Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 18:32

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Інформатика

Створення ефективного сучасного банку предметних знань з інформатики на основі технології веб 2.0

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Створенняння ефективного сучасного банку предметних знань з інформатики на основі технології веб 2.0

Номінація (секція) Виставки:  «Компетентнісна освіта: інтерактивне середовище», секція «Інформатика»

 

Інформація про авторів досвіду: Овсяник Світлана Георгіївна, учитель інформатики, категорія вища, учитель методист Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А

тел./факс: (061)224-93-09,

e-mail: zbl99@mail.ru.

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

 

Тема досвіду:  Створення ефективного сучасного банку предметних знань з інформатики на основі технології веб 2.0

Провідна педагогічна ідея досвіду: Створення на уроках інформатики умов для розкриття потенційних можливостей інтелектуально розвиненої особистості з громадянською позицією, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Сучасні технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, розуміння й глибину засвоєння величезних масивів знань. Реалізувати індивідуальній підхід для кожного учні, враховуючи його потреби та темп засвоєння інформації.

За допомогою веб-ресурсів учитель систематизує матеріал, доповнює своїми наробками, створює інтерактивні вправи, формує бібліотеку презентацій та практичних завдань. За допомогою таких порталів учень сам може створити для себе потрібну навчальну траєкторію, для оволодіння тією чи іншою темою, враховуючи свої потреби та часові проміжки.

Такий підхід дає змогу кожному учневі навчитися приймати самостійні й осмислені рішення, працювати з інформацією.

За допомогою веб-ресурсу зникає проблема засвоєння матеріалу, якщо учень хворіє. Новий поштовх отримує необхідність збереження навчальних матеріалів, обміну з колегами, презентації перспективного педагогічного досвіду на різних рівнях.

Нові можливості, які відкриваються перед навчанням, пов’язані з розвитком нових дидактичних інструментів он-лайн, участь в професійних соціальних мережах та групах. Використання інтерактивних мережевих документів.

За допомогою сучасних веб-ресурсів та сервісів веб 2.0 можливо створити розвинутий інформаційного освітньо-виховний простір.

              Подальший інформаційних технологій та широке впровадження їх у навчальний процес зумовлюють такі завдання:

- створення єдиного розвинутого інформаційного простору;

- розвиток дистанційної освіти;

- реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства;

- підготовка учнів до самостійної пізнавальної діяльності засобами інформаційних технологій;

- забезпечення навчального процесу в школі сучасними програмними засобами;
- освоєння програмних продуктів професійно-функціонального призначення;

- підвищення якості та ефективності процесу навчання за рахунок реалізації можливостей інформаційних технологій;

- можливість реалізації інтенсивних форм і методів навчання;
- підвищення мотивації навчання за рахунок застосування сучасних засобів обробки аудіовізуальної інформації;

- формування вмінь реалізовувати різноманітні форми самостійної діяльності під час  обробки інформації;

- розвиток особистості учня, підготовка до самостійної продуктивної діяльності в умовах інформаційного суспільства через розвиток таких  інформаційних компетенцій:
- реалізація індивідуального подходу до навчання на новому рівні.

Практична значущість досвіду:

         Широке впровадження технологій веб 2.0 в освітньо-виховной процес надає можливість створення інтерактивного навчального простору, який дозволяє ефективно розв’язувати наступні задачі:

1. Створення оптимальних умов для оволодіння та впровадження в освітній процес інформаційних технологій, поштовх учня до  для розкриття потенційних можливостей інтелектуально розвиненої особистості з громадянською позицією, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху.

2. Створення інформаційного банку методичних та дидактичних матеріалів до урочних та позаурочних занять.
3. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в освітньому процесі та формування інформаційної культури.
4. Оптимізація умов для підготовки учня та учителя до уроку із застосуванням інформаційних ресурсів і технологій.
5. Оптимізація взаємодії освітнього простору  із світовим інформаційним середовищем.
6. Застосування мережевих технологій для покращення роботи з обдарованими дітьми.
7. Використання освітніх Інтернет - ресурсів у навчально-виховному процесі.
8. Впровадження дистанційної освіти в навчально-виховний процес і створення електронних ресурсів.

 

Нормативна база досвіду:

 

Лист Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.

Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових навчальних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році».

