Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 18:54

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Іноземні мови

Дидактичні ігри як засіб формування комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентісна освіта: специфіка навчальних предметів»

 Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: «Дидактичні ігри як засіб формування комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови»

Автор досвіду: Пожидаєва Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії, стаж роботи – 16 років, власний сайт http://deg.at.ua/.

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна. Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13А; e-mail: litsey99@ukr.net. Адреса сайту http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: Основним видом діяльності молодших школярів є гра, тому засвоєння матеріалу в ігровій формі є найбільш природним. У свою чергу, дидактична гра створює сприятливі умови для розвитку комунікативної компетенції.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Розвиток педагогічної науки призводить до пошуку нових методів і технологій навчання. В останні десятиріччя в навчанні мовленнєвої діяльності з’явилася тенденція, яку визнали перспективною, — посилення комунікативної спрямованості навчального процесу. Предмет «іноземна мова», в силу своє специфіки, має більше можливостей, ніж інші предмети шкільного циклу. Актуальність роботи над даною темою зумовлена соціальним замовленням суспільства на володіння іноземною мовою як засобом безпосереднього живого спілкування в процесі навчання, що має забезпечити успішну адаптацію особистості в сучасному світі. Першочерговим завданням для вчителів іноземної мови, що викладають у початкових класах, є виявлення мотивованих та обдарованих дітей та подальший розвиток їх здібностей, формування позитивного освітнього простору, що забезпечить розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості з громадянською позицією, яка готова до компетентного вибору життєвого шляху. Найкраще це робити через гру, як метод навчання, метою якої є забезпечення всебічного й глибокого аналізу тієї чи іншої проблеми та знаходження способів її вирішення через комунікацію.

Науково-теоретичною базою досвіду є Державний стандарт базової і повної середньої освіти та ряд нормативних документів: Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований підхід до освіти; теорії діяльнісного та особистісно спрямованого підходів до навчання.

В роботі використано теорію комунікативної лінгвістики й психології, які відображені в роботах з психології та методики навчання іноземних мов таких вчених, як І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв, Ю.І. Пассов, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатілов та інших. Проблемами використання ігрових прийомів з метою формування комунікативної компетенції займались: І.Л. Бім, С.Ф. Занько, М.В. Кларін, Ю.І. Пассов, Є.С. Полат, Г.К. Селєвко, В.М. Філатов та інші.

Вид досвіду за інноваційним потенціалом – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, форм, методів і прийомів різноманітних інтерактивних технологій, зокрема дидактичної гри, сприяє розвитку  комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови.

Стисла анотація досвіду: Проблема взаємозв’язку мовної освіти й мовленнєвого розвитку учнів визначила нові змістовні напрямки навчання мови: комунікативний та лінгвістичний. Виникла необхідність удосконалити методичні прийоми та урізноманітнити форми роботи, надаючи нового спрямування вивченню мови, у процесі якого розвиваються творчі здібності школярів. Серед змістовних напрямків пріоритет надається комунікативному.

Керуючись принципами особистісно-орієнтованого навчання, необхідно забезпечити емоційний комфорт учнів на уроці, що сприяє успішній реалізації завдань формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів. Комунікативно-мовленнєві вміння необхідні для ефективного здійснення мовленнєвої діяльності в умовах міжособистісної взаємодії.

Гра є дуже сильним емоційним подразником, який, з одного боку, знімає психологічні бар’єри, що заважають іншомовному спілкуванню, підвищує ініціативність й активність учнів, а з іншого боку, стимулює позитивні емоції, позитивно впливає на кору головного мозку, сприяє появі, за рахунок задоволення й радості від процесу гри, стійкого інтересу та любові маленьких учнів до іноземної мови, що і є найважливішим завданням початкової ланки навчання. Навчальні ігри за рахунок багаторазового сприйняття й відтворення матеріалу забезпечують як міцне запам’ятовування лексичних одиниць і граматичних структур, так і їх мотивоване перенесення й вживання в нових ігрових ситуаціях.

Ігрова діяльність в навчальному процесі використовується як:

 • самостійна технологія для освоєння поняття, теми і навіть розділу навчального предмета;
 • елемент (іноді досить істотний) більш великої технології;
 • урок (заняття) або його частина (введення, пояснення, закріплення, вправа, контроль);
 • технологія позакласної роботи.

З усього розмаїття розкриття поняття гри педагогами, психологами різних наукових шкіл можна виділити ряд загальних положень:

1. Гра виступає самостійним видом розвиваючої діяльності дітей різного віку.

