Міська виставка
педагогічних технологій
Запоріжжя, 2016
Каталог статей
Навігація

Номінації виставки
Технології та управління [44]

Форма входу


Погода у місті

Пошук

Статистика

Вітаю Вас, Гість · RSS 26.09.2023, 03:29

Головна » Статті » Технології та управління » Технології та управління

Інноваційна діяльність директора гімназії в умовах модернізації освітнього простору

Інноваційна діяльність директора гімназії в умовах модернізації освітнього простору
Мєркіна Антоніна Леонідівна,
директор Запорізької гімназії № 45,
«спеціаліст вищої категорії»,
«вчитель-методист»,
«Відмінник освіти України»

Запорізька гімназія № 45 Запорізької міської ради Запорізької області 
директор - Мєркіна А.Л. 
69076, м.Запоріжжя, пр.Ювілейний, 30А 
тел./факс: (061)277-32-21,
адреса сайту: http://zp-gymnasia45.ucoz.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: полягає у створенні нового типу управлінської системи гімназії, що базується на використанні інноваційних управлінських технологій, принципів, підходів, що сприяють процесу формування та розвитку інноваційного навчально-виховного середовища гімназії, в якому забезпечено стабільне зростання якості освіти, розвиток інноваційної активності усіх учасників НВП, позитивна динаміка результативності участі учнів в інтелектуальних змаганнях, високий рівень вихованості та рівень сформованості позитивного іміджу гімназії.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Сприяє виконанню завдань "Національної доктрини розвитку освіти”, Державної  цільової комплексної програми "Учитель” законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту ”, "Про інноваційну діяльність”, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”, які визначають пріоритетні напрямки освітніх нововведень. Дає можливість вирішити невідповідність між об’єктивністю вибудови інноваційної моделі "школи елітної освіти”, що реалізує цілі й цінності розвитку учня та учителя, та нерозробленістю умов і механізмів проектування діяльнісного змісту професійного розвитку педагога та не розробленістю умов, що сприяють самореалізації гімназиста

Науково-теоретична база досвіду: становлять праці провідних вчених, як досліджували проблему управлінського забезпечення процесу створення інноваційного середовища К. Баханова, І. Дичківської, Г. Селевка, А. Хуторського та ін., у яких ідеться про застосовування освітніх інновацій у навчально-виховному процесі школи. Дослідження проектної діяльності здійснювали Л. Ващенко, В. Гузєєв, В. Докучаєва, Л. Калініна, І. Осадчий та ін. Використанню методу проектів у методичній роботі присвячено праці Т. Гришиної, Л. Забродської, В. Логвіна, Л. Хоружої та ін. 

