Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Українська та російська філологія [71]
Історія і правознавство [37]
Математика [30]
Фізика, астрономія [11]
Географія та економіка [13]
Інформатика [16]
Іноземні мови [94]
Хімія, біологія, екологія [37]
Фізичне виховання та основи здоров’я [19]
Музика, образотворче мистецтво [16]
Трудове навчання [9]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 03.06.2023, 20:16

Головна » Статті » 2015 КО: специфіка навчальних предметів » Географія та економіка

Методичний мультимедійний проект «Національно-патріотичне виховання на уроках «Фізичної географії України»

 

Анотація перспективного педагогічного досвіду творчої групи РМЦ вчителів географії Орджонікідзевського району

 

Методичний мультимедійний проект: «Національно-патріотичне виховання на уроках «Фізичної географії України»»

Творча група РМЦ вчителів географії:

Гук І.Ю., Пиріг Л.П., Горохова О.В., ВодвуденкоН.П.,ЧерноваІ.І.,Селіверстова Г.І., Запорожець І.М., Загідуліна Н. Г.

Керівник: Мангуренко Т.М. - вчитель географії Запорізька гімназії № 28, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,

Районний методичний підрозділ ІАМЦ Орджонікідзевського района.,

методист Другова І.Б.

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова 21; тел: 320511;

  E-mail: iamc_ordzg@mail.ru   

 

                                                                                                                          «Патріотичне виховання – це сфера духовного життя,                                                                                                                                      яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина,  яка формується»

В. Г. Сухомлинський

 

 Провідна педагогічна ідея досвіду: Забезпечити  найбільш повний розвиток учнів  впливаючи на формування національно свідомої  особистості; виховувати засобами шкільної географії людини-громадянина, людини-патріота, основними рисами якої є національна самосвідомість, почуття любові до своєї Батьківщини, шанобливе ставлення до народних традицій, звичаїв,  почуття громадської й соціальної відповідальності, бажання поліпшити умови життя.   Шкільна географія – осередок становлення громадянина –патріота України, готового самовіддано розбудувати країну як суверенну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечити її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

Реалізація завдань патріотичного виховання в процесі навчання географії відбувається шляхом:

 • Відбір змісту навчального матеріалу й посилення його українознавчої спрямованості.
 • Реалізація принципу національної спрямованості шкільної географії, який передбачає формування в учнів національної свідомості.
 • Максимальне використання виховного потенціалу шкільного краєзнавства. Реалізація цього завдання може відбуватися шляхом практичного вивчення особливостей природи, господарства й населення рідного краю в процесі організації активних форм навчальної діяльності учнів (практичних робіт на місцевості, екскурсій, експедицій, дослідницьких проектів та ін.); конкретизації теоретичних географічних знань прикладами своєї місцевості; орієнтації учнів на дослідну, суспільно корисну діяльність у рідному краї за умов її інтеграції з наукою і місцевим виробництвом
 • Формування в учнів уявлень про досягнення України в галузі науки, техніки, культури. Особливо велика роль у вихованні в учнів патріотизму, гордості за свою Батьківщину, почуттів поваги до інших народів, різних країн належить фізичній і економічній географії. Кожна тема, кожний урок містять політико-виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої учнями сприяє переконаності – кращого місця, ніж рідний дім немає у цілому світі. Патріотичному вихованню сприяє весь процес навчання географії, адже цей предмет має виключно широкі можливості для організації патріотичного виховання. Тут з’являється ще більша можливість ознайомити дітей з історією Батьківщини, її природними багатствами, народними звичаями, традиціями.
 • Звернення до особистого досвіду учнів, їх роздумів з обговорюваної теми через моделювання життєвих ситуацій, у процесі вирішення яких у ході реальних відносин, переживань формуються особистісні цінності й розвивається моральний досвід кожної дитини.
 • Використання в процесі навчання географії творів художньої літератури та народної творчості (літературні епіграфи до уроку, образні описи досліджуваних об’єктів або явищ, метафори тощо) з метою залучення учнів до системи загальнолюдських і національних культурних цінностей і вироблення в школярів власного ставлення до них.
 • Збагачення морального досвіду учнів шляхом впровадження більш продуктивних педагогічних технологій (проектна, проблемна, ігрова тощо), що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів за рішенням поведінкових, етичних і естетичних проблем в духовно-моральній практиці.
 • Використання в навчально-виховному процесі з географії активних форм навчальної роботи над програмним матеріалом – проблемних семінарів, дискусій, діалогів, в процесі яких здійснюється вирішення завдань пізнавального, розвиваючого й виховного характеру й відбувається розвиток інтелектуально-моральної свободи особистості, її орієнтування в системі різноманітних цінностей, формування здатності до адекватних самооцінок і оцінок, саморегуляції поведінки й діяльності, світоглядної рефлексії.
 • Дотримання загальнолюдських норм гуманістичної моралі (доброти, взаєморозуміння, милосердя, співчуття) самим учителем, поведінка якого виступає взірцем для учнів у різноманітних видах діяльності та в різних варіантах міжособистісних відносин.

Науково-теоретична база досвіду:   Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Регіональну програму впровадження  компетентісно - орієнтованого підходу в навчальний процес, методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді  (додаток до листа міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-614; від 16.06.2015р. № 641).

Наукові і практичні дослідження, на яких ґрунтується робота, використані наукові концепції і теорії – це: Трегубенко О. М. «Шляхи реалізації виховного потенціалу шкільної географії», О. І. Шкурін «Становлення сучасної моралі особистості», Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013, інтернет-ресурси.