2. Гра для дітей є вільною формою діяльності, у якій усвідомлюється, вивчається навколишній світ, відкривається широкий простір для власної творчості, активності самопізнання, самовираження.

3. Гра – перша сходинка діяльності дитини, споконвічна школа її поведінки, нормативна й рівноправна діяльність молодших школярів, підлітків, юнацтва.

4. Гра є практикою розвитку. Діти грають, тому що розвиваються, і розвиваються тому, що грають.

5. Гра – воля саморозкриття, саморозвитку з опорою на підсвідомість, розум і творчість.

6. Гра – головна сфера спілкування дітей; у них зважуються проблеми міжособистісних відносин, здобувається досвід взаємин людей.

Використання ігор на початковому етапі вивчення іноземної мови є дуже важливим тому, що саме на цьому етапі закладаються основи комунікативної компетенції. Від того, як учень засвоїть матеріал на початковому етапі, залежить успішність оволодіння іноземною мовою на подальших етапах.

Сутність досвіду

Мною було проаналізовано педагогічні дослідження з питання комунікативного методу навчання іноземній мові; з’ясовано принципи комунікативного підходу до навчання іноземної мови в початкових класах; розглянуто і узагальнено класифікацію навчальних ігор; розроблено комплекс методичного забезпечення; оцінено ефективність запропонованих матеріалів на практиці.

Практична значущість: Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання запропонованого комплексу сприяє ефективному оволодінню лексико-граматичними навичками та вільному використанню отриманих знань та вмінь у комунікативних ситуаціях. У процесі експериментальної перевірки було доведено, що використання запропонованих матеріалів дає такі результати:

 • створює позитивний освітньо-виховний простір уроку англійської мови;
 • задовольняє вікову потребу дітей у грі;
 • створює оптимальні умови з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів;
 • враховує індивідуальні особливості та потреби дітей;
 • підвищує мотивацію до навчання та зростання пізнавальної активності;
 • розвиває творчі здібності учня;
 • сприяє психологічному розвантаженню учнів на уроці;
 • створює передумови для мовленнєвого спілкування;
 • забезпечує природну необхідність у багаторазовому повторенні мовного матеріалу;
 • розвиває логічне мислення та почуття мови;
 • тренує учнів у виборі ситуативного мовленнєвого варіанту;
 • інтенсифікує навчання;
 • звільняє від психологічних комплексів спілкування рівня «учень→вчитель», дає можливість стати учню суб’єктом навчального процесу.

Результативність впровадження досвіду: Проведене дослідження дозволяє зробити висновки, що застосування ігрової діяльності під час вивчення іноземної мови забезпечило:

 • стійку мотивацію до вивчення англійської мови;
 • підвищення самооцінки учнів;
 • психологічне розвантаження учнів на уроці;
 • поліпшення процесу засвоєння лексичних одиниць;
 • ефективне вживання необхідних граматичних структур;
 • підвищення результативності навчання.

Репрезентація досвіду: Теоретичні основи та практичні поради щодо використання ігрових технологій було презентовано та обговорено на засіданнях шкільної предметно-методичної кафедри вчителів іноземних мов у 2015 році. Навчально-методичні матеріали та рекомендації щодо впровадження досвіду розміщено на сайті http://deg.at.ua/. Матеріали опубліковано в «Учительському журналі он-лайн», сертифікат  № 01094411, № 01094485 від 17.11.2015р., 27.11.2015р.; презентовано на районному конкурсі «Учитель року – 2016», номінація «Англійська мова».

Посилання на матеріал: Опис досвіду роботиДжерело: http://deg.at.ua/index/tema/0-5
Категорія: Іноземні мови | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Пожидаєва Олена Геннадієвна E W
Переглядів: 4209 | Коментарі: 32 | Теги: ігрові технології, рольова гра, початкова школа, дидактичні ігри, комунікативна компетенція, мовленнєва діяльність, англійська мова | Рейтинг: 1.0/373
Всього коментарів: 311 2 3 4 »
31 markovskayahelen  
Интересно и актуально.

30 yavalusha2  
актуально

29 tanyakomp  
Цікаво, мені подобається.

28 black-pantera4755  
Актуально, интересно. xmas

27 tanyakomp  
Мені подобається, перспективно.

26 svkosinskiy  
Интересная тема, многое пригодится в работе!

Глибоко розкрито поняття гри.

24 Kesunia  
Well, interesting, actually

23 doxtor13  
smile Интересная работа, очень многое пригодится в работе! Спасибо! Успехов!

22 skotc2011  
Мені подобається!

1-10 11-20 21-30 31-31
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023