Стисла анотація досвіду: досвід за інноваційним потенціалом творчий, комбінаторний, базується на сучасних управлінських концепціях, підходах, технологіях. Управлінням будь якою системою – це процес її переведення із одного стану в якісно новий, інший під впливом суб’єкта управління (керівник) на об’єкт управління (підлеглий).
Освітня система гімназії №45, віддзеркалюючи соціально-економічні запити соціуму в ситуації високого динамізму змін у суспільстві, глобалізаційних процесів, кризових явищ, що гостро позначаються на якості життя населення, перебуває у стані постійного  пошуку шляхів актуального, прогнозованого, випереджального реагування на виклики часу. Це вимагає відповідного програмно-цільового забезпечення ефективності і результату окресленого пошуку, створення освітнього (навчально-виховного) середовища, що задовольняючи запити в якісній освіті населення, водночас інтегруватиметься в єдиний державний освітній простір, відповідатиме міжнародним критеріям освіти.
Організація навчально-виховного процесу та розвитку усієї педагогічної системи ЗГ№ 45 здійснюється на основі чинного законодавства, науково обґрунтованого вибору принципів, методів, форм, засобів і технологій навчання з урахуванням соціального замовлення, регіональних особливостей та психолого-педагогічних особливостей здібних й обдарованих дітей.
Управлінська діяльність директора базується на сучасних інноваційних підходах, які дозволяють здійснити позитивні зміни в освітньому просторі гімназії, виробити нові підходи до вирішення проблем, пропагувати нові цінності серед колег, формувати позитивний психологічний клімат в колективі, сприяти підвищенню рівня співпраці між адміністрацією  та вчителями, між вчителями та учнями, що створювати основу для переведення внутрішкільного управління на демократичну основу. 
При прийняті рішень та виконанні управлінських функцій відбувається  орієнтація на наступні принципи управління: принцип поваги та довіри, принцип співпраці, принцип соціальної справедливості, принцип індивідуального підходу у внутрішкільному управлінні, принцип консенсусу, принцип участі в управлінні вчителів та делегування повноважень, принцип постійного оновлення та перманентного підвищення кваліфікації.
Управління  педагогічною системою закладу здійснюється на основі стратегічного планування  через розробку та реалізацію Програми розвитку, концепції гімназійної освіти, інноваційного Робочого навчального плану, інноваційних педагогічних проектів, як інноваційних ресурсів управлінської  діяльності.
Основні напрями модернізації управлінської діяльності ЗГ№ 45: цільовий підхід до управління; моделювання структури управління; побудова динамічної структури горизонтальних зв’язків; приведення функцій управління у відповідність до завдань освітнього закладу; самоконтроль  діяльності керівного складу ліцею; управління якістю освіти й вироблення нових підходів до визначення ефективності педагогічного процесу; комп’ютеризація, технологізація управління.
Успішно реалізуються управлінські технології: моделювання, довгострокового розвитку базової інноваційної ідеї, комп’ютерні, управління експериментами та проектами, колективного планування, самоменеджменту, внутрішньошкільного контролю, моніторингу тощо. 
Одним з провідних напрямків оновлення управлінської діяльності в гімназії стало управління закладом як соціальною системою, це передбачає впровадження державно-суспільної моделі управління,  залучення до управлінських процесів широкої педагогічної спільноти, батьків, учнів, громадськості (організація роботи Ради гімназії через діяльність комісій, що складаються із представників всіх підрозділів управління) з чітким розподілом функцій та оптимальним поєднанням принципів субординації й координації.
Сформовано інноваційне поле гімназії складовими якого є: зміст  освіти, профільність навчання, організація навчально-виховного процесу, науково-методична робота, інноваційний педагогічний проект, цільові проекти, стратегічне управління.
Розроблено та реалізовано моделі: управлінської підсистеми компетентнісно-орієнтованого навчання, вчителя та випускника гімназії, науково-дослідницької діяльності, психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу, концепції розвитку гімназійної освіти, роботи з обдарованими учнями та інноваційні педагогічні проекти: «Компетентнісний  підхід до гімназійної освіти. Школа проекції майбутньої успішної життєдіяльності випускника», «Створення умов для формування громадянськості, як складової громадянської компетентності випускника в освітньому просторі гімназії», «Створення громадсько-активної школи», «Реалізація державних стандартів на основі метапредметного підходу в гімназійній освіті». 
До роботи над проектами залучаються всі учасники НВП: учні, вчителі, батьки та громада. Прикладом такого проекту є соціальний проект «Школа комп’ютерної грамотності для людей похилого віку».
Результатами  управлінської діяльності є: 
-стабільне зростання якості освіти у навчальному закладі (за результатами моніторингу та  ЗНО);
-кількісне та якісне зростання  участі вчителів у педагогічних заходах (школа-район-місто-область-держава), у конкурсах педагогічної майстерності, проектах різного рівня;
-задоволення освітніх потреб педагогів (за результатами діагностики);
-висока якість стану нормативно-методичного супроводу НВП в закладі;
-стабільне покращення стану матеріально-технічної бази школи;
-створення компетентнісно-орієнтованого навчально-виховного гімназійного простору, діяльнісного поля для забезпечення самореалізації та саморозвитку  всіх суб’єктів НВП, системи державно-громадського управління закладом (розбудова учнівського самоврядування, створення громадсько-активного закладу); 
-позитивна динаміка результативності участі учнів в інтелектуальних змаганнях, високий рівень вихованості та рівень сформованості позитивного іміджу гімназії;
-узагальнення та презентація на обласному та Всеукраїнському рівні досвіду з науково-методичних проблем: реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти; запровадження технології громадянської соціалізації гімназистів; розвитку дослідницької поведінки молодших школярів як засобу формування ключових компетентностей; реалізації навчально-методичної проблеми через інноваційний педагогічний проект; організації інноваційної діяльності кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін в системі НМР гімназії;
-розвиток інноваційної активності усіх учасників навчально-виховного процесу: перемога в номінації «Школа педагогічного пошуку» у 2009р.; неодноразова успішна участь в обласних виставках перспективного педагогічного досвіду управлінської діяльності гімназії; визнання лауреатом громадської акції «Флагмани освіти і науки України» у 2010р.;
-виконання  двох Програм розвитку навчального закладу;
-збереження контингенту учнів.

Репрезентація досвіду: досвід презентовано на Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2014» в номінації «Директор школи»

Категорія: Технології та управління | Додав: Stas (01.02.2014)
Переглядів: 1681 | Коментарі: 2 | Теги: управлінське забезпечення створення, інноваційні управлінські технології | Рейтинг: 3.2/100
Всього коментарів: 2
2 abrovko72  
Актуальна тема, сучасний компетентний директор!!! Дякуємо вам за виховання наших дітей!! Бажаємо процвітання і спонсорів!!!

1 Ольга Лях  
С удовольствием и нетерпением всегда ждем публикации этого директора в профессиональных изданиях.
Интересно читать и всегда есть чему поучиться. Спасибо.

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
IAMЦ © 2023