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Державний стандарт базової і середньої освіти, затверджений постановою кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392.

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки».

Наказ Президента від 30.09.2012 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Наказ МОН України від 01.10.2012 № 1695/22007 «Положення про електронні освітні ресурси».

Концепція впровадження медіа - освіти в Україні. Схвалено постановою президії Національної академії педагогічних наук України 20.05.2010 р, протокол № 1-7/6-150.

В сучасний період в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні відповідати сучасним технічним можливостям, і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп'ютерні технології покликані стати не додатковим «довантаженням» в навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність.

Інформатизація освіти виступає як складова загальної тенденції глобалізації світових процесів розвитку, як визначальний інформаційний і комунікаційний базис гармонійного розвитку особистості та соціально-економічних систем суспільства. Вона суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, призводить до змін у діяльності учнів і вчителів. Підготувати людину до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному   суспільстві  -  одне   з   головних   завдань   сучасного   етапу модернізації національної системи освіти. Розв'язання цього питання неможливе без формування інформаційної культури учнів, модернізації змісту і технологій навчання, які б відповідали сучасним освітнім пріоритетам, диференціації навчально-виховного процесу для найбільш повного розвитку схильностей і здібностей особистості, задоволення її запитів і потреб, розкриття її творчого потенціалу.

 Стисла анотація досвіду: адреса сайту: http://ovsianik.wix.com/teachersaitovsianik

Вид досвіду за характером новизни – комплексний. Використовує та раціоналізує відомі педагогічні ідеї, технології, форми і методи викладання інформатики, їх інтеграція  в мережевий навчальний простір, дозволяє створювати на уроках інформатики умови для розкриття потенційних можливостей інтелектуально розвиненої особистості з громадянською позицією, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху. Новизною досвіду є комплексний характер методологічної основи досвіду (проблемно-цільовий, системний, компетентісно спрямований за характером новизни). Змістовна частина дидактичних метеріалів має національно-патріотичне спрямування щодо реалізації патріотичного виховання учнів. Матеріали до уроків мають комплексний характер та реалізовані в авторських розробках тематичного планування презентаціях, практичних завданнях, тестах.

 

Результативність впровадження досвіду: Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання веб-ресурсів на уроках інформатики  створює умови для реалізації можливостей інтелектуально розвиненого учня ліцею №99, що готовий до свідомого досягнення життєвого успіху. Створений банк методичних та дидактичних матеріалів щодо викладання інформатики, спецкурсів та позакласної роботи з предмету.  

Репрезентація досвіду: публікація в Інтернеті,  презентація сайту на шкільній предметній комісії ЗБЛ № 99 та районному методичному об’єднанні учителів інформатики Хортицькому районі, участь в конкурсі Обласний фестиваль-огляд освітніх веб-ресурсів області, 2015Джерело: http://ovsianik.wix.com/teachersaitovsianik
Категорія: Інформатика | Додав: ovsianik (13.01.2016) | Автор: Овсяник Світлана Георгіївна E W
Переглядів: 1684 | Коментарі: 38 | Теги: веб-ресурси, мережеві технології, дидактичні матеріали, інформаційна культура, засоби навчання, дистанційна освіта | Рейтинг: 1.0/217
Всього коментарів: 351 2 3 4 »
35 sveta_99  
Змістовна частина дидактичних метеріалів має національно-патріотичне спрямування щодо реалізації патріотичного виховання учнів. Матеріали до уроків мають комплексний характер та реалізовані в авторських розробках тематичного планування презентаціях, практичних завданнях, тестах.

34 IRISKA  
Дуже цікаво!

33 yavalusha2  
интересно и актуально

32 yakimenko-lyubov  
Очень актуально.

31 sveta_99  
Актуально, перспективно. Спасибо за возможность воспользоваться вашим ресурсом для самообразования!

30 tanyakomp  
Актуально!

29 tanyakomp  
Тема цікава і актуальна.

28 Kesunia  
Интересно и полезно, видна системность в работе учителя

27 Сашенька  
Спасибо, коллеги и НАШИ (тоже!) Учителя!) Как и всегда, всё делаете грамотно, доступно и "в тему" (дистанционное образование сейчас - актуально).

Работа помогает в работе с одаренными детьми.

1-10 11-20 21-30 31-35
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023