та групова робота, застосовуються дослідницькі проекти, рольові гри, проводиться робота з документами та різними джерелами інформації, використовуються різні види творчих робіт.  

У даному досвіді наведено загальну класифікацію інтерактивних методів, що сприяють розвитку креативності, розкриттю обдарованості учнів на різних етапах вивченні теми, а саме:

 •  творчі завдання;
 • робота в групах;
 •  навчальні ігри (рольові, ділові, виховні);
 • «енерджайзери»;
 • обговорення та вирішення проблем (проектний метод, дискусія, дослідження);
 • вивчення та закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, проблемна лекція, учень в ролі вчителя, робота з наочними посібниками, практичне заняття);
 • соціальні проекти (змагання, спектаклі, вистави, виставки);
 • використання суспільних ресурсів (запрошення експертів, екскурсії).

Основні види діяльності учасників інтерактивного навчання

Діяльність вчителя

1. Використовує діалогічні методи.  

2. Організовує дискусії.  

3.Спонукає висловлювати і аргументувати власну думку.  

4.Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них.

5. Пропонує письмові роботи (твір, розповідь, лист).

6. Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

 

Діяльність учнів

1. Визначають мету та формулюють завдання навчальної діяльності. Висловлюють і аргументують власну думку.  

2.  Формулюють доповіді, пишуть твори, листи.

3. Проводять захист  проектів, роблять презентації.  

4. Ставлять запитання до учнів та вчителя.  

5. Відповідають на запитання учнів чи вчителя.  

6. Вміють визначити свої помилки.

Використання інтерактивних технологій на різних етапах уроку англійської мови

Етапи уроку

Мета

Інтерактивні технології

I.  Початок уроку

1.   Мотивація

 

 

 

 

2. Оголошення теми та мети

 Визначення навчальної проблеми та стимулювання інтересу до її вирішення

 

 

Створити умови для усвідомлення учнями актуальності та особистісної значущості діяльності на уроці

 • “Мозковий штурм”;
 • “Мікрофон”;
 • «Незакінчене речення»;
 • «Асоціативна карта»;
 • За допомогою проблемних питань чи малюнків визначення теми уроку;
 • обговорення з учнями плану уроку.

II.  Основна частина

1. Подання  навчального матеріалу

 

 

 

 

 

 

2. Закріплення навчального матеріалу

Створити умови для усвідомлення учнями зв’язку між вивченим та новим матеріалом

 

 

 

 

 

 

Створити умови для формування  в учнів вміння застосувати навчальний матеріал на практиці

 • робота з  підручником та робочим зошитом;
 • робота зі словниками, журналами, художньою літературою;
 • вивчення лексичних і граматичних одиниць;
 • використання наочності (таблиць, ілюстрацій, плакатів, карт, презентацій);
 • “Коло ідей”;
 • “Крісло автора”;
 • «Ажурна пилка»;
 • «Займи позицію»;
 • «Ситуативне моделювання»;
 • метод «Прес»;
 • «Два – чотири – усі разом»;
 • «Акваріум»;
 • «Навчаючи – вчуся»;
 • «Дискусія»;
 • навчальна гра;
 • робота в парах та малих групах;
 • проведення рольових ігор;
 • ведення діалогу, бесіди, диспуту

III.  Заключна частина

1. Рефлексія результатів

 

 

2. Підведення підсумків

Створити умови для усвідомлення отриманих результатів

 

Створити умови для

узагальнення отриманих знань

 • написання творчих робіт;
 • захист проектних робіт (парних та групових);
 • “М’яч мудрості”;
 • “Соняшник”;
 • “Відкритий мікрофон”;
 • аналіз своїх досягнень;
 • пошук причин  труднощів
         

Вид проекту за інноваційним потенціалом – модифікаційний.  Використання та створення системи оптимальних форм, методів і прийомів різноманітних інтерактивних технологій сприяє розвитку  комунікативних компетенцій, реалізації творчого потенціалу учнів, створенню комфортних умов навчання та ситуації успіху, що робить продуктивним процес навчання англійської мови.

Результативність впровадження досвіду: Впровадження та використання оптимальної системі інтерактивних прийомів у навчанні англійської мови забезпечує:

 • покращення якості навчання (процесу, ресурсів, навчальних досягнень);
 • підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови;
 • створення ситуації успіху;
 • ефективне формування мовленнєвих навичок;
 • оптимізацію навчального процесу;
 • розкриття творчих здібностей, креативності та обдарованості учнів.

Репрезентація досвіду: Досвід  було презентовано на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів іноземної мови, у роботі творчих груп «Ортобіотика», «Акмеологія» у процесі реалізації завдань дослідницько-експериментальної  роботи; під час участі у «Молодіжному  форумі демократії та прав людини в школі», 23-27 вересня 2013 р.  Практичні розробки за темою було опубліковано на сайті «Учительський журнал он-лайн», сертифікати № 01094176 від 18. 10. 2015 р.  та № 0109437 від 28. 10. 2015 р., на власному сайті «Люби англійську мову» (http://englishlove. jimdo. com) на платформі Jimdo. com.  Матеріали також презентовано на районному конкурсі «Учитель року – 2016», номінація «Англійська мова».

Теги: особистісно орієнтоване навчання, інтерактивні технології, інноваційні технології, проектна методика навчання, навчальні ігри, робота в групах, комунікативний підхід, мовленнєві навички, критичне мислення, творча робота, креативність, оптимізація навчального процесу.

Посилання на матеріали: http://englishlove.jimdo.com/методическая-копилка/научная-методическая-работа/)Джерело: http://englishlove.jimdo.com
Категорія: Іноземні мови | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Діордієва Надія Миколаївна E W
Переглядів: 1622 | Коментарі: 39 | Теги: інноваційні технології, інтерактивні технології, проектна методика навчання, робота в групах, навчальні ігри, особистісно орієнтоване навчання | Рейтинг: 1.0/193
Всього коментарів: 381 2 3 4 »
38 yavalusha2  
интересная работа

37 yakimenko-lyubov  
Так держать,молодежь! Очень интересно!

36 tanyakomp  
Интерактивное обучение - это всегда увлекательно!

35 dr000n  
Отличная тема!

34 Mila  
У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин та відповідної інформації, оцінювати альтернативні думки, приймати обмірковані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. hands

33 natalipogorelova70  
Блискуча робота! Молодець!

32 juliasunzp  
Спасибо! Многое пригодится на своих уроках.

31 tanyakomp  
Молодец, Надюша, очень интересная работа.

30 Сашенька  
Молодец, Надежда!) Так держать!) Такой творчески одарённый человек - заслуживает высокой оценки и как учитель-исследователь!)
Верю в Ваши победы - и в этом, и в других конкурсах... и не только в конкурсах!)

29 svkosinskiy  
Актуальная тема. Интересная работа.

1-10 11-20 21-30 31-38
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023