Стисла анотація досвіду.

В матеріалах визначено, що актуальністю створення й використання методично-дидактичного мультимедійного посібника є національно-патріотичне виховання дітей на уроках географії з використанням інноваційних технологій, які якісно перевищують традиційний підхід, тому необхідно:

 • Підвищення рівня творчості педагогів, прагнення до пошукової, дослідницької роботи, до саморозвитку та самовдосконалення.
 • Забезпечення психологічного супроводу інноваційної педагогічної діяльності.
 • Широке використання технічних засобів (телевізори, комп’ютери, мультимедійні проектори).
 • Застосування сучасних інноваційно-педагогічних технологій дозволяє створити ефективну систему патріотичного виховання.

В проекті матеріали та методи в комплексі обумовлені  об’єктивними  факторами:

 • концепцією національного виховання дітей та молоді;
 • варіативними системами навчання (розвивальна, диференційована, тощо);
 • методами проектування та моделювання життя та навчання особистості;
 • системою оцінювання навчальних досягнень учнів.                           

Визначено структуру процесу:

 • діяльнісна: мотивація – мета – завдання - форми - методи - результати;
 • суб’єктивна: учні, педагоги, батьки;
 • змістовна: в рамках шкільної програми з фізичної географії України;
 • організаційна: діагностична - прогностична– практична – узагальнююча - впроваджувальна.

Для досягнення  мети були поставлені і реалізовані конкретні завдання:

 • представлено: систематизований (за темами) хрестоматійний матеріал з використанням мультимедіа – одночасне використання різних типів цифрової інформації - електронний текст, текст з гіперпосиланнями, відео, фото, аудіо, інфографіка, презентації, 3d-графіка та ін.; контекстний спосіб подачі інформації, що реалізується за рахунок нелінійної форми створення і вжитку контенту.
 • розроблено: практичні завдання;
 • складено: тести самоперевірки та взаємоперевірки знань у форматі ЗНО;
 • створено: методично-дидактичний мультимедійний посібник з «Фізичної географії України» за програмою для 8-го классу.

Підбиття підсумків роботи:

З метою якісної методичної діяльності створена творча група РМЦ вчителів  

географії Орджонікідзевського району: Мангуренко Т.М. (керівник),   Авдієнко І.Я.,  Гук І.Ю., Пиріг Л.П.,  Горохова О.В., Чернова І. І., Ломейко Г. І., Вітчинкіна Я. С.,  Фільчакова О. В., Селіверстова Г.І.,  Собецька О.М.,  Терещенко Л.О., Вардзелова Н.В., Шамрай К.О., Запорожець І.М., Дубицька Я.О., якою розроблений методично-дидактичний мультимедійний посібник. 

Характеристика досвіду за інноваційним потенціалом – комбінаторний.

Результативність впровадження досвіду:

Технологія реалізації провідної ідеї досвіду та її складових полягає в цілісності, оптимальності, застосовності, результативності:

 1. Напрацьовано методичний й  дидактичний матеріал.
 2. Освоєні нові сучасні технології, методи і форми роботи.
 3. Підвищується рівень професійної компетентності педагогів, що підтверджується  результатами участі педагогів в професійних конкурсах 
 4. Поширено  педагогічний досвід у фахових журналах.
 5. Передовими педагогами розповсюджується досвід роботи через відкриті уроки, виступи на РМО та ММ семінарах.
 6. Позитивні результати в  національно-патріотичному вихованні дітей:

·            підвищилася мотивація, пізнавальний інтерес ;

·            збільшилась кількість учнів, які приймають участь  в інтелектуальних та творчих конкурсах  національно-                             патріотичного вектору;

·            підвищується рівень сформованості комунікативних навичок учнів;

·            підвищився рівень креативного та критичного мислення;

·            ефективна творча робота в групах, парах;

·            збільшилась кількість дітей, здатних до самостійної роботи на рівнях конструктивної та творчої діяльності;

·            підвищується рівень національної свідомості учнів.

  7. Кожним педагогом представлено досвід роботи в рамках єдиної методичної теми, на підставі яких створено методичний мультимедійний проект.

Репрезентація досвіду: Досвід впроваджується протягом останніх двох років на рівні району та репрезентований на  семінарі РМЦ вчителів географії у 2015-2016 н.р.

 

 

Категорія: Географія та економіка | Додав: jenya2016 (21.01.2016)
Переглядів: 1523 | Коментарі: 4 | Рейтинг: 1.0/157
Всього коментарів: 4
2 mangurenko43  
Шановні колеги! Творча група РМЦ вчителів географії повідомляє, що в повному обсязі методичний мультимедійний проект: «Національно-патріотичне виховання на уроках "Фізичної географії України"»  буде представлено на науково-методичній виставці у березні 2016р.

3 barannikova54lja  
Шановні колеги!  А як працювати членам журі з 09.03.2016 до 17.03.2016??? Що оцінювати за певними критеріями??? Голова журі секції "Географія та економіка" бараннікова Л.Я.

1 irinadrugova  
Шановні колеги! Ознайомитися з матеріалами мультимедійного проекту розділ "Рельєфи"  можна за посиланням:https://drive.google.com/folderview?id=0B-wew3cJna0DeUZWSE04QkdtTDA&usp=sharing

4 barannikova54lja  
Шановна Ірино Борисівно! По-перше. за наданим  посиланням матеріали не відкриваються. По -друге, тема досвіду не співпадає з матеріалом посилання... Що переглядати членам журі та оцінювати???

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023